Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Durada

La durada del subsidi serà equivalent a la dels períodes de descans o permisos que es gaudeixin, d’acord amb el que preveu l’art. 48.4, 5 i 6 de l’Estatut dels treballadors (ET) i l’art. 49 a), b) i c) de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP).

Períodes de descans en relació amb l’Estatut dels Treballadors (ET)

S’estableix un període transitori, durant els anys 2019 i 2020, per a l’aplicació gradual de la nova regulació de la suspensió del contracte de treball per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció i acolliment, prevista en els apartats 4, 5 i 6 de l’article 48 del TRET, a la redacció donada pel reial decret llei.

Serà a partir d’1 de gener de 2021, quan cada progenitor, adoptant, guardador o acollidor gaudirà d’un període de suspensió idèntic.

Quadre resum estatut dels treballadors i de l’empleat públic


Des del 01/01/2021 es tindran en compte les regles següents per atendre’n la durada:


En cas de naixement

 1. Mare biològica:
 2. Gaudirà completament dels períodes de suspensió 16 setmanes amb la distribució següent:

  • 6 setmanes obligatòries i ininterrompudes. Caldrà gaudir-ne a jornada completa  immediatament després del part.
  • 10 setmanes de les quals es podrà gaudir a jornada completa o parcial:

   • De manera continuada al període obligatori.
   • De manera interrompuda; en aquest cas, ha de ser en períodes setmanals (acumulats o independents) des de l’acabament de les 6 setmanes obligatòries fins que el/la fill/a compleixi 12 mesos d’edat.
   • El gaudi de cada període setmanal o acumulació de períodes l’haurà de  comunicar l’interessat/ada a l’empresa amb una antelació mínima de 15 dies.
   • El gaudi a jornada completa o parcial d’aquest període requerirà un acord entre l’empresa i la persona treballadora.

  Es manté la possibilitat que la mare biològica pugui anticipar l’inici de la prestació fins a 4 setmanes a la data probable de part.

  En els casos de mort del fill/a, el període de suspensió no es veurà reduït, tret que es reincorporin a la feina transcorregudes les 6 setmanes de descans obligatori.


 3. Un altre progenitor (diferent de la mare biològica):
 4. Disposarà d’un període de suspensió total de 16 setmanes, amb la distribució següent:

  • 6 setmanes ininterrompudes, obligatòries i de les quals caldrà gaudir a jornada completa  immediatament després del part.
  • 10 setmanes voluntàries de les quals es podrà gaudir a jornada completa o parcial:

   • De manera continuada al període obligatori.
   • De manera interrompuda, en períodes setmanals (acumulats o independents) des de l’acabament de les 6 setmanes obligatòries, fins que el/la fill/a compleixi 12 mesos d’edat.
   • El gaudi de cada període setmanal o acumulació de períodes l’haurà de  comunicar l’interessat/ada a l’empresa amb una antelació mínima de 15 dies.
   • El gaudi a jornada completa o parcial d’aquest període requerirà un acord entre l’empresa i la persona treballadora.

  Desapareixen els 2 dies de permís per part de l’empresa dels quals es gaudia  en cas de paternitat.

  En cas de mort de la mare biològica, amb independència que fes o no alguna feina, l’altre progenitor tindrà dret a les 16 setmanes previstes per a la mare biològica.

  En els casos de mort del fill o de la filla, el període de suspensió no es veurà reduït, tret que es reincorpori a la feina un cop transcorregudes les 6 setmanes de descans obligatori.


 5. Ampliacions de la durada de la prestació comuns a ambdós progenitors:
  • 1 setmana per a cada progenitor, per cada fill/a, a partir del segon, en cas de naixement múltiple.
  • 1 setmana per a cada progenitor  en cas de  discapacitat del/la fill/a.

  En els casos de part prematur i aquells supòsits en els quals el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, per un període superior a 7 dies, la prestació es podrà ampliar en tants dies com el/la nascut/uda es trobi hospitalitzat/ada, amb un màxim de 13 setmanes addicionals. D’aquesta ampliació en podran gaudir cadascun dels progenitors, a partir de l’alta hospitalària. S’exclouen de l’esmentat còmput les setmanes de descans obligatori.


