Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Gestió /Sol·licituds

On?

La sol·licitud de prestació es pot presentar en qualsevol CAISS:

 • Quan es tracte de prestacions econòmiques, la sol·licitud serà resolta per la direcció provincial de l'INSS on s'haja presentat la sol·licitud.
 • Quan es tracte de prestacions sanitàries, la sol·licitud serà resolta per la direcció provincial de l'INSS on s'haja dispensat l'assistència sanitària, amb independència de la província on figure matriculat l'estudiant o la de residència de la unitat familiar.

Terminis

 • Totes les prestacions derivades d'accident escolar: 1 any.
 • Les prestacions sanitàries s'han de sol·licitar amb caràcter previ a l'assistència mèdica per al reconeixement del dret, amb l'excepció següent: en casos d'urgència degudament acreditada pel facultatiu, es pot presentar en el termini de 5 anys.
 • Les prestacions econòmiques i gastos de sepeli que no deriven d'accident escolar: 5 anys.
 • Les prestacions per infortuni familiar: 5 anys, amb una retroactivitat màxima de 3 mesos.

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

EXHIBICIÓ DELS SEGÜENTS DOCUMENTS EN ORIGINAL I EN VIGOR:
 • DNI o llibre de família.
 • Estrangers, document acreditatiu d'identitat.

PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS SEGÜENTS O FOTOCÒPIA COMPULSADA O CÒPIA PER A PROCEDIR A LA SEUA COMPULSA:

 • Per als estudiants no universitaris, certificat del centre d'estudis on s'especifique el curs i especialitat que realitzen, així com l'abonament de quotes de l'assegurança escolar.
 • Per als estudiants universitaris, resguard de l'imprés de matrícula en què conste el curs, les assignatures i el pagament de la quota de l'assegurança escolar.
 • La documentació assenyalada en el punt anterior, sobre el curs anterior al de la sol·licitud, a l'efecte de justificar la cotització d'un any, excepte en cas d'accident escolar, prestació d'infortuni familiar i tocologia (queden exempts d'este requisit els estudiants que, durant l'any acadèmic anterior, hagen realitzat l'últim curs dels estudis no inclosos en l'assegurança escolar).

a) Prestacions sanitàries:

 1. Derivades d'accident escolar:
  • Informe d'accident, que s'emplenarà en el punt 4 de la sol·licitud.
  • Certificat mèdic de baixa.
 2. Cirurgia, tocologia, neuropsiquiatria i tuberculosi pulmonar i òssia:
  • Certificat mèdic oficial en el qual conste el facultatiu que hi va prestar l'assistència mèdica, amb indicació del número de col·legiat, domicili del centre o consulta, especialitat, data i centre hospitalari de l'ingrés, si és el cas, diagnòstic, tractament prescrit i temps aproximat necessari per a la seua curació.
  • El certificat anterior podrà substituir-se per l'informe d'urgència mèdica, quan procedisca.
  • Per a neuropsiquiatria, el psiquiatre haurà d'indicar el diagnòstic segons les classificacions internacionals DSM-III-R o CIE/10, la descripció breu de l'estat actual del pacient, el tractament farmacològic i teràpia psicològica indicada i si aquesta última serà realitzada per un psicòleg o pel propi psiquiatre.
 3. Fisioteràpia, radioteràpia, cobaltoteràpia, radiumteràpia i renyó artificial: a més d'allò que s'ha indicat en el punt anterior, un historial mèdic que motive la sol·licitud, en el qual s'indicarà el nombre de sessions, el seu tipus i el pressupost total del tractament.

La sol·licitud de totes les prestacions recollides en els punts 2 i 3 d'aquest apartat serà prèvia a l'assistència mèdica per al reconeixement del dret. Només en els casos de extrema urgència, acreditada pel facultatiu, podrà presentar-se en el termini de 5 anys.

b) Prestacions econòmiques:

 1. Indemnitzacions per infortuni familiar: libre de família i títol de família nombrosa quan s'ostente esta condició.
  • Defunció del cap de família: certificat de defunció.
  • Ruïna o fallida: documents que acrediten clarament el fet causant de la ruïna o fallida, així com la data en què va succeir.
  • Pròrroga de la prestació d'infortuni familiar: document acreditatiu de les matèries cursades durant l'any acadèmic anterior, a fi de comprovar l'aprofitament del curs.
 2. Indemnitzacions per incapacitats derivades d'accident escolar:
  • Informe d'accident escolar.
  • Certificat mèdic que especifique el procés evolutiu i indique les seqüeles definitives, així com la disminució de la capacitat de l'accidentat, amb vista als estudis que realitzava.
 3. Indemnitzacions per despeses de sepeli derivats d'accident, siga o no escolar, i malaltia:
  • Informe d'accident (només si és accident escolar).
  • En cas de defunció per malaltia, informe mèdic en què es faça constar que l'afiliat víctima de malaltia ha mort a conseqüència de la mateixa en els dos anys següents a la data en què la va contraure i que la impossibilitat de continuar els estudis ha durat fins a la seua mort.
  • Certificat de defunció tant per accident com per malaltia.

Declaració responsable sobre conformitat amb el tractament


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Declaración responsable conformidad del estudiante con el tratamiento Descargar documento Declaración responsable conformidad del estudiante con el tratamiento. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Declaración responsable conformidad del estudiante con el tratamiento. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,219 KB) 21/04/2022
Complementary Content
${loading}