Cookiei buruzko oharra

Webgune honek cookieak erabiltzen ditu, erabiltzaile gisa esperientzia hobea izan dezazun. Cookieak ez dira erabiltzen informazio pertsonala jasotzeko. Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu gure cookie-politika.

Ebaluatu orrialde hau
Ebaluatu eduki hau

Baldintzak

Diru-sarrerak zenbatzeko arauak

 1. Honako arau hauen arabera egingo da aurreko ekitaldiko diru-sarreren zenbaketa:
  1. Oro har, errentak balio osoaren arabera zenbatuko dira, jarduera ekonomikoetatik, higiezinen errentamenduetatik edo araubide berezietatik datozenak izan ezik, horiek etekin garbiaren arabera zenbatuko baitira.
  2. Jarduera ekonomikoetatik eta araubide berezietatik datozen etekinak zenbatzeko, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga-oinarrian sartzen den zenbatekoa hartuko da kontuan, aldi bakoitzean indarrean dagoen araudiaren arabera.
  3. Ekitaldian sortutako ondare-irabaziak Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren edo dagokion foru-zergaren zerga-oinarrian sartzen den zenbatekoan zenbatuko dira, aldi bakoitzean indarrean dagoen araudiaren arabera, eta ez dira kontuan hartuko haien araudiaren arabera aplika daitezkeen murrizketak, eta kendu egingo da f) idatz-zatian aipatzen diren laguntza publikoetatik edozein.
  4. Onuradunak errentan emaniko ondasun higiezinak dituenean, haren etekinak (gastuak kenduta) kontuan hartuko dira zergadunak eskubidea duen edozein murrizketa egin aurretik eta biak zehaztu ondoren –pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga arautzen duen araudian edo dagokion foru-araudian xedatutakoaren arabera, zeina bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsonei aplikatu beharrekoa baita–. Ondasunak errentan emanda ez daudenean, aipatutako testu bateginak higiezinen errenten egozpenerako ezarritako arauen arabera baloratuko dira diru-sarrera konputagarriak.
  5. Diru-sarreratzat hartuko da pentsio eta prestazio kontributiboen edo ez-kontributiboen zenbatekoa, izan publikoak edo pribatuak.
  6. Errenta zenbatzetik salbuetsiko dira:
   1. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Sozietateen, Ez-Egoiliarren Errentaren eta Ondarearen gaineko Zergei buruzko legeak zati batean aldatzeko azaroaren 28ko 35/2006 Legearen 7. artikuluaren b), c), d), i), j), n), q), r), s), t), x) eta y) letretan aipatzen diren errenta salbuetsiak.
   2. Ikasketetarako laguntzak eta etxebizitzarako laguntzak, bai alokairuagatik bai erosketagatik.
   3. Ordaintzera behartutako pertsonarentzako errenta salbuetsitzat hartuko da Kode Zibilaren 97. artikuluan aurreikusitakoaren arabera ordaindu behar den konpentsazio-pentsioa, baldin eta ordainketa egin bada.
   4. Ordaintzera behartutako pertsonarentzat errenta salbuetsitzat hartuko da Kode Zibilaren 93. artikuluan aurreikusitakoaren arabera ordaindu behar den seme-alaben aldeko elikagai-pentsioa, baldin eta ordainketa egin bada. 

    Halaber, mantenurako pentsioa jaso behar duen elkarbizitza-unitatean errenta salbuetsia izanen da ordaintzera behartutako pertsonak ordaindu ez badu.

 1. Diru-sarrerak zenbatzeko, eskaeraren aurreko ekitaldian onuradunek lortutakoak hartuko dira kontuan. Urtero berrikusiko da prestazioaren zenbatekoa, aurreko ekitaldiko diru-sarrerei buruzko informazioa kontuan hartuta. Diru-sarrerak zein ekitalditan lortu diren zehazteko, irizpide fiskala hartuko da kontuan.
 2. Bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsonen hileko etekinak zehazteko, kide guztien etekinak edo diru-sarrerak zenbatuko dira, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Sozietateen, Ez-Egoiliarren Errentaren eta Ondarearen gaineko zergei buruzko legeak zati batean aldatzeko azaroaren 28ko 35/2006 Legean ezarritakoaren arabera.

  Ez dira zenbatuko 1.f) letran aurreikusitako errentak. Aurrez zehaztutako diru-sarreren baturari, sortutako errentaren eta gizarte-kotizazioen gaineko zergaren zenbatekoa kenduko zaio.

Aurreko ekitaldian ahultasun ekonomikoaren baldintza betetzen ez bada, apirilaren 1etik aurtengo abenduaren 31ra bitartean eskatu ahal izango da bizitzeko gutxieneko errenta jasotzeko eskubidearen aintzatespena, ahultasun ekonomikoaren egoera abian dagoen urtean gertatu bada.

