Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Mesures aprovades per a la protecció de treballadors autònoms pel Reial Decret-llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació

5) Pròrroga prestació extraordinària de cessament activitat autònoms (Disposició transitòria segona RD Llei 2/2021)

5) Pròrroga de la prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19 prevista en l’apartat 1 de l’article 13 del Reial Decret-llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació (Disposició transitòria segona RD Llei 2 /2021 de  26 de gener)


Característiques

Els treballadors autònoms que a 31 de gener de 2021 vingueren percebent la prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat, com conseqüència de resolució de l’autoritat competent, com mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19 prevista a l’article 13.1 del Reial Decret llei 30/2020, de 29 de setembre, podran continuar percebent-la amb els mateixos requisits i condicions, durant el temps que romanga l’activitat suspesa i fins a l’últim dia del mes en què s’acorde l’alçament de les mesures o el 31 de maig de 2021 si aquesta última data és anterior.4) Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors de temporada (Art. 8 RD Llei 2/2021 de 26 de gener)

4) Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors de temporada (Art. 8 RD Llei 2/2021 de 26 de gener)


Característiques

 • Es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms l’únic treball dels quals durant 2018 i 2019 s’haguera desenvolupat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar durant un mínim de quatre mesos i un màxim de sis en cada un dels anys.
 • Es considera que el treballador autònom ha desenvolupat un únic treball el 2018 i 2019 sempre que, en cas d’haver estat d’alta en un règim de seguretat social com a treballador per compte aliè, aquesta alta no supere els 120 dies al llarg d’aquells anys.
 • Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagen optat per enquadrar-se com a treballadors per compte propi en el règim especial que corresponga tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre que reunisquen els requisits que estableix aquest apartat.


Requisits


a) Haver estat d’alta i cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar com a treballador per compte propi durant un mínim de quatre mesos i un màxim de sis mesos de cada un dels anys 2018 i 2019, sempre que aquest marc temporal incloga un mínim de dos mesos en la primera meitat de l’any.
b) No haver estat en alta o assimilat a l’alta com a treballador per compte aliè en el règim de Seguretat Social corresponent més de 60 dies durant el primer semestre de l’any 2021.
c) No obtenir durant la primera meitat de l’any 2021 uns ingressos nets computables fiscalment que superen els 6.650 euros.
f) Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si no es complira aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament a l’autònom perquè en el termini improrrogable de 30 dies naturals ingresse les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.


Quantia

 • La quantia de la prestació serà l’equivalent al 70 per cent de la base mínima de cotització que corresponga per l’activitat exercida en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.


Cotització

 • Durant la percepció de la prestació no hi ha obligació de cotitzar i el treballador roman en situació d’alta o assimilada a l’alta en el règim de Seguretat Social corresponent.
 • Les cotitzacions per les quals no existisca obligació de cotitzar seran assumides per les entitats amb càrrec als pressupostos de les quals es cobrisca la prestació corresponent.


Termini de sol·licitud. Naixement del dret i duració


La prestació extraordinària per cessament d’activitat regulada podrà començar a meritar-se amb efectes d’1 de febrer de 2021 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presente dins dels primers vint-i-un dies naturals de febrer. En cas contrari, els efectes queden fixats a l’endemà de la presentació de la sol·licitud i la seua durada no podrà excedir del 31 de maig de 2021.


Incompatibilitats


Aquesta prestació serà incompatible amb el treball per compte aliè i amb qualsevol prestació de Seguretat Social que el beneficiari percebera, llevat que fora compatible amb l’exercici de l’activitat com a treballador per compte propi. Així mateix, serà incompatible amb el treball per compte propi i amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’haja vist afectada pel tancament, quan els ingressos que es perceben en la primera meitat de l’any 2021 superin els 6.650 euros.
Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessament d’activitat serà incompatible amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota. 

