Cookiei buruzko oharra

Webgune honek cookieak erabiltzen ditu, erabiltzaile gisa esperientzia hobea izan dezazun. Nabigatzen jarraituz gero, zure baimena ematen duzu cookieak eta gure cookie-politika onartzen dituzula. Cookieak ez dira erabiltzen informazio pertsonala jasotzeko.


Baldintzak

Diru-sarrerak zenbatzeko arauak

1. Honako arau hauen arabera egingo da aurreko ekitaldiko diru-sarreren zenbaketa:

a) Oro har, errentak balio osoaren arabera zenbatuko dira, jarduera ekonomikoetatik, higiezinen errentamenduetatik edo araubide berezietatik datozenak izan ezik, horiek etekin garbiaren arabera zenbatuko baitira.

b) Jarduera ekonomikoetatik, ekitaldian sortutako ondare-irabazietatik eta araubide berezietatik datozen etekinak zenbatzeko, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga-oinarrian sartzen den zenbatekoa hartuko da kontuan, aldi bakoitzean indarrean dagoen araudiaren arabera.

c) Onuradunak errentan emaniko ondasun higiezinak dituenean, haren etekinak (gastuak kenduta) kontuan hartuko dira zergadunak eskubidea duen edozein murrizketa egin aurretik eta biak zehaztu ondoren –pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga arautzen duen araudian edo dagokion foru-araudian xedatutakoaren arabera, zeina bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsonei aplikatu beharrekoa baita–. Higiezinak ez badaude errentan emanda, aipatutako araudian eta dagokion foru-arauan higiezinen errentak egozteko ezarritako arauen arabera baloratuko dira diru-sarrera konputagarriak.

d) Diru-sarreratzat hartuko da pentsio eta prestazio kontributiboen edo ez-kontributiboen zenbatekoa, izan publikoak edo pribatuak.

e) Errenta zenbatzetik salbuetsiko dira:

1. Gizarte-soldatak, gizarteratzeko gutxieneko errentak edo autonomia-erkidegoek emandako gizarte-laguntzako antzeko laguntzak. 

2. Bizikidetza-unitateko edozer kideren premia espezifiko bati erantzuteko emandako prestazio eta laguntza ekonomiko finalistak, hala nola ikasteko bekak edo laguntzak, etxebizitzagatiko laguntzak, larrialdietarako laguntzak eta antzekoak.

3. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Sozietateen, Ez-Egoiliarren Errentaren eta Ondarearen gaineko zergei buruzko legeak zati batean aldatzeko azaroaren 28ko 35/2006 Legearen 7. artikuluaren b), c), d), i), j), n), q), r), s), t) eta e) letretan aipatzen diren errenta salbuetsiak.

2. Diru-sarrerak zenbatzeko, eskaeraren aurreko ekitaldian onuradunek lortutakoak hartuko dira kontuan. Urtero berrikusiko da prestazioaren zenbatekoa, aurreko ekitaldiko diru-sarrerei buruzko informazioa kontuan hartuta. Diru-sarrerak zein ekitalditan lortu diren zehazteko, irizpide fiskala hartuko da kontuan.

3. Bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsonen hileko etekinak zehazteko, kide guztien etekinak edo diru-sarrerak zenbatuko dira, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Sozietateen, Ez-Egoiliarren Errentaren eta Ondarearen gaineko zergei buruzko legeak zati batean aldatzeko azaroaren 28ko 35/2006 Legean ezarritakoaren arabera.

Ez dira zenbatuko 1.e) letran aurreikusitako errentak. Aurrez zehaztutako diru-sarreren baturari, sortutako errentaren eta gizarte-kotizazioen gaineko zergaren zenbatekoa kenduko zaio.

