Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Requisitos

Regras para o cómputo de ingresos

 1. O cómputo dos ingresos do exercicio anterior levarase a cabo atendendo ás seguintes regras:
  1. Con carácter xeral as rendas computaranse polo seu valor íntegro, agás os procedentes de actividades económicas, de arrendamentos de inmobles ou de réximes especiais, que se computarán polo seu rendemento neto.
  2. Os rendementos procedentes de actividades económicas e dos réximes especiais, computaranse pola contía que se integra na base impoñible do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas segundo a normativa vixente en cada período.
  3. As ganancias patrimoniais xeradas no exercicio computaranse pola contía que se integra na base impoñible do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas ou do imposto foral, correspondente segundo a normativa vixente en cada período, sen ter en conta as reducións que, se é o caso, puidesen ser de aplicación conforme á normativa daqueles, e minorada de calquera das axudas públicas recollidas no apartado f).
  4. Cando o beneficiario dispoña de bens inmobles arrendados, teranse en conta os seus rendementos como ingresos menos gastos, antes de calquera redución á que teña dereito o contribuínte, e ambos os dous determinados, conforme ao disposto para o efecto na normativa reguladora do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, ou normativa foral correspondente, aplicable ás persoas que forman a unidade de convivencia. Se os inmobles non estivesen arrendados, os ingresos computables valoraranse segundo as normas establecidas para a imputación de rendas inmobiliarias pola citada normativa e correspondente norma foral.
  5. Computará como ingreso o importe das pensións e prestacións, contributivas ou non contributivas, públicas ou privadas.
  6. Exceptuaranse do cómputo de rendas:
   1. As rendas exentas ás que se refiren as alíneas b), c), d), i), j), n), q), r), s), t) e y) do artigo 7 da Lei 35/2006, de 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e de modificación parcial das leis dos Impostos sobre Sociedades, sobre a Renda de non-Residentes e sobre o Patrimonio.
   2. Axudas para o estudo e as axudas de vivenda, tanto polo alugueiro coma para a adquisición.
   3. Considérase renda exenta para a persoa obrigada ao aboamento, a pensión compensatoria que deba ser satisfeita de conformidade co previsto no artigo 97 do Código Civil, sempre que se producise o seu pagamento.
   4. Considérase renda exenta para a persoa obrigada ao aboamento, a pensión de alimentos en favor dos fillos que deba ser satisfeita de conformidade co previsto en artigo 93 do Código Civil, sempre que se producise o seu pagamento. 

    Así mesmo, na unidade de convivencia que debe recibir a pensión por alimentos será renda exenta cando non se producise o aboamento pola persoa obrigada ao pagamento.

 1. Para o cómputo de ingresos teranse en conta os obtidos os beneficiarios durante o exercicio anterior á solicitude. O importe da prestación será revisado cada ano tendo en conta a información dos ingresos do exercicio anterior. Para determinar en que exercicio se obtiveron os ingresos adoptarase o criterio fiscal.
 2. Para a determinación dos rendementos mensuais das persoas que forman a unidade de convivencia compútase o conxunto de rendementos ou ingresos de todos os membros, de acordo co establecido na Lei 35/2006, do 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e de modificación parcial das leis dos Impostos sobre Sociedades, sobre a Renda de non-Residentes e sobre o Patrimonio.

  Non se computarán as rendas previstas no apartado 1.f). Á suma de ingresos detallados anteriormente restarase o importe do Imposto sobre a renda devindicado e as cotizacións sociais.

Cando non se reúna o requisito de vulnerabilidade económica no exercicio anterior poderase solicitar, dende o 1 de abril ata o 31 de decembro do ano en curso, o recoñecemento do dereito á prestación de ingreso mínimo vital naqueles supostos nos que a situación de vulnerabilidade económica sobreviñese durante o ano en curso.