Dret a la prestació de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi (Art. 7 RD-Llei 2/2021 de 26 de gener)

3) Dret a la prestació de cessament d’activitat  compatible amb el treball per compte propi (Art. 7  RD-Llei  2/2021 de 26 de gener)


Característiques


Els treballadors autònoms poden sol·licitar la prestació per cessament d’activitat que preveu l’article 327 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, sempre que es presenten els requisits que estableix el Reial Decret-llei 2/2021 i en els apartats a), b), d) i e) de l’article 330.1 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.


Requisits

 • Acreditar una reducció dels ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi  durant el primer semestre de 2021 de més del  50 per cent en relació amb el segon semestre de 2019, així com no haver obtingut durant el semestre indicat de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros.
  Per calcular la reducció d’ingressos es té en compte el període en alta en el segon semestre de 2019 i es compara amb la part proporcional dels ingressos obtinguts en el primer semestre de 2021 en la mateixa proporció.
  En el cas dels treballadors autònoms que tinguen un o més treballadors al seu càrrec, s’ha d’acreditar alhora de sol·licitar la prestació el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguen assumides.
 • Estar afiliats i en alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial dels Treballadors del Mar.
 • Tenir cobert el període mínim de cotització per cessament d’activitat a què es refereix l’article 338 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.
 • No haver complit l'edat ordinària per tenir dret a la pensió contributiva de jubilació, llevat que el treballador autònom no tinga acreditat el període de cotització requerit per a això.
 • Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de cessament de l’activitat no es complira aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingresse les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.


Duració


Aquesta prestació pot percebre’s com a màxim fins el  31 de maig de 2021, sempre que el treballador tinga dret a ella en els termes fixats a l’article 338 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
Així mateix, percebran aquesta prestació fins al 31 de maig de 2021 els  treballadors autònoms que tinguen dret a ella l’1 de febrer de 2021 i hagen esgotat el seu dret al cessament que preveu l’esmentat precepte abans del 31 de maig de 2021, sempre que reunisquen els requisits exigits a l’efecte.
A partir d’aquesta data només es pot continuar percebent aquesta prestació de cessament d’activitat si es presenten tots els requisits de l’article 330 de la Llei General de la Seguretat Social.


Termini de sol·licitud i naixement del dret


El reconeixement a la prestació es duu a terme per les mútues col·laboradores o l’Institut Social de la Marina amb caràcter provisional amb efecte des de l’1 de febrer de 2021, si se sol·licita dins dels primers vint-i-un dies naturals de febrer, o amb efecte des de l’endemà a la sol·licitud en un altre cas, la qual ha de ser regularitzada a partir de l’1 de setembre de 2021.


Cotització durant la prestació 


El treballador autònom, durant el temps que estiga percebent la prestació, haurà d’ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.


Quantia de la prestació


La quantia de la prestació es determina aplicant el 70 per cent a la base reguladora, calculada de conformitat amb el que preveu l’article 339 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
La base reguladora de la prestació econòmica per cessament d’activitat serà la mitjana de les bases per les que s’haguera cotitzat durant els dotze mesos continuats i immediatament anteriors a l’1 de febrer de 2021.

La mútua col·laboradora o, en el seu cas, l’Institut Social de la Marina, abonarà el treballador juntament amb la prestació per cessament en l’activitat, l’import de les cotitzacions per contingències comunes que li haguera correspost ingressar de trobar-se el treballador autònom sense desenvolupar cap activitat, en aplicació del disposat a l’article 329 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
La prestació per cessament d’activitat pot ser compatible amb un treball per compte aliè si els ingressos nets computables fiscalment procedents del treball per compte propi i els ingressos procedents del treball per compte aliè no superen en 2,2 vegades l’import del SMI. En la determinació d’aquest còmput, els ingressos procedents del treball per compte aliè no superaran en 1,25 vegades l’import del salari mínim interprofessional.
En aquest cas, la quantia de la prestació per cessament d’activitat serà el 50 % de la Base mínima de cotització.

