Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Gestió / Sol·licituds

Gestió i reconeixement del dret

Gestió:

 • La gestió i el reconeixement del dret a les prestacions familiars correspon a l’ INSS.

 • La determinació i, si escau, la revisió del grau de discapacitat, i també la necessitat de concurs d'una altra persona per a fer els actes essencials de la vida diària i les dificultats per utilitzar els transports públics col·lectius, la té atribuïda l'òrgan competent de la respectiva comunitat autònoma i els equips de valoració i orientació (EVO) de les direccions provincials de l’ IMSERSO a Ceuta i Melilla, en l'àmbit dels quals resideixen habitualment els interessats.

Sol·licitud de la prestació:

 • El procediment s'iniciarà amb la presentació prèvia davant l'INSS de la sol·licitudcorresponent, juntament amb els documents necessaris per a l'acreditació de les circumstàncies determinants del dret. Es pot iniciar amb l'aportació de la sol·licitud de reconeixement de grau de discapacitat feta davant l'òrgan competent, si bé se suspendrà el procediment durant el temps que calgui per a la incorporació a l'expedient de la resolució recaiguda per a la declaració i qualificació del grau de discapacitat.

 • La tramitació s’ajustarà a allò que disposa la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE de 2 d’octubre).

 • En cap cas no s'exigirà al sol·licitant l'acreditació de fets, dades o circumstàncies que l'Administració de la Seguretat Social hagi de conèixer per ella mateixa.

Resolució i notificació:

El Director provincial de l'INSS ha de dictar resolució expressa i la notificarà a l'interessat en el termini de 45 dies.

Prescripció:

El dret al reconeixement de la prestació prescriu al cap de 5 anys, comptats des de l'endemà del dia en què es produeix el fet causant. 

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS ORIGINALS SEGÜENTS EN VIGOR:

1. Espanyols:

DNI del sol·licitant, de l'altre/a progenitor/a, adoptant o acollidor/a permanent o preadoptiu i dels fills o menors pels quals se sol·licita la prestació que hagin fet 14 anys.

2. Estrangers:

Ciutadans de la UE, EEE o Suïssa:

Certificat de registre de ciutadà de la Unió o Certificat del dret de residir amb caràcter permanent, junt amb el passaport o document d'identitat en vigor (arts. 7.1 i 10.1 RD 240/2007, de 16 de febrer).

Membres de la família d'un ciutadà de la UE, EEEo Suïssa que no tinguin la nacionalitat d'un d'aquests Estats:

 • Targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió o resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud de la targeta (arts. 8 i 10.3 del RD 240/2007, de 16 de febrer).
No nacionals de la UE, EEE o Suïssa que resideixin en territori nacional:
 • Targeta d'identitat d'estranger (TIE) per als sol·licitants, altres progenitors i causants o autorització de residència temporal o permanent, segons escaigui.
 • Sol·licitud de la targeta o autorització de residència, per a fills nascuts a Espanya de no nacionals de la UE/EEE o Suïssa.
 • Número d'identitat d'estranger  (NIE) en tots els supòsits.  
Residents a l'estranger:
 • Número d'identificació d'estranger (NIE) si en tenen.

PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS ORIGINALS SEGÜENTS EN VIGOR I FOTOCÒPIES COMPULSADES O CÒPIES PER COMPULSAR:
 

3. Certificat d'empadronament de beneficiaris i causants (només en els supòsits que preveu el  RD 523/2006, de 28 d’abril).

4. Llibre de família o Certificat en extracte de les partides de naixement dels fills expedit pel Registre Civil corresponent.

Només si es presenta alguna d'aquestes situacions:

5. En els casos de separació judicial o divorci:

 • Sentència judicial que acrediti aquestes situacions o document pel qual s'estableix la guarda i custòdia dels fills.

 • Declaració de si heu obtingut del vostre cònjuge la prestació d'assignació familiar per fill a càrrec després de la data de separació o divorci, en cas de canvi de titular. 

6. En els casos de separació de fet o si la separació o el divorci estan en tràmit:

 • Còpia diligenciada pel Jutjat de la demanda de separació o divorci o
 • Còpia de la denúncia d'abandonament de la llar familiar o
 • Conveni regulador segellat i diligenciat pel Jutjat o
 • Testimoni de l'aprovació judicial de les mesures provisionals en què s'acordi la guarda i custòdia.

7. En el cas de parelles de fet en què no hi hagi convivència:

 • Document judicial que atribueixi la guàrdia i custòdia dels fills comuns a un determinat progenitor o a ambdós de manera compartida.

