Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Prestacions assistencials i ajudes econòmiques de caràcter social

Prestacions assistencials

Per atendre les situacions derivades del  treball al mar, que es produeixen com a conseqüència de les circumstàncies pròpies de l'activitat maritimopesquera:
 
Les situacions protegibles són les següents:

 • Pèrdua d'equipatge individual per naufragi o accident de mar

 • Mort a bord o desaparició

 • Trasllat de cadàvers

L'Institut Social de la Marina atenia fins ara aquestes situacions a través de convocatòries anuals d'ajuts econòmics de caràcter social en l'àmbit de les subvencions públiques. Amb la publicació del Reial decret 869/2007, de 2 de juliol, es regula la seva concessió com a prestacions assistencials del Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors de mar.

Beneficiaris

 

Són beneficiaris de les prestacions assistencials:
 
A) Els treballadors del mar, inclosos en el camp d'aplicació del Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar.


B) Els familiars i les persones assimilades segons l'ordre següent:

 • El cònjuge o parents per consanguinitat, afinitat o per adopció, fins al segon grau inclòs, que convisquin amb els treballadors i a càrrec seu, tret que la no convivència, en el cas dels fills, sigui motivada per una sentència judicial de separació matrimonial o divorci.
 • La persona que, malgrat no ser-ne el cònjuge, hi mantingui una relació anàloga d'afectivitat i hi convisqui a càrrec seu. Per ser beneficiaris d'aquestes ajudes hauran d'acreditar com a mínim un any de convivència ininterrompuda.
 • Els beneficiaris inclosos en els apartats anteriors després de la defunció del titular del dret i segons l'ordre establert.

 

Requisits

 

 • Estar en situació d'alta o assimilada a la de l'alta en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar en sobrevenir la contingència o situació protegida, sense perjudici d'allò que preveu l'article 50.4 del Text refós de les Lleis 116/1969, de 30 de desembre i 24/1972, de 21 de juny, pel qual es regula el Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar.

 

 • Acreditar que s'està sotmès a alguna de les situacions protegibles.
   

Sol·licituds

 

Les sol·licituds es presentaran a les direccions provincials o locals de l'Institut Social de la Marina, sense perjudici d'allò que disposa l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, d'acord amb el model publicat a l'Ordre de Treball i Afers Socials (TAS) 29/2008, de 15 de gener.

 

Ajudes econòmiques de caràcter social

Les ajudes econòmiques de caràcter social estan adreçades als treballadors del mar, als seus beneficiaris i pensionistes i s'estableixen per donar respostes a totes les situacions que per si soles no originen el dret a percebre una prestació reglamentària de la Seguretat Social o que malgrat obtenir el reconeixement pertinent, si s'origina el dret, no comporten l'abonament de l'import total de la despesa ocasionada.

Es resolen per convocatòria anual d'acord amb l'Ordre de Treball i Afers Socials (TAS 4218/2005), de 29 de desembre, de bases reguladores (Butlletí Oficial de l'Estat BOE número 9, d'11 de gener de 2006) i del seu àmbit d'aplicació queden excloses les comunitats autònomes a les que s'han transferit les competències en matèria de serveis socials.
 
Els ajuts econòmics de caràcter social es concedeixen per a l'atenció de les següents situacions de necessitat, derivades de carències econòmiques motivades per falta de familiars, malalties, deficiències o qualsevol altra que precisin, per aquests motius, d'atenció econòmica per a la seva integració social i normalitat socioeconòmica:

 • Persones en situació de precarietat econòmica
 • Malalts psíquics que necessiten atenció en règim hospitalari
 • Toxicòmans i drogodependents que necessiten tractament en règim d'internament
 • Persones amb necessitats educatives especials.

Beneficiaris

Són beneficiaris de les ajudes econòmiques de caràcter social:

 • Els treballadors del mar inclosos al camp d'aplicació del Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar i els assimilats, com també els pensionistes d'aquest règim. En aquesta convocatòria no serà rellevant que el treballador no es trobi en situació d'alta o assimilada en aquest règim, sempre que pugui acreditar que hi està vinculat a través de les circumstàncies següents:

  • Els períodes d'activitat al Règim especial indicat.
  • La inscripció com a demandant de feina al sector marítim.
  • No tenir dret a la prestació o al subsidi de desocupació o haver-ne esgotat la percepció.

 • El cònjuge o parents per consanguinitat, afinitat o per adopció, fins al segon grau inclusivament, que convisquin amb els treballadors i a càrrec seu, tret que la no convivència, en el cas dels fills, es derivi d'una sentència judicial de separació matrimonial o divorci.

 • La persona que, malgrat no ser-ne el cònjuge, hi mantingui una relació anàloga d'afectivitat i hi convisqui a càrrec seu. Per a ser beneficiaris d'aquests ajuts hauran d'acreditar com a mínim un any de convivència ininterrompuda.

 • Els beneficiaris inclosos als apartats anteriors després de la defunció del titular del dret, sempre que estigui demostrat que convivien amb el difunt i a càrrec seu, tret que la no convivència, en el cas dels fills, sigui motivada per una sentència judicial de separació matrimonial o divorci.

Requisits

 • Acreditar el compliment d'alguna de les circumstàncies protegibles.
 • En cas que el beneficiari no compti amb prou recursos per fer front per si sol o pels que conviuen amb ell i estan a càrrec seu a les despeses derivades de la situació en qüestió, sense perjudicar la seva situació socioeconòmica.
 • Els armadors, els treballadors autònoms i els que cotitzin per conveni especial han d'acreditar que estan al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
 • En cas d'estar en situació d'alta o assimilada a l'alta, cal acreditar tenir cobert com a mínim un període de cotització de cent vuitanta dies durant els cinc anys anteriors a la sol·licitud.

Per tal que el sol·licitant pugui consolidar l'ajuda, a més de complir els requisits indicats als apartats anteriors, cal que obtingui una valoració social favorable, que el situï dins dels crèdits assignats a aquesta finalitat.

Sol·licituds

Sense perjudici del que disposa l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, les sol·licituds es presentaran a les direccions provincials o locals de l'Institut Social de la Marina.

En ser una convocatòria oberta amb diversos procediments de selecció i resolució dins l'any, l'últim termini anual per a la presentació de sol·licituds finalitza l'últim dia hàbil del mes d'octubre de l'any  actual.

Complementary Content
${loading}