Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Cesamento actividade

Selector de temas

Para poder visualizar resultados na sección de FAQs ha de realizar unha selección inicial no menú lateral esquerdo. Posteriormente, poderanse aplicar criterios de filtrado sobre os resultados obtidos.

1. É o mesmo que o “paro” dos autónomos vixente dende 2010? Cal é a súa duración?

Non, trátase dunha prestación diferente e extraordinaria, recollida no Real Decreto-Lei 8/2020, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do Covid-19 (ARTIGO 17), posto que, entre outras cuestións, modificáronse contía, duración e requisitos de acceso a esta co obxectivo de que poida acollerse un maior número de beneficiarios.
A vixencia está limitada a un mes a partir da entrada en vigor do Real Decreto 463/2020, polo que se declarou o estado de alarma para a xestión da crise ocasionada polo Covid-19.
En todo caso, se o estado de alarma se prorrogase máis alá do mes de duración inicial, a prestación finalizará o último día do mes en que se finalice o devandito estado de alarma.

2. Quen pode acceder á prestación?

Os traballadores por conta propia ou autónomos cuxas actividades quedasen suspendidas pola declaración do estado de alarma (segundo o anexo do RD 463/2020),

Ou, noutro caso, cando a facturación no mes anterior ao que se solicita a prestación se vexa reducida polo menos un 75 % en relación coa media de facturación do semestre anterior.

3. Tamén o poden pedir os autónomos que teñen traballadores ao seu cargo?

Si, os que teñan traballadores ao seu cargo e tivesen que pechar pola declaración do estado de alarma ou sufrisen unha redución da súa facturación polo menos dun 75 %, poden presentar un ERTE para os seus traballadores e solicitar á súa vez esta prestación extraordinaria.

4. Que requisitos se requiren?

 • Estar afiliados e en alta en Seguridade Social na data da declaración do estado de alarma (14 de marzo de 2020), xa sexa no Réxime dos Autónomos ou, no seu caso, no Réxime Especial dos Traballadores do Mar.

 • Só no suposto de que a súa actividade non se suspendese pola declaración do estado de alarma, deberán acreditar a redución da súa facturación no mes natural anterior ao que se solicita a prestación polo menos nun 75% en relación coa media de facturación do semestre natural anterior á declaración do estado de alarma.

 • Estar ao corrente no pagamento das cotas á Seguridade Social. Non obstante, se na data da suspensión da actividade ou da redución da facturación non se cumprise este requisito, o órgano xestor invitará ao pagamento ao autónomo para que no prazo improrrogable de 30 días naturais ingrese as cotas debidas. A regularización do descuberto, unha vez acreditada, producirá plenos efectos para a adquisición do dereito á protección.

 • A diferenza da prestación ordinaria do Cesamento de Actividade, non se esixe un período de cotización de 12 meses para acceder á prestación.

5. Tense que dar de baixa na Seguridade Social e en Facenda?

Durante o período de percepción da prestación extraordinaria por cesamento de actividade, o traballador autónomo que suspenda a actividade non deberá tramitar a baixa na Seguridade Social e continuar de alta na súa actividade económica en Facenda.

Se a causa do dereito á prestación é a redución da facturación no mes anterior ao que se solicita a prestación nun 75 por cento en relación coa efectuada no semestre anterior, deberá permanecer, en todo caso, de alta no correspondente réxime de Seguridade Social, para que lle sexa de aplicación a normativa excepcional do RDL 8/2020.

6. Que acontece se se dá de baixa e quere solicitar a prestación?

Durante o período de percepción da prestación extraordinaria por cesamento de actividade o traballador autónomo que suspenda a actividade non deberá tramitar a baixa na Seguridade Social, é necesario polo tanto que continúe de alta no réxime de autónomos.

7. Se se suspendeu a actividade autónoma, teñen que renunciar ás bonificacións que gozan como por exemplo a tarifa plana?

Non. Transcorrida a duración da prestación volverán, se é o caso, a ser de aplicación os beneficios na cotización que se viñeran gozando con anterioridade á concesión desta prestación.