  En cas d’adopció, de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment:

  Disposarà d’un període de suspensió total de 16 setmanes, amb la distribució següent:  

  • 6 setmanes ininterrompudes, obligatòries i de les quals caldrà gaudir a jornada completa  immediatament després del part.
  • 10 setmanes voluntàries que podran gaudir-ne a jornada completa o parcial:

   • De manera continuada al període obligatori.

   • De manera interrompuda, en períodes setmanals (acumulats o independents) des de l’acabament de les 6 setmanes obligatòries, fins que el/la fill/a compleixi 12 mesos d’edat.

   • El gaudi de cada període setmanal o acumulació de períodes l’haurà de  comunicar l’interessat/ada a l’empresa amb una antelació mínima de 15 dies.

   •  El gaudi a jornada completa o parcial d’aquest període requereix un acord entre l’empresa i la persona treballadora.         

    Desapareixen els dos dies de permís per part de l’empresa dels quals es gaudia  en cas de paternitat.
    En cas de mort de la mare biològica, amb independència que fes alguna feina o no, l’altre progenitor té dret a les setze setmanes previstes per a la mare biològica.
    En els casos de mort del fill o de la filla, el període de suspensió no es veurà reduït, tret que es reincorpori a la feina un cop transcorregudes les 6 setmanes de descans obligatori.

  En els supòsits d’adopció internacional quan sigui necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d'origen de l'adoptat/ada, el període de suspensió es podrà iniciar fins a 4 setmanes abans de la resolució per la qual es constitueix l'adopció.


  Ampliacions de la durada de la prestació

  • 1 setmana per a cada progenitor, per cada fill/a, a partir del segon, en cas d’adopció múltiple.
  • 1 setmana per a cada progenitor  en cas de  discapacitat del/la fill/a.

   


Períodes de descans en relació amb l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP)

Es modifica l'apartat 7 de l’EBEP. Des de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret llei, en matèria de permisos de naixement, adopció, del progenitor diferent de la mare biològica  i lactància, el personal laboral al servei de les Administracions Públiques es regirà pel que preveu l’EBEP.

Es modifiquen els apartats a), b), c) i d) de l’article 49, i se substitueixen els actuals permisos de maternitat i paternitat, per: permís per naixement per a la mare biològica; permís per adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment; i permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció i acolliment. 

 

Quadre resum estatut dels treballadors i de l’empleat públic


 1. Permís per naixement per a mare biològica.

  El permís tindrà una durada de 16 setmanes amb la distribució següent:

  • 6 setmanes obligatòries i ininterrompudes. Caldrà gaudir-ne a jornada completa  immediatament després del part.
  • Les 10 setmanes restants, a jornada completa o parcial.

   • De manera continuada al període obligatori.
   • De manera interrompuda, només en el cas que ambdós progenitors treballin. En aquest cas, ha de ser en períodes setmanals (acumulats o independents) des de l’acabament de les 6 setmanes obligatòries fins que el/la fill/a compleixi 12 mesos d’edat. 

  Ampliacions de la durada de la prestació per a la mare biològica:

  • 1 setmana, per cada fill/a, a partir del/la segon/a, en cas de naixement múltiple.
  • 1 setmana per cada fill/a discapacitat/ada.
  • En els casos de part prematur i aquells supòsits en els quals el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, la prestació es podrà ampliar en tants dies com el/la nascut/uda es trobi hospitalitzat/ada, amb un màxim de 13 setmanes addicionals.

  En cas de mort de la mare, l’altre progenitor podrà fer ús de la totalitat o de la part que li resti a aquest permís.

  En el supòsit de mort del fill o filla, el període de durada del permís no es veurà reduït, tret que, una vegada acabades les 6 setmanes de descans obligatori, se sol·liciti la reincorporació al lloc de treball.

  Desapareix la cessió de la maternitat per part de la mare a l’altre progenitor, així com la possibilitat d’inici de la prestació abans de la data probable del part.


 2. Permís per adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment per a un progenitor:

  Tindrà una durada de 16 setmanes per a un progenitor.

  La distribució d’aquestes 16 setmanes és la següent:

  • 6 setmanes obligatòries, ininterrompudes. Caldrà gaudir-ne a jornada completa  immediatament després de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o a la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment.
  • Les 10 setmanes restants, a jornada completa o parcial. Caldrà gaudir-ne:
   • De manera continuada al període obligatori.
   • De manera interrompuda, sol en el cas que ambdós progenitors treballin. En aquest cas, ha de ser en períodes setmanals (acumulats o independents) des de l’acabament de les 6 setmanes obligatòries fins que el fill/a compleixi 12 mesos d’edat (en adopcions de menors de 12 mesos d’edat)
   • En el cas que l’adopció sigui d’un infant de més de 12 mesos d’edat, les 10 setmanes de permís voluntari hauran de ser ininterrompudes.

