Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Gestió / Sol·licituds

Gestió i reconeixement del dret

Gestió:

 • La gestió i el reconeixement del dret a les prestacions familiars correspon a l’ INSS.

 • La determinació i, si escau, la revisió del grau de discapacitat, i també la necessitat de concurs d'una altra persona per a fer els actes essencials de la vida diària i les dificultats per a utilitzar els transports públics col·lectius, la té atribuïda l'òrgan competent de la respectiva comunitat autònoma i els equips de valoració i orientació (EVO) de les direccions provincials de l’IMSERSO a Ceuta i Melilla, en l'àmbit dels quals residixen habitualment els interessats.

Sol·licitud de la prestació:

 • El procediment s'iniciarà amb la presentació prèvia davant de l'INSS de la sol·licitudcorresponent, juntament amb els documents necessaris per a l'acreditació de les circumstàncies determinants del dret. Es pot iniciar amb l'aportació de la sol·licitud de reconeixement de grau de discapacitat feta davant de l'òrgan competent, si bé se suspendrà el procediment durant el temps que calga per a la incorporació a l'expedient de la resolució recaiguda per a la declaració i qualificació del grau de discapacitat.

 • La tramitació s’ajustarà a allò que disposa la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE de 2 d’octubre).

 • No s'exigirà al sol·licitant, en cap cas, l'acreditació de fets, dades o circumstàncies que l'Administració de la Seguretat Social haja de conéixer per ella mateixa.

Resolució i notificació:

El Director provincial de l'INSS ha de dictar resolució expressa i la notificarà a l'interessat en el termini de 45 dies.

Prescripció:

El dret al reconeixement de la prestació prescriu als 5 anys, comptats des de l'endemà del dia en què es produïx el fet causant. 

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

EXHIBICIÓ DELS DOCUMENTS SEGÜENTS EN ORIGINAL I EN VIGOR:

1. Espanyols:

DNI del sol·licitant, de l'altre/a progenitor/a, adoptant o acollidor/a permanent o preadoptiu i dels fills o menors pels quals se sol·licita la prestació que hagen fet 14 anys.

2. Estrangers:

Ciutadans de la UE, EEE o Suïssa:

Certificat de registre de ciutadà de la Unió o Certificat del dret de residir amb caràcter permanent, junt amb el passaport o document d'identitat en vigor (arts. 7.1 i 10.1 RD 240/2007, de 16 de febrer).

Membres de la família d'un ciutadà de la UE, EEEo Suïssa que no tinguen la nacionalitat d'un d'estos Estats:

 • Targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió o resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud de la targeta (arts. 8 i 10.3 del RD 240/2007, de 16 de febrer).
No nacionals de la UE, EEE o Suïssa que residisquen en territori nacional:
 • Targeta d'identitat d'estranger (TIE) per als sol·licitants, altres progenitors i causants o autorització de residència temporal o permanent, segons escaiga.
 • Sol·licitud de la targeta o autorització de residència, per a fills nascuts a Espanya de no nacionals de la UE/EEE o Suïssa.
 • Número d'identitat d'estranger  (NIE) en tots els supòsits.  
Residents a l'estranger:
 • Número d'identificació d'estranger (NIE) si en tenen.

PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS SEGÜENTS, ORIGINALS I EN VIGOR, I FOTOCÒPIES COMPULSADES O CÒPIES PER A PROCEDIR A LA SEUA COMPULSA:
 

3. Certificat d'empadronament de beneficiaris i causants (només en els supòsits que preveu el  RD 523/2006, de 28 d’abril).

4. Llibre de família o Certificat en extracte de les partides de naixement dels fills expedit pel Registre Civil corresponent.

Només si es presenta alguna d'estes situacions:

5. En els casos de separació judicial o divorci:

 • Sentència judicial que acredite eixes situacions o el document pel qual s'establix la guarda i custòdia dels fills i

 • Declaració d'obtenció de l'assignació familiar per fill a càrrec per part del cònjuge després de la data de separació o divorci en cas de canvi de titular. 

6. En els casos de separació de fet o si la separació o el divorci estan en tràmit:

 • Còpia diligenciada pel Jutjat de la demanda de separació o divorci o
 • Còpia de la denúncia d'abandonament de la llar familiar o
 • Conveni regulador segellat i diligenciat pel Jutjat o
 • Testimoni de l'aprovació judicial de les mesures provisionals en el qual s'acorde la guarda i custòdia.