8. O autónomo ten que cotizar mentres perciba a prestación?

Non. Ese período enténdese como cotizado segundo o artigo 17 do RDL 8/2020.

9. O tempo de percepción que se recoñeza conta como consumido para posibles novas solicitudes da prestación no futuro?

Non, este período de prestación non reducirá os períodos de prestación por cesamento de actividade aos que o beneficiario poida ter dereito no futuro.

10. Se xa ingresei as cotas do período no que se percibe a prestación extraordinaria pódese solicitar a súa devolución?

As cotas ingresadas que se superpoñan con algún dos días do período durante o que se ten dereito á prestación de carácter extraordinario foron devoltas pola Tesourería Xeral.
A resolución do recoñecemento do dereito á devolución notificouse na SEDESS e o importe aboouse na mesma conta bancaria na que se  efectuou o cargo.
No caso de non se ter tramitado a devolución pode solicitala a través do correspondente servizo da SEDESS.

11. Que acontece cos autónomos que están obrigados a seguir prestando servizo, como os taxistas?

Como se comentou, estes traballadores terán dereito á prestación se acreditan a caída na facturación de polo menos un 75 %, non existindo problema ningún en compatibilizar a prestación e a actividade.

12. Que contía lle corresponde ao autónomo?

Determinarase aplicando o 70 % á base reguladora, calculada igual que na prestación ordinaria do cesamento de actividade, ou sexa a media das bases polas que cotizase durante os doce meses continuados e inmediatamente anteriores.

Como non se esixe o período de 12 meses de cotización para acceder á prestación, cando este non se acredite, a contía da prestación será sempre equivalente ao 70 % da base mínima de cotización do Réxime de Autónomos que será aplicable tamén aos Traballadores do Mar (70 % de 944,35 €=661,04 €).

13. Que duración terá a prestación?

Terá unha duración dun mes, ampliándose ata o último día do mes no que finalice o estado de alarma no caso no que a devandita situación se prorrogue máis alá do mes establecido.

Ademais, o tempo que dure a súa percepción entenderase como cotizado e non reducirá os períodos de prestación por cesamento de actividade aos que poida ter dereito no futuro.

14. En que data nace o dereito a cobrar a prestación?

O traballador que cumpra cos requisitos terá dereito a percibir a prestación con efectos do 14 de marzo de 2020, data na que entrou en vigor o RD 463/2020 que declarou o Estado de Alarma.

15. Que documentación habería que presentar?

Aqueles cuxa actividade se atopa entre as suspendidas polo RD 463/2020:

 • Solicitude de prestación e declaración xurada.
 • Solicitude RD-Lei 8/2020, do 17 de marzo-COVID-19.
 • Declaración responsable RD-Lei 8/2020, do 17 de marzo-COVID-19
 • Modelo 145 de datos ao pagador.
 • Fotocopia DNI/NIE/Pasaporte.
 • Número de Conta Bancaria, código IBAN.
 • Os dous últimos recibos de cotización.
 • Libro de familia no caso de fillos a cargo


Ademais desta documentación, cando a causa da prestación sexa a diminución da facturación deberán acreditar a devandita redución. No formulario da páxina web indicarase a documentación a presentar en cada caso.

18. É compatible coas prestacións laborais no sector agrario incluídas no Real Decreto-Lei 13/2020, do 7 de abril?

Non, o réxime de compatibilidade establecido por ese Real Decreto-Lei non afecta esta prestación extraordinaria por cesamento de actividade.

16. É compatible con outras prestacións de Seguridade Social?

Esta prestación será compatible con calquera outra prestación da seguridade social que o beneficiario viñese percibindo e fose compatible co desempeño da actividade que desenvolvía.
 
Polo que se refire aos traballadores por conta propia incluídos no Réxime Especial dos Traballadores do Mar, a prestación por cesamento de actividade será incompatible coa percepción das axudas por paralización da frota.

17. Perante quen debo presentar a solicitude para o acceso á prestación extraordinaria?

A xestión desta prestación corresponderá ás entidades ás que se refire o artigo 346 do Texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, é dicir, á Mutua Colaboradora coa Seguridade Social ou á Entidade Xestora (Instituto Social da Mariña ou Servizo Público de Emprego Estatal).