2) Prestació extraordinària de cessament activitat autònoms que no puguen causar dret a prestació ordinària cessament activitat (Art. 6 Reial Decret-Llei 2/2021)

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a aquells treballadors autònoms que no puguen causar dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat que preveu l’article 7 del Reial Decret-llei 2/2021 o a la prestació de cessament d’activitat regulada als articles 327 i següents del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre (Art. 6 Reial Decret-Llei 2 /2021, de 26 de gener)


Característiques

 • Els treballadors autònoms que no puguen causar dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat prevista a l’article 7 del Reial Decret-llei 2/2021 o a la prestació de cessament d’activitat regulada als articles 327 i següents del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
 • A partir de l’1 de febrer de 2021 els treballadors autònoms que perceben aquesta prestació i no estigueren cotitzant per cessament d’activitat vindran obligats a cotitzar per aquest concepte a partir del mes següent en què finalitze la percepció de la prestació.
 • Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagen optat per enquadrar-se com a treballadors per compte propi en el règim especial que corresponga tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre que reunisquen els requisits que estableix aquest apartat.

Requisits


1r Estar donat d’alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar com a treballador per compte propi des d’abans de l’1 d’abril de 2020.
2n No tenir dret a la prestació de cessament d’activitat que es regula a l’article 7  del Reial Decret-llei 2/2021 d’aquesta norma o a la prestació de cessament d’activitat regulada als articles 327 i següents del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.
3r No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l’activitat per compte propi en el primer semestre de 2021 de superiors a 6.650 euros.
4t Acreditar en el primer semestre del 2021 uns ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi inferiors als haguts en el primer trimestre de 2020.
Per al càlcul de la reducció d’ingressos es tindrà en compte el període en alta en el primer trimestre de l’any 2020 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos haguts en el primer semestre en la mateixa proporció.


Quantia


 • Amb caràcter general: 50 % Base mínima de cotització.
 • Persones convivents al mateix domicili unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat amb dos o més membres amb dret a aquesta prestació: 40 % Base mínima de cotització.


Cotització


 • Durant el temps de percepció de la prestació es mantindrà l’alta en el règim especial corresponent quedant el treballador autònom exonerat de l’obligació de cotitzar.
 • El període durant el qual el treballador autònom estiga exempt de l’obligació de cotitzar s’entendrà com cotitzat i les cotitzacions que corresponguen al mateix seran assumides per les entitats amb càrrec als pressupostos del qual es cobrisca la corresponent prestació.
 • La base de cotització aplicable durant tot el període de percepció d’aquesta prestació extraordinària serà en tot cas l’establerta en el moment d’inici de l’esmentada prestació.
 • La durada màxima i la resta de condicions d’aplicació de les deduccions en la cotització a què puga tenir dret el treballador beneficiari d’aquesta prestació extraordinària per cessament en l’activitat no es modificaran per la percepció d’aquesta última.


Termini de sol·licitud. Naixement del dret i duració


Aquesta prestació extraordinària per cessament d’activitat podrà començar a meritar-se amb efectes d’1 de febrer de 2021 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presente dins dels primers vint-i-un dies naturals de febrer. En cas contrari, els efectes queden fixats el primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud i la seua durada no podrà excedir del 31 de maig de 2021.


Incompatibilitats

 • La percepció de la prestació serà incompatible amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte aliè, llevat que els ingressos del treball per compte aliè siguen inferiors a 1,25 vegades l’import del SMl;
 • Amb l’acompliment d’una altra activitat per compte propi;
 • Amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’haja vist afectada pel tancament;
 • Amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social tret d’aquella que el beneficiari vinguera percebent per ser compatible amb l’acompliment de l’activitat que desenvolupava.
 • Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessament d’activitat serà, a més, incompatible amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.