7. En el cas de parelles de fet en les que no hi ha convivència:

 • Document judicial que atribuïsca la guarda i custòdia dels fills comuns a un progenitor determinat o als dos de manera compartida.

8. En el cas de tutela, guarda, curatela o acolliment de menors o majors amb discapacitat:

 • Resolució judicial que constituïx la tutela/curatela o
 • Document expedit per l' entitat pública  que tinga atribuïda la protecció de menors o incapacitats que acredite l'acolliment del menor o incapacitat o
 • Acte judicial que encomane la guarda i custòdia.

9. En el cas de fills amb discapacitat o en tràmit de reconeixement: 

 • "Títol de discapacitat" emés per l’  IMSERSO  o organisme competent de la Comunitat Autònoma o justificant d'haver-lo sol·licitat.

10. En el cas de:

 • Sol·licitants amb fills residents en algun Estat membre de la UE, EEE o de Suïssa el formulari E-401, "Certificació relativa a la composició de la família amb vista a la concessió de prestacions familiars", omplit per l'organisme competent del país de residència dels fills.
 • Conveni amb un país, certificat de la composició familiar expedit per l'autoritat competent del país de residència dels fills.
 • Sol·licitants marroquins per fills residents al Marroc, certificat de la Caixa Nacional de Seguretat Social del Marroc on conste si el cònjuge percep prestacions familiars pels fills esmentats a la sol·licitud, quina és la seua activitat laboral i la dels seus fills majors de 16 anys i, si escau, els seus ingressos (formulari E/M-14).

11. En el cas de família nombrosa, "títol de família nombrosa".

Esta documentació es pot presentar en qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social.

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud ('Persones jurídiques')

EXHIBICIÓ DELS DOCUMENTS SEGÜENTS EN ORIGINAL I EN VIGOR:

1. Espanyols (representants legals, membres de la família d'acollida, menors de 14 anys i majors amb discapacitat):

 • DNI .

2. Estrangers:

2.1 Ciutadans de la UE, EEE o Suïssa:

 • Certificat de registre de ciutadà de la Unió o certificat del dret a residir amb caràcter permanent, amb passaport o document d'identitat en vigor (arts. 7.1 i 10.1 RD 240/2007, de 16 de febrer).

  2.2. Membres de la família d'un ciutadà de la UE, EEE o Suïssa que no tinguen la nacionalitat d'un d'aquests Estats:

  • Targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió o resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud de la targeta (arts. 8 i 10.3 RD 240/2007, de 16 de febrer).

  2.3. No nacionals de la UE, EEE o Suïssa  que residisquen en territori nacional:

  • Targeta d'identitat d'estranger (TIE) per als sol·licitants, altres progenitors i causants o autorització de residència temporal o permanent, segons escaiga.
  • Sol·licitud de la targeta o autorització de residència, per a fills nascuts a Espanya de no nacionals de la UE, EEEo Suïssa.
  • Número d'identitat d'estranger (NIE) en tots els supòsits. 

  PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS SEGÜENTS, ORIGINALS I EN VIGOR, I FOTOCÒPIES COMPULSADES O CÒPIES PER A PROCEDIR A LA SEUA COMPULSA:

  3. Número d'Identificació Fiscal (NIF), de l'entitat sol·licitant.

  4. Poder notarial o nomenament pel qual s'atorga la representació legal.

  5. Un d'aquests documents:

  • Document acreditatiu de l'entitat pública a la qual estiga encomanada la protecció de menors.
  • Apoderament en els casos de menors en acollida.
  • Nomenament judicial del càrrec que s'ostenta.

  6. Certificat d'empadronament del causant (només en els supòsits previstos en el  RD 178/2003, de 14 de febrer i RD 523/2006, de 28 d’abril).

  7. Llibre de família o partida de naixement dels menors i majors amb discapacitat o certificat anàleg del Registre Civil si no s'acredita la data de naixement amb la documentació anterior.

  8. En el seu cas, títol de discapacitat, expedit per l’IMSERSO o Comunitat Autònoma.

  Esta documentació es pot presentar en qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social.

  Documents que cal acompanyar a la sol·licitud (Orfes absoluts - Menors no emancipats - Fills residents fora d'Espanya i amb persona diferent dels progenitors i adoptants)

  EXHIBICIÓ DELS DOCUMENTS SEGÜENTS EN ORIGINAL I EN VIGOR:

  1. Espanyols:

  DNI del sol·licitant, de l'altre/a progenitor/a, adoptant o acollidor/a permanent o preadoptiu i dels fills o menors pels quals se sol·licita la prestació que hagen fet 14 anys.

