Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Gestió / Sol·licituds

On?

La sol·licitud i documentació exigida pot presentar-se a qualsevol CAISS:

 • Si es tracta de prestacions econòmiques, la sol·licitud és resolta per la direcció provincial de l'INSS on s'ha presentat la sol·licitud.
 • Si es tracta de prestacions sanitàries, la sol·licitud és resolta per la direcció provincial de l'INSS on s'ha dispensat l'assistència sanitària, independentment de la província on estigui matriculat l'estudiant o de la residència de la unitat familiar.

Terminis

 • Totes les prestacions derivades d'accident escolar: 1 any.
 • Les prestacions sanitàries s'han de sol·licitar amb caràcter previ a l'assistència mèdica per al reconeixement del dret, amb l'excepció següent: en casos d'urgència degudament acreditada pel facultatiu, es pot presentar en el termini de 5 anys.
 • Les prestacions econòmiques i despeses de sepeli que no derivin d'accident escolar: 5 anys.
 • Les prestacions per infortuni familiar: 5 anys, amb una retroactivitat màxima de 3 mesos.

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

EXHIBICIÓ DELS DOCUMENTS ORIGINALS SEGÜENTS EN VIGOR:
 • DNI o Llibre de Família.
 • Estrangers: document acreditatiu d'identitat

PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS SEGÜENTS O DE LA CÒPIA COMPULSADA O DE LA CÒPIA PER COMPULSAR:

 • En el cas dels estudiants no universitaris, certificat del centre d'estudis on s'especifiqui el curs i l'especialitat que cursen, com també l'abonament de les quotes de l'assegurança escolar.
 • En el cas dels estudiants universitaris, resguard de l'imprès de matrícula en el qual consti el curs, les assignatures i l'abonament de la quota de l'assegurança escolar.
 • La documentació indicada al punt anterior serà la del curs anterior al de la sol·licitud per tal de justificar la cotització d'un any, excepte en cas d'accident escolar, prestació per infortuni familiar i tocologia (estan exempts d'aquest requisit els estudiants que durant l'any acadèmic anterior hagin fet el darrer curs dels estudis no inclosos a l'assegurança escolar).

a) Prestacions sanitàries:

 1. Derivades d'accident escolar:
  • Comunicat d'accident, que s'emplenarà en el punt 4 de la sol·licitud.
  • Certificat mèdic de baixa
 2. Cirurgia, tocologia, neuropsiquiatria i tuberculosi pulmonar i òssia:
  • Certificat mèdic oficial on consti el facultatiu que s'encarregarà de l'assistència mèdica, indicant el número de col·legiat, el domicili del centre o la consulta, l'especialitat, la data i el centre hospitalari de l'ingrés i, si escau, el diagnòstic, el tractament prescrit i el temps aproximat necessari per a la curació.
  • El certificat anterior es pot substituir per l'informe d'urgència mèdica, quan correspongui.
  • En els casos de neuropsiquiatria, el psiquiatre ha d'indicar el diagnòstic segons les classificacions internacionals DSM-III-R o CIE/10, com també facilitar una breu descripció de l'estat actual del pacient, el tractament farmacològic i la teràpia psicològica indicada, a més de precisar si aquesta teràpia anirà a càrrec d'un psicòleg o del mateix psiquiatre.
 3. En els casos de fisioteràpia, radioteràpia, cobaltoteràpia, radiumteràpia i ronyó artificial: a més de la informació indicada en el punt anterior, es demana una història clínica que motivi la sol·licitud, en la qual cal indicar el nombre i tipus de sessions, i el pressupost total del tractament.

La sol·licitud de totes les prestacions recollides als punts 2 i 3 d'aquest apartat s'haurà de presentar abans de l'assistència mèdica per al reconeixement del dret. Només en els casos d'urgència extrema, acreditada pel facultatiu, es podrà presentar en el termini de 5 anys.

b) Prestacions econòmiques:

 1. Indemnitzacions per infortuni familiar: Llibre de família i títol de família nombrosa quan s'ostenti aquesta condició.
  • Defunció del cap de família: Certificat de defunció.
  • Ruïna o fallida: documents que acreditin clarament el fet causant de la ruïna o la fallida, i també la data en què es va produir.
  • Pròrroga de la prestació de l'infortuni familiar: document acreditatiu de las matèries cursades durant l'any acadèmic anterior, per comprovar l'aprofitament del curs.
 2. Indemnitzacions per incapacitats derivades d'accident escolar:
  • Comunicat d'accident escolar
  • Certificat mèdic que especifiqui el procés evolutiu i indiqui les seqüeles definitives, com també la disminució de la capacitat de l'accidentat en relació amb els estudis que cursava.
 3. Indemnitzacions per despeses de sepeli derivades d'accident, tant si és escolar com no, i malaltia:
  • Comunicat d'accident (només si es tracta d'un accident escolar)
  • En cas de defunció per malaltia, informe mèdic en el qual es faci constar que l'afiliat ha mort a conseqüència de la l'esmentada malaltia en el transcurs dels dos anys següents a la data en què la va contreure i que la impossibilitat de continuar els estudis ha durat fins a la mort.
  • Certificat de defunció tant per accident com per malaltia

Declaració responsable sobre conformitat amb el tractament


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Declaración responsable conformidad del estudiante con el tratamiento Descargar documento Declaración responsable conformidad del estudiante con el tratamiento. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Declaración responsable conformidad del estudiante con el tratamiento. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,219 KB) 21/04/2022
Complementary Content
${loading}