Extinció


S’extingirà el dret a aquesta prestació si durant la percepció de la mateixa es presenten els requisits per causar dret a la prestació de cessament d’activitat prevista a l’article xx d’aquesta norma o a la prestació de cessament d’activitat regulada als articles 327 i següents del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, sense perjudici del dret que assisteix a l’interessat a sol·licitar la prestació corresponent.


1) Prestació extraordinària de cessament activitat autònoms afectats per suspensió temporal (Art. 5 Reial Decret-Llei 2/2021)

1) Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19.  (Art. 5 Reial Decret-Llei 2/2021, de 26 de gener).


Característiques

 • Resolució adoptada per l’autoritat competent de suspendre l’activitat com a mesura de contenció en la propagació del virus COVID-19.
 • A partir de l'1 de febrer de 2021.
 • Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagen optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que corresponga tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre que reunisquen els requisits establits en aquest apartat.

Requisits

a) Estar afiliats i en alta en RETA o, en el seu cas, en el RETAMAR,  abans de l’1 de gener de 2021.
b) Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

Quantia

 • Amb caràcter general: 50 % Base mínima de cotització.
 • Membres de família nombrosa, si els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga procedeixen de l’activitat suspesa: 50 % Base mínima de cotització més un 20 % d’aquesta quantia.
 • Persones convivents al mateix domicili unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat amb dos o més membres amb dret a aquesta prestació: 40 % Base mínima de cotització, no sent d’aplicació la previsió prevista a l’apartat per a famílies nombroses.

Cotització

 • Durant el temps que l’activitat romanga suspesa es mantindrà l’alta en el règim especial corresponent i el treballador autònom quedarà exonerat de l’obligació de cotitzar. L’exoneració de l’ingrés de les quotes s’estendrà des del primer dia del mes en què s’adopta la mesura de tancament d’activitat fins a l’últim dia del mes següent a què s'alce l’esmentada mesura o fins al 31 de maig de 2021 si aquesta última data és anterior.
 • El període durant el qual el treballador autònom estiga exempt de l'obligació de cotitzar s'entendrà com cotitzat i les cotitzacions que corresponguen al mateix seran assumides per les entitats amb càrrec als pressupostos del qual es cobrisca la corresponent prestació.
 • La base de cotització aplicable durant tot el període de percepció d’aquesta prestació extraordinària serà en tot cas l’establerta en el moment d’inici de l’esmentada prestació.
 • La durada màxima i resta de condicions d’aplicació de les deduccions en la cotització a què puga tenir dret el treballador beneficiari d’aquesta prestació  extraordinària per cessament en l’activitat no es modificarà per la percepció d’aquesta última.

Termini de sol·licitud. Naixement del dret i durada

El reconeixement podrà sol·licitar-se dins dels primers vint-i-un dies naturals següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució de tancament d’activitat.

El dret a la prestació naixerà des de l’endemà a l’adopció de la mesura de tancament d’activitat adoptada per l’autoritat competent i finalitzarà l’últim dia del mes en què s’acorde l’alçament de la mateixa o el 31 de maig de 2021 si aquesta última data és anterior.

En el cas que la sol·licitud es presente fora del termini establert, el dret a la prestació s’iniciarà el dia de la sol·licitud. En aquests casos, el treballador o treballadora quedarà exempt de l’obligació de cotitzar des del primer dia del mes en què s’haja sol·licitat la prestació.

Incompatibilitats

 • La percepció de la prestació serà incompatible amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte aliè, llevat que els ingressos del treball per compte aliè siguen inferiors a 1,25 vegades l’import del SMl;
 • Amb l’acompliment d’una altra activitat per compte propi;
 • Amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’haja vist afectada pel tancament;
 • Amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social tret d’aquella que el beneficiari vinguera percebent per ser compatible amb l’acompliment de l’activitat que desenvolupava.
 • Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessament d’activitat serà, a més, incompatible amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.
Complementary Content
${loading}