Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Prestacions assistencials i ajudes econòmiques de caràcter social

Prestacions Assistencials

Per atendre les situacions derivades del treball al mar com a conseqüència de les circumstàncies que concorren en el treball marítim i pesquer.
 
Les situacions protegibles són les següents:

 • Pèrdua d'equipatge individual per naufragi o accident de mar.

 • Defunció a bord o desaparició.

 • Trasllat de cadàvers.

L'Institut Social de la Marina atenia estes situacions a través de convocatòries anuals d'ajudes econòmiques de caràcter social en l'àmbit de les subvencions públiques. Amb la publicació del Reial Decret 869/2007, de 2 de juliol, es regula la seua concessió com a prestacions assistencials del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de Mar.

Beneficiaris

 

Són beneficiaris de les prestacions assistencials:
 
A) Els treballadors del mar, inclosos al camp d'aplicació del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.


B) Els familiars i assimilats pel següent ordre:

 • El cònjuge o parents per consanguinitat, afinitat o per adopció, fins al segon grau inclusivament, que convisquen amb els treballadors i a càrrec seu, llevat que la no-convivència, en el cas dels fills, es derive de sentència judicial de separació matrimonial o divorci.
 • Qui, sense ser el seu cònjuge, mantinga anàloga relació d'afectivitat i convisca a càrrec seu. Per a ser beneficiari d'aquestes ajudes hauran d'acreditar un any, com a mínim, de convivència ininterrompuda.
 • Els beneficiaris inclosos en els apartats anteriors després de la defunció del titular del dret i per l'ordre establert.

 

Requisits

 

 • Estar en situació d'alta o assimilada a l'alta al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar en sobrevindre la contingència o situació protegida, sense perjuí del previst a l'article 40.4 del text refós de les Lleis 116/1969, de 30 de desembre i 24/1972, de 21 de juny, pel que es regula el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

 

 • Acreditar que s'està sotmès en alguna de les situacions protegibles.
   

Sol·licituds

 

Les sol·licituds es presentaran en les Direccions Provincials o Locals de l'Institut Social de la Marina, sense perjuí del que es disposa a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, d'acord amb el model publicat a l'Ordre de Treball i Afers Socials (TAS) 29/2008, de 15 de gener.

 

Ajudes econòmiques de caràcter social

Les ajudes econòmiques de caràcter social estan dirigides als treballadors del mar, els seus beneficiaris i pensionistes, i s'estableixen per a atendre totes aquelles situacions que, per si mateixes, no originen dret a prestació reglamentària de la Seguretat Social, o el reconeixement de les quals, en cas d'originar tal dret, no supose l'abonament de l'import total de la despesa ocasionada.

Es resolen per convocatòria anual d'acord amb l'Ordre de Treball i Assumptes Socials (TAS 4218/2005), de 29 de desembre, de bases reguladores (Butlletí Oficial de l'Estat B.O.E. núm. 9 d'11 de gener de 2006) i del seu àmbit d'aplicació queden excloses les comunitats autònomes a les quals s'han transferit les competències en matèria de servicis socials.
 
Les ajudes econòmiques de caràcter social es concedeixen per a l'atenció de les següents situacions de necessitat, derivades de carències econòmiques motivades per falta de familiars, malalties, deficiències o qualsevol altra, que necessiten, per això, d'atenció econòmica per a la seua integració social i normalitat socioeconòmica:

 • Persones en situació de precarietat econòmica.
 • Malalts psíquics necessitats d'atenció en règim hospitalari.
 • Toxicòmans i drogodependents necessitats de tractament en règim d'internament.
 • Persones amb necessitats educatives especials.

Beneficiaris

Són beneficiaris de les ajudes econòmiques de caràcter social:

 • Els treballadors del mar, inclosos al camp d'aplicació del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar i els seus assimilats, així com els pensionistes d'aquest Règim. A l'efecte de la present convocatòria, no serà rellevant que el treballador no estiga en situació d'alta o assimilada en l'esmentat Règim, sempre que hi quede acreditada la seua vinculació, a través de les circumstàncies següents:

  • Els períodes d'activitat en el referit Règim Especial.
  • La inscripció com a demandant d'ocupació en el sector marítim.
  • No tenir dret a la prestació o al subsidi de desocupació, o haver-ne esgotat la percepció.

 • El cònjuge o parents per consanguinitat, afinitat o per adopció, fins al segon grau inclusivament, que convisquen amb els treballadors i a càrrec seu, llevat que la no-convivència, en el cas dels fills, es derive de sentència judicial de separació matrimonial o divorci.

 • Qui, sense ser el seu cònjuge, mantinga anàloga relació d'afectivitat i convisca a càrrec seu. Per a ser beneficiari d'estes ajudes hauran d'acreditar un any, com a mínim, de convivència ininterrompuda.

 • Els beneficiaris inclosos en els apartats anteriors després de la defunció del titular del dret, sempre que quede constatat que convivien amb el difunt i a càrrec seu, llevat que la no-convivència, en el cas dels fills, es derive de sentència judicial de separació matrimonial o divorci.

Requisits

 • Acreditar estar sotmès en alguna de les circumstàncies protegibles.
 • Mancar el beneficiari de recursos suficients per a fer front per si mateix o pels que conviuen amb ell, i a càrrec seu, a les despeses derivades de la situació de què es tracte, sense detriment de la seua situació socioeconòmica.
 • Els armadors, els treballadors autònoms i els que cotitzen per conveni especial deuran acreditar estar al corrent de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
 • En el cas de no estar en situació d'alta o assimilada a l'alta, acreditar tenir cobert, com a mínim, un període de cotització de cent vuitanta dies, en els cinc anys anteriors a la sol·licitud.

Perquè l'ajuda siga consolidada pel sol·licitant, a més de complir els requisits assenyalats en els apartats anteriors, serà necessari que obtinga una valoració social favorable que el situe dins dels crèdits assignats per a aquesta finalitat.

Sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran en les Direccions Provincials o Locals de l'Institut Social de la Marina, sense perjuí del que es disposa a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Com es tracta d'una convocatòria oberta amb diversos procediments de selecció i resolució durant l'any, l'últim termini anual per a la presentació de sol·licituds finalitza l'últim dia hàbil d'octubre de l'any en curs.

Complementary Content
${loading}