Para acreditar a situación de vulnerabilidade económica producida durante o ano en curso, atenderase exclusivamente ao cumprimento do requisito de ingresos, considerando para iso a parte proporcional dos ingresos que tivese o beneficiario individual ou, se é o caso, a unidade de convivencia durante o tempo transcorrido no ano en curso, de conformidade cos datos que constan nos ficheiros e nas bases de datos da Seguridade Social, ou ben, no seu defecto, o que figure na declaración responsable para o ano en curso. En todo caso, para o cómputo das rendas do ano en curso non se terán en conta as prestacións ou subsidios por desemprego, en calquera das súas modalidades, incluída a renda activa de inserción, nin a prestación por cesamento de actividade, percibidas durante o devandito ano sempre que no momento da solicitude da prestación de ingreso mínimo vital o dereito a aquelas prestacións ou subsidios se extinguise por esgotamento, renuncia, ou por superar o límite de ingresos se previse, no seu caso, para o mantemento do dereito e sen que se teña dereito a unha prestación ou subsidio.

Así mesmo, requirirase que no exercicio inmediatamente anterior ao da solicitude o beneficiario individual ou, se é o caso, a unidade de convivencia non superase os límites seguintes:

 • 300% da renda garantida correspondente a un adulto só, coa escala de incremento que corresponda segundo a composición da unidade de convivencia.
 • 100% do límite de patrimonio neto correspondente a un adulto só coa escala de incremento que corresponda segundo a composición da unidade de convivencia.
 • 100% do límite do test de activos que corresponda segundo a composición da unidade de convivencia.

Neste caso, no ano seguinte ao recoñecemento da prestación de ingreso mínimo vital, procederase á regularización das contías aboadas en relación cos datos da media mensual do conxunto de ingresos e rendas anuais computables da persoa beneficiaria individual ou do conxunto de membros da unidade de convivencia, correspondentes ao exercicio no que se recoñeceu a prestación, de conformidade coa información de que dispoñan as Administracións Tributarias, dando lugar, se é o caso, ao reintegro das prestacións indebidamente percibidas.

Regras para o cómputo de patrimonio

 1. Terase en conta o patrimonio neto da persoa soa ou da unidade de convivencia, que estará determinado pola suma do patrimonio societario neto máis o patrimonio non societario neto:
  1. O patrimonio societario neto inclúe o valor das participacións no patrimonio de sociedades nas que participen de forma directa algún dos membros da unidade de convivencia, con excepción das valoradas dentro dos activos non societarios
  2. O patrimonio non societario neto inclúe o valor dos activos non societarios e descóntase o pasivo non societario que tivera asociado.

  Os activos non societarios son a suma dos seguintes conceptos:

    1. Os inmobles, excluída a vivenda habitual.
    2. As contas bancarias e depósitos.
    3. Os activos financeiros en forma de valores, seguros e rendas e as participacións en Institucións de Investimento Colectivo.
    4. As participacións en plans, fondos de pensións e sistemas alternativos similares.

   Os pasivos non societarios incluirán as débedas e créditos existentes sobre os activos non societarios a data de presentación da solicitude, excluídos os asociados á vivenda habitual.

 2. Os activos non societarios valoraranse de acordo cos seguintes criterios:

  O patrimonio societario valorarase, para cada un dos membros da unidade de convivencia, aplicando as porcentaxes de participación no capital das sociedades non incluídas dentro dos activos non societarios, ao valor do patrimonio neto das devanditas sociedades consignado nas últimas declaracións tributarias para as que finalizase o exercicio fiscal para todos os contribuíntes.

  O patrimonio inmobiliario de carácter residencial valorarase de acordo co valor de referencia de mercado ao que se fai referencia no artigo 3.1 e a disposición final terceira do texto refundido da Lei de catastro inmobiliario, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2004, do 5 de marzo, e, en ausencia deste valor, polo valor catastral do inmoble.

  O resto do patrimonio inmobiliario, ben sexa de carácter urbano, ben sexan de carácter rústico, valorarase de acordo co valor catastral dos inmobles.

  As contas bancarias e depósitos, os activos financeiros e as participacións, valoraranse polo seu valor a 31 de decembro consignado nas últimas declaracións tributarias informativas dispoñibles cuxo prazo regulamentario de declaración finalizase no momento de presentar a solicitude.
Complementary Content
${loading}