No suposto de traballadores autónomos que teñan cuberta a protección dispensada ás continxencias derivadas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais cunha entidade xestora da Seguridade Social, a tramitación da solicitude e a xestión da prestación por cesamento de actividade corresponderá:

 1. No ámbito do Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, ao Instituto Social da Mariña.
 2. No ámbito do Réxime Especial dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos, ao Servizo Público de Emprego Estatal.

19. Cales son as medidas aprobadas para a protección de traballadores autónomos polo Real Decreto-lei 30/2020, do 29 de setembro, sobre medidas sociais en defensa do emprego?

20. Cales son as medidas aprobadas para a protección de traballadores autónomos polo Real Decreto-lei 2/2021, do 26 de xaneiro, sobre reforzo e consolidación de medidas sociais en defensa do emprego?

 1. Prestación extraordinaria de cesamento de actividade para os traballadores autónomos afectados por unha suspensión temporal de toda a actividade como consecuencia de resolución da autoridade competente como medida de contención da propagación do virus COVID-19. (Art.º 5 Real Decreto-Lei 2/2021, de 26 de xaneiro).
 2. Prestación extraordinaria de cesamento de actividade para aqueles traballadores autónomos que non poidan causar dereito á prestación ordinaria de cesamento de actividade prevista no artigo 7 do Real Decreto-lei 2/2021 ou á prestación de cesamento de actividade regulada nos artigos 327 e seguintes do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro (Art. 6 Real Decreto-Lei 2 /2021, do 26 de xaneiro).
 3. Dereito á prestación de cesamento de actividade compatible co traballo por conta propia (Art. 7 RD-Lei 2/2021 do 26 de xaneiro).
 4. Prestación extraordinaria de cesamento de actividade para traballadores de tempada (Art. 8 RD Lei 2/2021 de 26 de xaneiro).
 5. Prórroga da prestación extraordinaria de cesamento de actividade para os traballadores autónomos afectados por unha suspensión temporal de toda a actividade como consecuencia de resolución da autoridade competente como medida de contención da propagación do virus COVID-19 recollida no apartado 1 do artigo 13 do Real Decreto-lei 30/2020, do 29 de setembro, sobre medidas sociais en defensa do emprego (Disposición transitoria segunda RD Lei 2/2021 do 26 de xaneiro).

23. Cales son as medidas aprobadas para a protección de traballadores autónomos polo RD-lei 2/2022, do 22 de febreiro?

23. Cales son as medidas aprobadas para a protección de traballadores autónomos polo RD-lei 2/2022, do 22 de febreiro, polo que se adoptan medidas urxentes para a protección dos traballadores autónomos, para a transición cara aos mecanismos estruturais de defensa do emprego, e para a recuperación económica e social da illa da Palma, e prorróganse determinadas medidas para facer fronte a situacións de vulnerabilidade social e económica?


Art. 2. Prestación extraordinaria por cesamento de actividade para os traballadores autónomos afectados por unha suspensión temporal de toda a actividade como consecuencia de resolución da autoridade competente como medida de contención da propagación do virus COVID-19.


CARACTERÍSTICAS

 • Traballadores autónomos que se vexan obrigados a suspender todas as súas actividades como consecuencia dunha resolución adoptada pola autoridade competente como medida de contención na propagación do virus COVID-19, ou manteñan polos mesmos motivos a suspensión da súa actividade iniciada con anterioridade a 01 de marzo de 2022.
 • A partir do 01 de marzo de 2022
 • Os socios traballadores das cooperativas de traballo asociado que optasen polo seu encadramento como traballadores por conta propia no réxime especial que corresponda terán dereito igualmente a esta prestación extraordinaria, sempre que reúnan os requisitos establecidos neste artigo.

REQUISITOS

a) Estar afiliados e en alta en RETA ou, se é o caso, no RETAMAR, polo menos 30 días naturais antes da data da resolución que acorde a suspensión da actividade e en todo caso antes da data de inicio desta cando esta se decretase con anterioridade ao 1 de marzo de 2021.

b) Estar ao corrente no pagamento das cotas á Seguridade Social.


