Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Valore esta páxina
Valore este contido

Contía

Como se calcula a base reguladora se hai traballos a tempo parcial?

Compútanse exclusivamente as cotizacións efectuadas en función das horas traballadas (ordinarias e complementarias), ao calcular a súa equivalencia en días teóricos de cotización. Para iso dividirase por 5 o número de horas efectivamente traballadas. 
 
 Días teóricos de cotización = Número de horas (ordinarias e complementarias)/ 5

O período de 5 anos, no cal deben acreditarse os 500 días de cotización, incrementarase na mesma proporción na que se reduza a xornada efectivamente traballada respecto á xornada habitual na actividade correspondente.

Cando se ten dereito á porcentaxe do 70% da base reguladora nas pensións de viuvez?

Terase dereito a esta porcentaxe, sempre que durante todo o período de percepción se cumpran, simultaneamente, os seguintes requisitos: 

 • Que o pensionista teña cargas familiares. É dicir:
  • Que conviva con fillos menores de 26 anos ou maiores incapacitados (cun grao de discapacidade superior ao 33%) ou menores acollidos.
  • Que os rendementos da unidade familiar, incluído o propio pensionista, divididos entre o número de membros que a compoñen, non superen, en cómputo anual, o 75% do SMI  vixente en cada momento , excluída a parte proporcional das pagas extras. 
 • Que a pensión de viuvez constitúa a principal ou única fonte de ingresos, entendendo que se cumpre este requisito cando o importe da pensión sexa superior ao 50% do total dos ingresos do pensionista.
 • Que os rendementos anuais do pensionista por todos os conceptos non superen a contía resultante de sumar ao límite que, en cada exercicio económico estea previsto para o recoñecemento de mínimos das pensións contributivas o importe anual que, en cada exercicio económico corresponda á pensión mínima de viuvez con cargas familiares. 

A pensión de viuvez, en cómputo anual, máis os rendementos anuais do pensionista, non poden exceder o límite de ingresos establecido. En caso contrario, reducirase a contía da pensión de viuvez co fin de non superar este límite.

A perda dun dos requisitos motivará a aplicación da porcentaxe do 52% con efectos do día 1 do mes seguinte a aquel no que deixe de concorrer este requisito.

Como se calcula a pensión de viuvez en casos de separación xudicial, divorcio ou nulidade?

Un só beneficiario:

 • Se se trata de separado xudicial ou divorciado: correspóndelle percibir a pensión en contía íntegra.
 • Se se trata de persoa cuxo matrimonio foi declarado nulo: percibirá a pensión en contía proporcional ao tempo convivido co falecido.

Varios beneficiarios:

 • Se habendo mediado divorcio ou nulidade, se produce unha concorrencia de beneficiarios con dereito a pensión, esta se recoñecerá a cada un en contía proporcional á convivencia co causante.
 • Garantirase, en todo caso, o 40% ao cónxuxe supervivente (aínda que estea separado) ou ao que, sen ser cónxuxe, convivise co causante no momento do falecemento e resultara beneficiario da pensión de viuvez. Quedan excluídos desta garantía os divorciados. 

Como se calcula a base reguladora se o falecido era xubilado parcial?

Sempre que se compartise a xubilación parcial cun contrato de remuda teranse en conta as bases de cotización correspondentes ao período traballado a tempo parcial, incrementadas ata o 100% da contía que lle correspondería se traballase a tempo completo durante ese período.

Non se incrementarán cando se trate de períodos nos que non coincidise a xubilación parcial cun contrato de remuda, aínda cando esta situación sexa consecuencia do incumprimento empresarial de manter un substituto.

Se á morte do causante non queda cónxuxe sobrevivente ou este falece despois, increméntase a porcentaxe da orfandade?

Si, tanto se á morte do causante non queda cónxuxe sobrevivente como se este falece estando no goce da pensión, a porcentaxe do 52% da pensión de viuvez distribuirase entre os orfos con dereito a pensión por partes iguais. Equipárase a inexistencia de cónxuxe sobrevivente:

 • A inexistencia rexistral do proxenitor.
 • O abandono do fillo declarado xudicialmente.


Non procede o incremento, cando o cónxuxe supervivente non xera pensión de viuvez nin cando a prestación se extingue por contraer o beneficiario novas nupcias, xa que non se dá a situación de orfandade absoluta.

Existe límite na porcentaxe que se vai aplicar na base reguladora da pensión de orfandade, no suposto de existencia de varios orfos?

A suma das contías de todas as pensións de viuvez e orfandade derivadas do mesmo causante non poderá exceder do importe do 100% da base reguladora que corresponda.

A limitación da base reguladora afectará ás pensións de orfandade cuxo feito causante se produza a partir do 1-1-2002.

A diferenza entre o 100% da base reguladora e a porcentaxe da viuvez será distribuída en partes iguais entre todos os orfos con dereito a pensión de orfandade.

Como se calcula a pensión de orfandade cando existen varios beneficiarios de pensión de viuvez e varios beneficiarios da pensión de orfandade?

 • Multiplicarase pola porcentaxe aplicable a cada unha das viuveces polo tempo de convivencia (52% ou 70%  polo tempo de convivencia).
 • Sumaranse as porcentaxes que resulten.
 • A diferenza entre as porcentaxes que resulten e o 100% pro ratearase entre os orfos.

Cando falece o titular da pensión de viuvez, increméntase a pensión dos orfos ou doutros familiares?

Cando faleza o titular da pensión de viuvez, esta acrecerá en partes iguais entre os orfos. Se non houbese orfos e si perceptores de favor de familiares, acrecerá o dereito a partes iguais por esta orde:

 • Netos e irmáns do causante.
 • Ascendentes e fillos e irmáns do pensionista de xubilación ou incapacidade permanente.

Que contía lle corresponde ao subsidio en favor de familiares?

A contía obtense aplicando a porcentaxe do 20 % á base reguladora (calculada de igual forma que a viuvez). Aboarase durante 12 meses e dúas pagas extraordinarias.

Un mesmo causante pode xerar en persoas distintas pensións de viuvez, orfandade e en favor de familiares?

Si, cun límite: se existen varios beneficiarios, a suma das contías das prestacións de morte e supervivencia non pode exceder do 100% da base reguladora que corresponda. Esta limitación aplícase á determinación inicial das citadas contías, pero non afecta as revalorizacións periódicas que procedan no sucesivo.

As pensións de orfandade teñen preferencia sobre as pensións en favor doutros familiares. Non obstante, esta limitación non impedirá o recoñecemento do subsidio temporal en favor de familiares, xa que este non se ve afectado polo citado límite.

Complementary Content
${loading}