  Ampliacions de la durada de la prestació:

  • 1 setmana per a cada progenitor, per cada fill/a, a partir del/la segon/a, en cas d’adopció, guarda o acolliment múltiple.
  • 1 setmana per a cada progenitor  per cada fill/a discapacitat/ada.
  Adopció internacional, quan sigui necessari el desplaçament previ al país de l’adoptat/ada

  L’ adoptant tindrà dret:

  • A un permís de fins a 2 mesos de durada a càrrec de l’empresa amb retribucions bàsiques.
  • A iniciar el permís d’adopció, guarda o acolliment, fins a 4 setmanes abans de la resolució judicial o decisió administrativa.


 3. Permís del progenitor diferent de la mare biològica  per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció d’un fill o filla

  En cas de naixement:

  Tindrà una durada de 16 setmanes, amb la distribució següent:

  • 6 setmanes seran immediatament posteriors a la data del naixement, i seran de descans obligatori, ininterrompudes i a jornada completa.
  • 10 setmanes restants a jornada completa o parcial, de les quals podran gaudir:
   • De manera continuada al període obligatori
   • De manera interrompuda, només en el cas que ambdós progenitors treballin. En aquest cas, ha de ser en períodes setmanals (acumulats o independents) des de l’acabament de les 6 setmanes obligatòries de la mare fins que el fill/a compleixi 12 mesos d’edat. Per a cada període de gaudi interromput serà necessari un preavís d’almenys 15 dies. 

  Si opten per gaudir de la part no obligatòria d’aquest permís posteriorment a la setmana 16 del permís per naixement i el progenitor que gaudeix del permís per naixement hagués sol·licitat l’acumulació del temps de lactància en jornades completes, el gaudi de la part no obligatòria  es podrà iniciar  quan acabi aquest últim període.

  Ampliacions de la durada de la prestació:

  • 1 setmana, per cada fill/a, a partir del/la segon/a, en cas de part múltiple.
  • 1 setmana en cas de  discapacitat del/la menor nascut/uda, per cada menor discapacitat/ada.

  En els casos de part prematur i aquells supòsits en els quals el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, la prestació es podrà ampliar en tants dies com el/la nascut/uda es trobi hospitalitzat/ada, amb un màxim de 13 setmanes addicionals.

  En el supòsit de mort del fill o filla, el període de durada del permís no es veurà reduït, tret que, una vegada acabades les sis setmanes de descans obligatori, se sol·liciti la reincorporació al lloc de treball.

  En els casos d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment.

  Tindrà una durada de 16 setmanes,amb la distribució següent:

  •  6 setmanes seran immediatament posteriors al fet causant, i seran de descans obligatori, ininterrompudes i a jornada completa.
  • 10 setmanes restants voluntàries a jornada completa o parcial, de les quals podran gaudir:

   • De manera continuada al període obligatori.
   • De manera interrompuda, només en el cas que ambdós progenitors treballin i, en aquest cas, ha de ser en períodes setmanals (acumulats o independents) des de l’acabament de les 6 setmanes obligatòries o quan finalitzin els permisos per adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, fins als 12 mesos de la data de resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció o bé a la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment.

  En els casos d’adopció d’infants de més de 12 mesos d’edat, les 10 setmanes  no obligatòries seran ininterrompudes.

  Ampliacions de la durada de la prestació:

  • 1 setmana, per cada fill/a, a partir del/la segon/a, en cas d’adopció, guarda o acolliment múltiple.
  • 1 setmana en cas de  discapacitat del/la menor adoptat/ada, acollit/ida, per cada fill/a discapacitat/ada.

Quadre resum durada


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Cuadro resumen ET Descargar documento Cuadro resumen ET. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Cuadro resumen ET. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,171 KB) 08/09/2022
Cuadro resumen EBEP Descargar documento Cuadro resumen EBEP. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Cuadro resumen EBEP. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,147 KB) 08/09/2022
Complementary Content
${loading}