Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Valore esta páxina
Valore este contido

Prestacións asistenciais e axudas económicas de carácter social

Prestacións Asistenciais

Para atender as situacións derivadas do traballo no mar como consecuencia das circunstancias que concorren no traballo marítimo e pesqueiro:
 
As situacións protexibles son as seguintes:

 • Perda de equipaxe individual por naufraxio ou accidente no mar.

 • Falecemento a bordo ou desaparición.

 • Traslado de cadáveres.

O Instituto Social da Mariña viña atendendo estas situacións a través de convocatorias anuais de axudas económicas de carácter social no ámbito das subvencións públicas. Coa publicación do Real Decreto 869/2007, do 2 de xullo, regúlase a súa concesión como prestacións asistenciais do Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores de Mar.

Beneficiarios

 

Son beneficiarios das Prestacións Asistenciais:
 
A) Os traballadores do mar, incluídos no campo de aplicación do Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar.


B) Os familiares e asimilados pola seguinte orde:

 • O cónxuxe ou parentes por consanguinidade, afinidade ou por adopción, ata o segundo grao incluído, que convivan cos traballadores e ao seu cargo, a non ser que a non convivencia, no caso dos fillos, derive de sentenza xudicial de separación matrimonial ou divorcio.
 • O que, sen ser o seu cónxuxe, manteña análoga relación de afectividade e conviva ao seu cargo. Para ser beneficiario destas axudas deberán acreditar un ano, como mínimo, de convivencia ininterrompida.
 • Os beneficiarios incluídos nos apartados anteriores tras o falecemento do titular do dereito e pola orde establecida.

 

Requisitos

 

 • Estar en situación de alta ou asimilada á alta no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar ao sobrevir a continxencia ou situación protexida, sen prexuízo do previsto no artigo 40.4 do texto refundido das Leis 116/1969, do 30 de decembro e 24/1972, do 21 de xuño, polo que se regula o Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar.

 

 • Acreditar estar incurso nalgunha das circunstancias protexibles.
   

Solicitudes

 

As solicitudes presentaranse nas Direccións Provinciais ou Locais do Instituto Social da Mariña, sen prexuízo do disposto no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, de acordo co modelo publicado na Orde de Traballo e Asuntos Sociais (TAS) 29/2008, do 15 de xaneiro.

 

Axudas económicas de carácter social

As axudas económicas de carácter social están dirixidas aos traballadores do mar, aos seus beneficiarios e pensionistas, e establécense para atender todas aquelas situacións que, por si mesmas, non orixinen dereito a prestación regulamentaria da Seguridade Social, ou cuxo recoñecemento, no caso de orixinar tal dereito, non supoña o pagamento do importe total do gasto ocasionado.

Resólvense por convocatoria anual de acordo coa Orde de Traballo e Asuntos Sociais (TAS 4218/2005), do 29 de decembro, de bases reguladoras (Boletín Oficial do Estado B.O.E. número 9 do 11 de xaneiro de 2006) e do seu ámbito de aplicación quedan excluídas as Comunidades Autónomas ás que se transferiron as competencias en materia de servizos sociais.
 
As axudas económicas de carácter social concédense para a atención das seguintes situacións de necesidade, derivadas de carencias económicas motivadas por falta de familiares, enfermidades, deficiencias ou calquera outra que precisen, por elo, de atención económica para a súa integración social e normalidade socioeconómica:

 • Persoas en situación de precariedade económica.
 • Enfermos psíquicos necesitados de atención en réxime hospitalario.
 • Toxicómanos e drogodependentes necesitados de tratamento en réxime de internamento.
 • Persoas con necesidades educativas especiais.

Beneficiarios

Son beneficiarios das axudas económicas de carácter social:

 • Os traballadores do mar, incluídos no campo de aplicación do réxime especial da Seguridade Social dos traballadores do mar e os seus asimilados, ademais dos pensionistas deste réxime. Para os efectos da presente convocatoria, non será relevante que o traballador non estea en situación de alta ou asimilada no réxime citado, sempre que quede acreditada a súa vinculación a este, a través das seguintes circunstancias:

  • Os períodos de actividade no referido réxime especial.
  • A inscrición como demandante de emprego no sector marítimo.
  • Non ter dereito á prestación ou ao subsidio de desemprego, ou ter a súa percepción esgotada.

 • O cónxuxe ou parentes por consanguinidade, afinidade ou por adopción, ata o segundo grao incluído, que convivan cos traballadores e ao seu cargo, a non ser que a non convivencia, no caso dos fillos, se derive de sentenza xudicial de separación matrimonial ou divorcio.

 • O que, sen ser o seu cónxuxe, manteña análoga relación de afectividade e conviva ao seu cargo. Para ser beneficiario destas axudas deberán acreditar un ano, como mínimo, de convivencia ininterrompida.

 • Os beneficiarios incluídos nos apartados anteriores tras o falecemento do titular do dereito, sempre que quede constatado que convivían co falecido e ás súas expensas, salvo que a non convivencia, no caso dos fillos, derive de sentenza xudicial de separación matrimonial ou divorcio.

Requisitos

 • Acreditar estar incurso nalgunha das circunstancias protexibles.
 • Carecer o beneficiario de recursos suficientes para facerlles fronte, por si mesmo ou polos que conviven con el e ao seu cargo, aos gastos derivados da situación de que se trate, sen menoscabo da súa situación socioeconómica.
 • Os armadores, os traballadores autónomos e os que coticen por convenio especial deberán acreditar estar ao corrente das súas obrigas fronte á Seguridade Social.
 • No caso de non estar en situación de alta ou asimilada á alta, acreditar ter cuberto, como mínimo, un período de cotización de cento oitenta días, nos cinco anos anteriores á solicitude.

Para que a axuda sexa consolidada polo solicitante, ademais de cumprir os requisitos sinalados nos apartados anteriores, será necesario que obteña unha valoración social favorable que o sitúe dentro dos créditos asignados para esta finalidade.

Solicitudes

As solicitudes presentaranse nas Direccións Provinciais ou Locais do Instituto Social da Mariña, sen prexuízo do disposto no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

Ao ser unha convocatoria aberta con varios procedementos de selección e resolución no ano, o último prazo anual para a presentación de solicitudes finaliza o último día hábil de outubro do ano  en curso.

Complementary Content
${loading}