Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Quantie

Com es calcula la base reguladora si hi ha feines a temps parcial?

Es computen únicament les cotitzacions realitzades en funció de les hores treballades (ordinàries i complementàries), calculant-ne l'equivalència en dies teòrics de cotització. Per fer-ho, es dividirà per cinc el nombre d'hores treballades de manera efectiva. 
 
 Dies teòrics de cotització = nombre d'hores (ordinàries i complementàries)/ 5

El període de cinc anys en el qual han d'acreditar-se els 500 dies de cotització s'incrementarà en la mateixa proporció en què es redueixi la jornada treballada efectivament en relació amb la jornada habitual de l'activitat en qüestió.

Quan es té dret a percebre el percentatge del 70% de la base reguladora a les pensions de viduïtat?

Es té dret a aquest percentatge sempre que durant tot el període de percepció  es compleixin simultàniament els requisits següents: 

 • Que el pensionista tingui càrregues familiars. És a dir:
  • Que convisqui amb fills menors de 26 anys o més, incapacitats (amb un grau de discapacitat superior al 33%) o menors acollits.
  • Que els rendiments de la unitat familiar, inclòs el mateix pensionista, dividits pel nombre de membres que la integren, no superin, en còmput anual, el 75% de l'SMI  vigent en cada moment,  exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries. 
 • Que els rendiments anuals del pensionista per tots els conceptes no superin la quantia que s'obté de sumar al límit que, en cada exercici econòmic, s'estableixi per al reconeixement de mínims de les pensions contributives, l'import anual que, en cada exercici econòmic, correspongui a la pensió mínima de viduïtat amb càrregues familiars. 

La pensió de viduïtat en còmput anual més els rendiments anuals del pensionista no poden superar el límit d'ingressos  estipulat. Si se sobrepassa el límit, es reduirà la quantia de la pensió de viduïtat per tal de no superar-lo.

Si s'incompleix un dels requisits, s'aplicarà el percentatge del 52% a partir del dia 1 del mes següent al mes en què deixi de concórrer el requisit en qüestió.

Com es calcula la pensió de viduïtat en casos de separació judicial, divorci o nul·litat?

Un sol beneficiari:

 • Si es tracta de separat judicial o divorciat: li correspon percebre la pensió en quantia íntegra.
 • Si es tracta d'una persona el matrimoni de la qual ha esta declarat nul: perceb la pensió en quantia proporcional al temps que hagi conviscut amb el finat.

Diversos beneficiaris:

 • Si hi ha hagut divorci o nul·litat i hi ha concurrència de beneficiaris amb dret a pensió, aquest es reconeix a cada un en quantia proporcional a la convivència amb el causant.
 • En tot cas, es garanteix el 40% al cònjuge supervivent (encara que estigui separat) o a qui, sense ser cònjuge, convisqui amb el causant en el moment de la mort i resulti beneficiari de la pensió de viduïtat. Queden excloses d'aquesta garantia les persones divorciades. 

Com es calcula la base reguladora si el difunt era jubilat parcial?

Sempre que s'hagi compartit la jubilació parcial amb un contracte de relleu es tindran en compte les bases de cotització del període treballat a temps parcial, augmentades fins al 100% de la quantia que li hagués pertocat si hagués treballat a temps complet durant aquell període.

No s'augmentaran quan en aquests períodes no s'hagin simultaniejat la jubilació parcial amb un contracte de relleu, encara que aquesta situació sigui conseqüència de l'incompliment empresarial de tenir un treballador rellevista.

Si quan mor el causant no queda cònjuge supervivent o si el cònjuge supervivent mor després, s'incrementa el percentatge de l'orfandat?

Sí, tant si quan mor el causant no queda cap cònjuge supervivent com si el cònjuge supervivent mor mentre percebia la pensió, el percentatge del 52% de la pensió de viduïtat  es distribuirà entre els orfes amb dret a pensió a parts iguals. S'equipara a inexistència de cònjuge supervivent:

 • La inexistència de progenitor al Registre
 • L'abandonament del fill declarat judicialment


L'increment no s'aplicarà si el cònjuge supervivent no genera pensió de viduïtat ni tampoc si la prestació s'extingeix perquè el beneficiari torna a casar-se, ja que no es produeix una situació d'orfandat absoluta.

Hi ha algun límit pel que fa al percentatge que s'aplica a la base reguladora de la pensió d'orfandat en cas que hi hagi diversos orfes?

La suma de les quanties de totes les pensions de viduïtat i orfandat derivades del mateix causant no pot sobrepassar l'import del 100% de la base reguladora aplicable.

La limitació de la base reguladora afecta les pensions d'orfandat el fet causant de les quals es produeixi a partir de 1-1-2002.

La diferència entre el 100% de la base reguladora i el percentatge de la viduïtat es distribueix a parts iguales entre tots els orfes amb dret a pensió d'orfandat.

Com es calcula la pensió d'orfandat quan hi hagi diversos beneficiaris de pensió de viduïtat i diversos beneficiaris de la pensió d'orfandat?

 • Es multiplicarà el percentatge aplicable a cada una de les viduïtats pel temps de convivència (52% o 70% pel temps de convivència).
 • Se sumaran els percentatges que s'obtinguin.
 • La diferència entre els percentatges que s'obtinguin i el 100% es prorratejarà entre els orfes.

Quan mor el titular de la pensió de viduïtat, s'incrementa la pensió dels orfes o d'altres familiars?

Quan mori el titular de la pensió de viduïtat, la pensió es distribuirà en parts iguals entre els orfes. Si no hi hagués orfes però sí perceptors de favor de familiars, els perceptors tindran dret d'acréixer en parts iguals per aquest ordre:

 • Néts i germans del causant
 • Ascendents i fills i germans del pensionista de jubilació o incapacitat permanent.

Quina quantia pertoca al subsidi a favor de familiars?

La quantia s'obté aplicant el percentatge del 20% a la base reguladora (calculada igual que la viduïtat). S'abona durant 12 mesos i dos pagaments extraordinaris..

Un sol causant pot generar en persones diferents pensions de viduïtat, orfandat i a favor de familiars?

Sí, amb un límit: si hi ha diversos beneficiaris, la suma de les quanties de les prestacions de mort i supervivència no pot sobrepassar el 100% de la base reguladora corresponent. Aquesta limitació s'aplica a la determinació inicial de les quanties esmentades, però no afecta les revaloracions periòdiques que siguin aplicables en endavant.

Les pensions d'orfandat tenen preferència sobre les pensions a favor d'altres familiars. Tanmateix, aquesta limitació no impedirà el reconeixement del subsidi temporal a favor dels familiars, ja que no està afectat per aquest límit.

Complementary Content
${loading}