Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Requisits

Regles per al còmput d’ingressos

1. El còmput dels ingressos de l’exercici anterior es durà a terme atenent les regles següents:

a) Amb caràcter general les rendes es computaran pel seu valor íntegre, excepte les procedents d’activitats econòmiques, d’arrendaments d’immobles o de règims especials, que es computaran pel seu rendiment net.

b) Els rendiments procedents d’activitats econòmiques, els guanys patrimonials generats durant l’exercici i dels règims especials es computaran per la quantia que s’integra a la base imposable de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques segons la normativa vigent en cada període.

c) Quan el beneficiari disposi de béns immobles arrendats, es tindran en compte els seus rendiments com a ingressos menys despeses, abans de qualsevol reducció a què tingui dret el contribuent, i ambdós determinats, conforme al que disposa a l’efecte la normativa reguladora de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, o normativa foral corresponent, aplicable a les persones que formen la unitat de convivència. Si els immobles no estiguessin arrendats, els ingressos computables es valoraran segons les normes establertes per a la imputació de rendes immobiliàries en l’esmentada normativa i corresponent norma foral.

d) Computarà com a ingrés l’import de les pensions i prestacions, contributives o no contributives, públiques o privades.

e) S’exceptuaran del còmput de rendes:

1r. Els salaris socials, les rendes mínimes d’inserció i les ajudes anàlogues d’assistència social concedides per les Comunitats Autònomes. 

n.2º Les prestacions i ajudes econòmiques finalistes que hagin estat concedides per cobrir una necessitat específica de qualsevol de les persones integrants de la unitat de convivència, com ara beques o ajudes per a l’estudi, ajudes per habitatge, ajudes d’emergència i altres de similars.

3r. Les rendes exemptes a què es refereixen els paràgrafs b), c), d), i), j), n), q), r), s), t) i y) de l’article 7 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni.

2. Per al còmput d’ingressos, cal tenir en compte els obtinguts pels beneficiaris durant l'exercici anterior a la sol·licitud. L’import de la prestació es revisarà cada any tenint en compte la informació dels ingressos de l’exercici anterior. Per determinar a quin exercici s’han obtingut els ingressos s’adoptarà el criteri fiscal.

3. Per a la determinació dels rendiments mensuals de les persones que formen la unitat de convivència es computen el conjunt de rendiments o ingressos de tots els membres, d’acord amb el que estableix la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni.

No es computaran les rendes previstes a l’apartat 1.e). A la suma d’ingressos detallats anteriorment es restarà l’import de l’Impost sobre la renda meritat i les cotitzacions socials.

Excepcionalment i quan no sigueu beneficiaris de prestacions o subsidis d’atur, i a l’efecte exclusiu de còmput de rendes, es podran presentar sol·licituds fins al 31 de desembre de 2020 en aquells supòsits de vulnerabilitat econòmica que s’hagin produït durant l’any en curs. A fi d’acreditar provisionalment el compliment del requisit de rendes, es considerarà la part proporcional dels ingressos que hagi tingut la unitat de convivència durant el temps transcorregut de l’any 2020, sempre que l’exercici anterior no superi la meitat dels límits de patrimoni net establerts de manera general per a les esmentades unitats de convivència i els ingressos del qual no superin en més del 50 % els límits establerts per a tota la unitat de convivència a l’exercici 2019. En aquest supòsit, podreu prendre com a referència d’ingressos de l’any 2020 les dades que consten als fitxers i les bases de dades de la seguretat social que permetin la verificació d'aquesta situació, o bé, si no n’hi ha, les que figurin en la declaració responsable.

En tot cas, l’any 2021 es regularitzaran les quanties abonades en relació amb les dades de mitjana mensual del conjunt d’ingressos i rendes anuals computables de la persona beneficiària individual o del conjunt de membres de la unitat de convivència, corresponents a l’exercici 2020, la qual cosa donarà lloc, si escau, al reintegrament de la prestació.

                          

Regles per al còmput de patrimoni

 1. Es tindrà en compte el patrimoni net de la persona sola o de la unitat de convivència, que estarà determinat per la suma del patrimoni societari net més el patrimoni no societari net:
  1. El patrimoni societari net inclou el valor de les participacions en el patrimoni de societats en les quals participi de manera directa algun dels membres de la unitat de convivència, tret de les valorades dins dels actius no societaris.
  2. El patrimoni no societari net inclou el valor dels actius no societaris i es descompta el passiu no societari que tingués associat.

  Els actius no societaris són la suma dels conceptes següents:

    1. Els immobles, exclòs l’habitatge habitual.
    2. Els comptes bancaris i dipòsits.
    3. Els actius financers en forma de valors, assegurances i rendes i les participacions en Institucions d’Inversió Col·lectiva.
    4. Les participacions en plans, fons de pensions i sistemes alternatius similars.

   Els passius no societaris inclouran els deutes i crèdits existents sobre els actius no societaris a data de presentació de la sol·licitud, exclosos els associats a l’habitatge habitual.

 2. Els actius no societaris es valoraran d’acord amb aquests criteris:

  El patrimoni societari net es valorarà, per a cadascun dels membres de la unitat de convivència, aplicant els percentatges de participació en el capital de les societats no incloses dins dels actius no societaris al valor del patrimoni net d’aquestes societats consignat en les últimes declaracions tributàries per a les quals hagi finalitzat l’exercici fiscal per a tots els contribuents.

  El patrimoni immobiliari de caràcter residencial es valorarà d’acord amb el valor de referència de mercat a què es fa referència a l’article 3.1 i la disposició final tercera del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, i, si manca aquest valor, pel valor cadastral de l’immoble.

  La resta del patrimoni immobiliari, sigui de caràcter urbà o de caràcter rústic, es valorarà d’acord amb el valor cadastral dels immobles.

  Els comptes bancaris i dipòsits, els actius financers i les participacions, es valoraran pel seu valor el 31 de desembre consignat en les últimes declaracions tributàries informatives disponibles amb un termini reglamentari de declaració que hagi finalitzat en el moment de presentar la sol·licitud.
Complementary Content
${loading}