Urtean zehar izandako zaurgarritasun ekonomikoko egoera egiaztatzeko, diru-sarreren baldintza betetzen dela soilik hartuko da kontuan. Horretarako, kontuan hartuko da banakako onuradunak edo, hala badagokio, bizikidetza-unitateak urte horretan izan dituen diru-sarreren zati proportzionala, Gizarte Segurantzaren fitxategi eta datu-baseetan dauden datuekin bat etorriz, edo, bestela, urte horretarako erantzukizunpeko adierazpenean agertzen dena. Nolanahi ere, abian den urterako errentak zenbatzeko, ez dira kontuan hartuko langabeziagatiko prestazioak edo subsidioak, edozein motatakoak direla ere, txertatze errenta aktiboa barne, ez eta jarduera eteteagatiko prestazioa ere, urte horretan jasotzen badira, baldin eta, gutxieneko diru-sarreraren prestazioa jasotzeko eskaera egiten denean, prestazio edo subsidio horiek jasotzeko eskubidea iraungi bada agortzeagatik, uko egiteagatik edo, hala badagokio, eskubideari eusteko aurreikusitako diru-sarreren muga gainditzeagatik amaitzen bada, prestazio edo subsidio bat jasotzeko eskubiderik izan gabe.

Halaber, eskaera egin aurreko ekitaldian onuradun indibidualak edo, hala badagokio, elkarbizitza-unitateak muga hauek gainditu ez izana eskatuko da.

 • pertsona heldu bakar bati dagokion errenta bermatuaren % 300, elkarbizitza-unitatearen osaeraren arabera dagokion igoera-eskalarekin.
 • pertsona heldu bati dagokion ondare garbiaren mugaren % 100, elkarbizitza-unitatearen osaeraren arabera dagokion igoera-eskalarekin.
 • elkarbizitza-unitatearen osaeraren arabera dagokion aktiboen testaren mugaren % 100.

Nolanahi ere, kasu horretan, bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren prestazioa onartu eta hurrengo urtean, ordaindutako zenbatekoak erregularizatuko dira, onuradun indibidualaren edo bizikidetza-unitateko kide guztien urteko diru-sarrera eta errenta konputagarrien batez besteko hileko datuen arabera, prestazioa emateko ekitaldiari dagozkionak Zerga Administrazioek duten informazioarekin bat eginez, eta, hala badagokio, itzuli egingo dira behar ez bezala jasotako prestazioak.

Ondarea zenbatzeko arauak

 1. Pertsona bakarraren edo bizikidetza-unitatearen ondare garbia hartuko da kontuan. Ondare hori zehazteko, ondare sozietario garbia gehi ondare ez-sozietario garbia batuko dira:
  1. Ondare sozietario garbiak barnean hartzen du bizikidetza-unitateko kideren batek zuzenean edo zeharka parte hartzen duen sozietateen ondareko partaidetzen balioa, aktibo ez-sozietarioen barruan baloratutakoen balioa izan ezik.
  2. Ondare ez-sozietario garbiak sozietateaz kanpoko aktiboen balioa hartzen du barnean, eta elkartuta duen pasibo ez-sozietarioa deskontatzen da.

  Aktibo ez-sozietarioak honako kontzeptu hauen batura dira:

    1. Higiezinak, ohiko etxebizitza izan ezik.
    2. Banku-kontuak eta gordailuak.
    3. Finantza-aktiboak, balore, aseguru eta errenta gisa, eta inbertsio kolektiboko erakundeetako partaidetzak.
    4. Planetako, pentsio-funtsetako eta antzeko sistema alternatiboetako partaidetzak.

   Pasibo ez-sozietarioek eskaera aurkezten den egunean aktibo ez-sozietarioen gaineko zor eta kredituak bilduko dituzte, ohiko etxebizitzari lotutakoak izan ezik.

 2. Irizpide hauen arabera baloratuko dira aktibo ez-sozietarioak:

  Ondare sozietario garbia balioesteko, bizikidetza-unitateko kide bakoitzarentzat, aktibo ez-sozietarioez kanpoko aktiboen barruan ez dauden sozietateek kapitalean duten partaidetzaren ehunekoak aplikatuko zaizkio sozietate horien ondare garbiaren balioari, bai eta zergadun guztientzat zerga-ekitaldia amaitu deneko azken zerga-aitorpenetan izendatutakoen ondare garbiaren balioari ere.

  Martxoaren 5eko 1/2004 Legegintzako Errege Dekretuan onartutako Higiezinen Katastroari buruzko Legearen testu bateginaren 3.1 artikuluan eta azken xedapenetatik hirugarrenean aipatzen den merkatuko erreferentzia-balioaren arabera baloratuko da bizitegi-izaerako ondare higiezina, eta, balio hori izan ezean, higiezinaren katastro-balioaren arabera.

  Gainerako ondare higiezinak, bai hiritarrak, bai landakoak, higiezinaren katastro-balioaren arabera baloratuko dira.

  Banku-kontuak eta gordailuak, aktibo finantzarioak eta partaidetzak, abenduaren 31n azken zerga-aitorpen informatiboetan kontsignatutako balioaren arabera baloratuko dira, erreferentzia gisa harturik aitorpena egiteko arauzko epea eskabidea aurkezteko epea noiz amaitu den.
Complementary Content
${loading}