  2. Estrangers:

  Ciutadans de la UE, EEE o Suïssa:

  • Certificat de registre de ciutadà de la Unió o Certificat del dret de residir amb caràcter permanent, junt amb el passaport o document d'identitat en vigor (arts. 7.1 i 10.1 RD 240/2007, de 16 de febrer).

  Membres de la família d'un ciutadà de la   UE, EEE o Suïssa que no tinguen la nacionalitat d'un d'aquests Estats:

  • Targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió o resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud de la targeta (arts. 8 i 10.3 del RD 240/2007, de 16 de febrer).

  No nacionals de la UE, EEE o Suïssa que residisquen en territori nacional:

  • Targeta d'identitat d'estranger (TIE) per als sol·licitants, altres progenitors i causants o autorització de residència temporal o permanent, segons escaiga.
  • Sol·licitud de la targeta o autorització de residència, per a fills nascuts a Espanya de no nacionals de la UE, EEE o Suïssa.
  • Número d'identitat d'estranger (NIE) en tots els supòsits. 

  Residents a l'estranger:

  • Número d'identificació d'estranger (NIE) si en tenen.
  PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS SEGÜENTS, ORIGINALS I EN VIGOR, I FOTOCÒPIES COMPULSADES O CÒPIES PER A PROCEDIR A LA SEUA COMPULSA:

  3. Certificat d'empadronament de beneficiaris i causants (només en els supòsits que preveu el  RD 523/2006, de 28 d’abril).

  4. Llibre de família o Certificat en extracte de les partides de naixement dels fills, expedit pel Registre Civil corresponent.

  5. Justificant d'ingressos. Cal que presenteu, en el seu cas, la documentació que acredite el nivell de rendes indicat a la sol·licitud.

  Només si es presenta alguna d'estes situacions:

  6. En els casos de separació judicial o divorci:

  • Sentència judicial que acredite eixes situacions o el document pel qual s'establix la guarda i custòdia dels fills i
  • Declaració d'obtenció de l'assignació familiar per fill a càrrec per part del cònjuge després de la data de separació o divorci en cas de canvi de titular. 

  7. En els casos de separació de fet o si la separació o el divorci estan en tràmit:

  • Còpia diligenciada pel Jutjat de la demanda de separació o divorci o
  • Còpia de la denúncia d'abandonament de la llar familiar o
  • Conveni regulador segellat i diligenciat pel Jutjat o
  • Testimoni de l'aprovació judicial de les mesures provisionals en el qual s'acorde la guarda i custòdia.

  8. En el cas de parelles de fet en les que no hi ha convivència:

  • Document judicial que atribuïsca la guarda i custòdia dels fills comuns a un progenitor determinat o als dos de manera compartida.

  9. En el cas de tutela, guarda, curatela o acolliment de menors o majors amb discapacitat:

  • Resolució judicial que constituïx la tutela/curatela o
  • Document expedit per l' entitat pública que tinga atribuïda la protecció de menors o incapacitats que acredite l'acolliment del menor o incapacitat o
  • Acte judicial que encomane la guarda i custòdia.

  10. En el cas de fills amb discapacitat o en tràmit de reconeixement: 

  • Títol de discapacitat emès per l’IMSERSO o organisme competent de la Comunitat Autònoma o justificant d'haver-lo sol·licitat.

  11. En el cas de:

  • Sol·licitants amb fills residents en algun Estat membre de la  UE, EEE o de Suïssa, el formulari E-401, "Certificació relativa a la composició de la família amb vista a la concessió de prestacions familiars", emplenat per l'organisme competent del país de residència dels fills.
  • Conveni amb un país, certificat de la composició familiar expedit per l'autoritat competent del país de residència dels fills.
  • Sol·licitants marroquins per fills residents al Marroc, certificat de la Caixa Nacional de Seguretat Social del Marroc on conste si el cònjuge percep prestacions familiars pels fills esmentats a la sol·licitud, quina és la seua activitat laboral i la dels seus fills majors de 16 anys i, si escau, els seus ingressos (formulari E/M-14).

  12. En el cas de família nombrosa, "títol de família nombrosa".

  13. En el cas d'orfes absoluts, certificat de defunció si no tenen una pensió d'orfandat.

  14. En els casos de menor no emancipat, document que justifique la relació del sol·licitant amb el menor no emancipat.

  Esta documentació es pot presentar en qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social.

  Complementary Content
  ${loading}