CONTÍA

 • Con carácter xeral: 70% BASE MÍNIMA COTIZACIÓN.
 •  Persoas conviventes en mesmo domicilio unidas por vínculo familiar ou unidade análoga de convivencia ata o primeiro grao de parentesco por consanguinidade ou afinidade e dous ou máis membros con dereito a esta prestación: 40% BASE MÍNIMA COTIZACIÓN.


COTIZACIÓN

 • Durante o tempo que permaneza a actividade suspendida manterase a alta no réxime especial correspondente quedando o traballador autónomo exonerado da obriga de cotizar. A exoneración do ingreso das cotas estenderase dende o primeiro día do mes no que se adopte a medida de peche de actividade, ou dende o 01 de marzo de 2022 cando se manteña a suspensión de actividade iniciada con anterioridade a esta data, ata o último día do mes seguinte ao que se levante a devandita medida, ou ata o 30 de xuño de 2022 se esta última data fose anterior.
 • A base de cotización aplicable durante todo o período de percepción desta prestación extraordinaria será en todo caso a establecida no momento de inicio da devandita prestación.


PRAZO DE SOLICITUDE - NACEMENTO DO DEREITO E DURACIÓN

O recoñecemento da prestación poderá solicitarse dentro dos primeiros vinte e un días naturais seguintes á entrada en vigor do acordo ou resolución de peche de actividade ou antes do 21 de marzo cando a suspensión de actividade se acordase con anterioridade ao 01 de marzo de 2022 e non se estivese a percibir a prestación extraordinaria considerada no artigo 9 do Real Decreto-Lei 18/2021, do 28 de xaneiro.
O dereito á prestación nacerá dende o día seguinte á adopción da medida de peche de actividade adoptada pola autoridade competente, ou dende o 01 de marzo de 2022 cando se manteña a suspensión de actividade iniciada con anterioridade a esta data.
No caso de que a solicitude se presente fóra do prazo establecido, o dereito á prestación iniciarase o primeiro día do mes seguinte ao da solicitude. Nestes casos, o traballador ou traballadora quedará exento da obriga de cotizar dende o día que teña dereito a percibir a prestación.
A percepción da prestación terá unha duración máxima de catro meses, finalizando o dereito a esta o último día do mes en que se acorde o levantamento das medidas ou o 30 de xuño de 2022, se esta última data fose anterior.


INCOMPATIBILIDADES

 • A percepción da prestación é incompatible coa exención na cotización establecida no artigo 1 do RD Lei 2/2022.
 • O percibo da prestación será incompatible coa percepción dunha retribución polo desenvolvemento dun traballo por conta allea, agás que os ingresos do traballo por conta allea sexan inferiores a 1,25 veces o importe do SMl;
 • Co desempeño doutra actividade por conta propia;
 • Coa percepción de rendementos procedentes da sociedade cuxa actividade se vise afectada polo peche;
 • Coa percepción dunha prestación de Seguridade Social salvo aquela que o beneficiario viñera percibindo por ser compatible co desempeño da actividade que desenvolvía.
 • Polo que se refire aos traballadores por conta propia incluídos no Réxime Especial dos Traballadores do Mar, a prestación por cesamento de actividade será incompatible coas axudas por paralización da frota. Sen prexuízo diso, no suposto de percepción de tales axudas, e previa acreditación de tal extremo, os traballadores autónomos tamén quedarán exonerados da obriga de cotizar nos termos sinalados para esta prestación.


Solicitud art. 2 R-D Ley 2/2022

Declaración responsable art 2 R-D Ley 2/2022.pdf


22. Cales son as medidas aprobadas para a protección de traballadores autónomos polo RD-lei 18/2021, do 28 de setembro, de medidas urxentes para a protección do emprego, a recuperación económica e mellora do mercado de traballo?

24. Cales son as medidas aprobadas para a protección de traballadores autónomos polo RD-lei 11/2022, do 25 de xuño?

Complementary Content
${loading}