Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Quantia

Com es calcula la base reguladora si hi ha treballs a temps parcial?

Es computen exclusivament les cotitzacions efectuades en funció de les hores treballades (ordinàries i complementàries), calculant l'equivalència en dies teòrics de cotització. Per a això es dividirà per 5 el nombre d'hores efectivament treballades. 
 
 Dies teòrics de cotització = Nombre d'hores (ordinàries i complementàries)/ 5

El període de 5 anys en el qual han d'acreditar-se els 500 dies de cotització s'incrementarà en la mateixa proporció en què es reduïsca la jornada efectivament treballada respecte a la jornada habitual en l'activitat corresponent.

Quan es té dret al percentatge del 70% de la base reguladora a les pensions de viudetat?

Es tindrà dret al percentatge esmentat, sempre que durant tot el període de percepció es complisquen, simultàniament, els requisits següents: 

 • Que el pensionista tinga càrregues familiars. És a dir:
  • Que convisca amb fills menors de 26 anys o majors incapacitats (amb un grau de discapacitat superior al 33%) o menors acollits.
  • Que els rendiments de la unitat familiar, inclòs el propi pensionista, dividit entre el nombre de membres que la componen, no superen en còmput anual el 75% del SMI  vigent en cada moment exclosa la part proporcional de les pagues extres. 
 • Que la pensió de viudetat  constituïsca la principal o l'única font d'ingressos, entenent que es compleix aquest requisit quan l'import de la pensió siga superior al 50% del total dels ingressos del pensionista.
 • Que els rendiments anuals del pensionista per tots els conceptes no superen la quantia resultant de sumar al límit, que en cada exercici econòmic estiga previst per al reconeixement de mínims de les pensions contributives, l'import anual que en cada exercici econòmic corresponga a la pensió mínima de viudetat amb càrregues familiars. 

La pensió de viudetat en còmput anual més els rendiments anuals del pensionista no poden excedir el límit d'ingressos  establit. En cas contrari, es reduirà la quantia de la pensió de viudetat a fi de no superar aquest límit.

La pèrdua d'un dels requisits motivarà l'aplicació del percentatge del 52% a l'efecte del dia 1 del mes següent a aquell en què deixe de concórrer el requisit.

Com es calcula la pensió de viudetat en casos de separació judicial, divorci o nul·litat?

Un sol beneficiari:

 • Si es tracta de separació judicial o divorci: li correspon percebre la pensió en quantia íntegra.
 • Si es tracta d'una persona el matrimoni de la qual s'ha declarat nul: percebrà la pensió en quantia proporcional al temps conviscut amb el mort.

Diversos beneficiaris:

 • Si havent existit divorci o nul·litat es produeix una concurrència de beneficiaris amb dret a pensió, esta es reconeixerà a cada un en quantia proporcional a la convivència amb el causant.
 • Es garantirà, en qualsevol cas, el 40% al cònjuge supervivent (encara que estiga separat) o a qui, sense ser cònjuge, convisquera amb el causant en el moment de la defunció i resultara beneficiari de la pensió de viudetat. Queden exclosos d'esta garantia els divorciats. 

Com es calcula la base reguladora si el difunt era jubilat parcial?

Sempre que s'haja compartit la jubilació parcial amb un contracte de relleu es tindran en compte les bases de cotització corresponents al període treballat a temps parcial, incrementades fins al 100% de la quantia que li haguera correspost d'haver treballat a temps complet durant aquest període.

No s'incrementaran quan es tracte de períodes en què no s'haja simultaniejat la jubilació parcial amb un contracte de relleu, encara que aquesta situació siga conseqüència de l'incompliment empresarial de mantenir un rellevista.

Si a la mort del causant no queda cònjuge sobrevivent o aquest mor després, s'incrementa el percentatge de l'orfandat?

Sí, tant si a la mort del causant no queda cònjuge sobrevivent com si aquest mor estant en el gaudi de la pensió, el percentatge del 52% de la pensió de viudetat  es distribuirà entre els òrfens amb dret a pensió per parts iguals. S'equipara a inexistència de cònjuge sobrevivent:

 • La inexistència registral de progenitor.
 • L'abandonament del fill declarat judicialment.


No procedeix l'increment, quan el cònjuge supervivent no genera pensió de viudetat ni quan la prestació s'extingeix per contraure el beneficiari noves noces, ja que no es dóna la situació d'orfandat absoluta.

Hi ha límit en el percentatge a aplicar en la base reguladora de la pensió d'orfandat, en el supòsit d'existència de diversos òrfens?

La suma de les quanties de totes les pensions de viudetat i orfandat derivades del mateix causant no podrà excedir l'import del 100% de la base reguladora que corresponga.

La limitació de la base reguladora afectarà les pensions d'orfandat el fet causant de les quals es produïsca a partir de l'1-1-2002.

La diferència entre el 100% de la base reguladora i el percentatge de la viudetat serà distribuït en parts iguals entre tots els òrfens amb dret a pensió d'orfandat.

Com es calcula la pensió d'orfandat quan hi ha diversos beneficiaris de pensió de viudetat i diversos beneficiaris de la pensió d'orfandat?

 • Es multiplicarà el percentatge aplicable a cada una de les viudetats pel temps de convivència (52% o 70%  pel temps de convivència).
 • Se sumaran els percentatges que resulten.
 • La diferència entre els percentatges que resulten i el 100% es prorratejarà entre els òrfens.

Quan mor el titular de la pensió de viudetat s'incrementa la pensió dels òrfens o d'altres familiars?

Quan mora el titular de la pensió de viudetat, aquesta acreixerà en parts iguals entre els òrfens. Si no hi haguera òrfens i sí perceptors de favor de familiars, acreixerà el dret d'aquests a parts iguals per aquest ordre:

 • Néts i germans del causant.
 • Ascendents i fills i germans del pensionista de jubilació o incapacitat permanent.

Quina quantia correspon al subsidi en favor de familiars?

La quantia s'obté aplicant el percentatge del 20 % a la base reguladora (calculada de la mateixa manera que la de viudetat). S'abona durant 12 mesos i dues pagues extraordinàries.

Un mateix causant pot generar en persones distintes pensions de viudetat, orfandat i en favor de familiars?

Sí, amb un límit: si hi ha diversos beneficiaris, la suma de les quanties de les prestacions de mort i supervivència no pot excedir el 100% de la base reguladora que corresponga. Aquesta limitació s'aplica a la determinació inicial de les esmentades quanties, però no afecta les revaloracions periòdiques que procedisquen d'ara en avant.

Les pensions d'orfandat tenen preferència sobre les pensions en favor d'altres familiars. Això no obstant, aquesta limitació no impedirà el reconeixement del subsidi temporal en favor de familiars, ja que aquest no es veu afectat per aquest límit.

Complementary Content
${loading}