Salbuespenez, eta langabeziako prestazio edo sorospenen onuradun ez direnean, eta errentak zenbatzeko soilik, 2020ko abenduaren 31 arte aurkeztu ahal izango dira eskaerak, urrakortasun ekonomikoaren egoera abian den urtean gertatu bada. Ondore horietarako, errenta-baldintza behin-behinean betetzen dela egiaztatzeko, bizikidetza-unitateak 2020. urtean zehar igarotako denboran izan dituen diru-sarreren zati proportzionala hartuko da kontuan, baldin eta aurreko ekitaldian bizikidetza-unitate horietarako oro har ezarritako ondare-muga garbien erdia gainditzen ez badu eta 2019ko ekitaldian bizikidetza-unitate osorako ezarritako mugen % 50 baino gehiagoko diru-sarrerarik ez badu. Kasu horretan, 2020ko diru-sarreren erreferentzia gisa hartu ahal izango dira egoera hori egiaztatzeko aukera ematen duten Gizarte Segurantzaren fitxategietan eta datu-baseetan dauden datuak, edo, bestela, erantzukizunpeko adierazpenean agertzen direnak.

Nolanahi ere, 2021. urtean, ordaindutako zenbatekoak erregularizatuko dira, onuradun indibidualaren edo bizikidetza-unitateko kide guztien urteko diru-sarrera eta errenta konputagarrien batez besteko hileko datuen arabera, 2020ko ekitaldiari dagozkionak, eta, hala badagokio, prestazioa itzuli egingo da.

                          

Ondarea zenbatzeko arauak

 1. Pertsona bakarraren edo bizikidetza-unitatearen ondare garbia hartuko da kontuan. Ondare hori zehazteko, ondare sozietario garbia gehi ondare ez-sozietario garbia batuko dira:
  1. Ondare sozietario garbiak barnean hartzen du bizikidetza-unitateko kideren batek zuzenean edo zeharka parte hartzen duen sozietateen ondareko partaidetzen balioa, aktibo ez-sozietarioen barruan baloratutakoen balioa izan ezik.
  2. Ondare ez-sozietario garbiak sozietateaz kanpoko aktiboen balioa hartzen du barnean, eta elkartuta duen pasibo ez-sozietarioa deskontatzen da.

  Aktibo ez-sozietarioak honako kontzeptu hauen batura dira:

    1. Higiezinak, ohiko etxebizitza izan ezik.
    2. Banku-kontuak eta gordailuak.
    3. Finantza-aktiboak, balore, aseguru eta errenta gisa, eta inbertsio kolektiboko erakundeetako partaidetzak.
    4. Planetako, pentsio-funtsetako eta antzeko sistema alternatiboetako partaidetzak.

   Pasibo ez-sozietarioek eskaera aurkezten den egunean aktibo ez-sozietarioen gaineko zor eta kredituak bilduko dituzte, ohiko etxebizitzari lotutakoak izan ezik.

 2. Irizpide hauen arabera baloratuko dira aktibo ez-sozietarioak:

  Ondare sozietario garbia balioesteko, bizikidetza-unitateko kide bakoitzarentzat, aktibo ez-sozietarioez kanpoko aktiboen barruan ez dauden sozietateek kapitalean duten partaidetzaren ehunekoak aplikatuko zaizkio sozietate horien ondare garbiaren balioari, bai eta zergadun guztientzat zerga-ekitaldia amaitu deneko azken zerga-aitorpenetan izendatutakoen ondare garbiaren balioari ere.

  Martxoaren 5eko 1/2004 Legegintzako Errege Dekretuan onartutako Higiezinen Katastroari buruzko Legearen testu bateginaren 3.1 artikuluan eta azken xedapenetatik hirugarrenean aipatzen den merkatuko erreferentzia-balioaren arabera baloratuko da bizitegi-izaerako ondare higiezina, eta, balio hori izan ezean, higiezinaren katastro-balioaren arabera.

  Gainerako ondare higiezinak, bai hiritarrak, bai landakoak, higiezinaren katastro-balioaren arabera baloratuko dira.

  Banku-kontuak eta gordailuak, aktibo finantzarioak eta partaidetzak, abenduaren 31n azken zerga-aitorpen informatiboetan kontsignatutako balioaren arabera baloratuko dira, erreferentzia gisa harturik aitorpena egiteko arauzko epea eskabidea aurkezteko epea noiz amaitu den.
Complementary Content
${loading}