8. En el cas de tutela, guarda, curatela o acolliment de menors o majors amb discapacitat:

 • Resolució judicial que constitueix la tutela/curatela o
 • Document expedit per l' Entitat Pública a la qual s'atribueix la protecció de menors o incapacitats, que acrediti l'acolliment del menor o incapacitat o
 • Interlocutòria judicial que encomana la guarda i custòdia

9. En el cas de fills amb discapacitat o en tràmit de reconeixement: 

 • "Títol de discapacitat" emès per l’  IMSERSO  o organisme competent de la Comunitat Autònoma o justificant d'haver-lo sol·licitat.

10. En el cas de:

 • Sol·licitants amb fills residents en algun Estat membre de la UE, EEE o de Suïssa el formulari E-401, "Certificació relativa a la composició de la família amb vista a la concessió de prestacions familiars", emplenat per l'organisme competent del país de residència dels fills.
 • Conveni amb un país, certificat de la composició familiar expedit per l'autoritat competent del país de residència dels fills.
 • Sol·licitants marroquins per fills que resideixen al Marroc, certificat de la Caixa Nacional de la Seguretat Social del Marroc que determini si el cònjuge percep prestacions familiars pels fills inclosos a la sol·licitud i sobre l'activitat laboral del cònjuge i dels fills majors de 16 anys. En cas afirmatiu, cal indicar els ingressos (formulari E/M-14).

11. En el cas de família nombrosa, "títol de família nombrosa".

Aquesta documentació es pot presentar en qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social.

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud ('Persones jurídiques')

PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS ORIGINALS SEGÜENTS EN VIGOR:

1. Espanyols (representants legals, membres de la família d'acollida, menors de 14 anys i majors amb discapacitat):

 • DNI .

2. Estrangers:

2.1 Ciutadans de la UE, EEE o Suïssa:

 • Certificat de registre de ciutadà de la Unió o Certificat del dret de residir amb caràcter permanent, junt amb el passaport o document d'identitat en vigor (arts. 7.1 i 10.1 RD 240/2007, de 16 de febrer).

  2.2. Membres de la família d'un ciutadà de la UE, EEE o Suïssa que no tinguin la nacionalitat d'un d'aquests Estats:

  • Targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió o resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud de la targeta (arts. 8 i 10.3 RD 240/2007, de 16 de febrer).

  2.3. No nacionals de la UE, EEE o Suïssa  que resideixin en territori nacional:

  • Targeta d'identitat d'estranger (TIE) per als sol·licitants, altres progenitors i causants o autorització de residència temporal o permanent, segons escaigui.
  • Sol·licitud de la targeta o autorització de residència, de fills nascuts a Espanya de no nacionals de la UE, EEEo Suïssa.
  • Número d'identitat d'estranger (NIE) en tots els supòsits. 

  PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS ORIGINALS SEGÜENTS EN VIGOR I FOTOCÒPIES COMPULSADES O CÒPIES PER COMPULSAR

  3. Número d'Identificació Fiscal (NIF), de l'entitat sol·licitant.

  4. Poder notarial o nomenament pel qual s'atorga la representació legal.

  5. Un d'aquests documents:

  • Document acreditatiu de l'entitat pública a la qual estigui encomanada la protecció de menors.
  • Apoderament en els casos de menors en acollida.
  • Nomenament judicial del càrrec que s'exerceix.

  6. Certificat d'empadronament del causant (només en els supòsits previstos en el  RD 178/2003, de 14 de febrer i RD 523/2006, de 28 d’abril).

  7. Llibre de família o partida de naixement dels menors i majors amb discapacitat o certificat anàleg del Registre Civil si no s'acredita la data de naixement amb la documentació anterior.

  8. Si s’escau, títol de discapacitat, expedit per l’IMSERSO o Comunitat Autònoma.

  Aquesta documentació es pot presentar en qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social.

  Documents que cal acompanyar a la sol·licitud (Orfes absoluts - Menors no emancipats - Fills residents fora d'Espanya i amb persona diferent dels progenitors i adoptants)

  PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS ORIGINALS SEGÜENTS EN VIGOR:

  1. Espanyols:

  DNI del sol·licitant, de l'altre/a progenitor/a, adoptant o acollidor/a permanent o preadoptiu i dels fills o menors pels quals se sol·licita la prestació que hagin fet 14 anys.

  2. Estrangers:

  Ciutadans de la UE, EEE o Suïssa:

  • Certificat de registre de ciutadà de la Unió o Certificat del dret de residir amb caràcter permanent, junt amb el passaport o document d'identitat en vigor (arts. 7.1 i 10.1 RD 240/2007, de 16 de febrer).

  Membres de la família d'un ciutadà de la   UE, EEE o Suïssa que no tinguin la nacionalitat d'un d'aquests Estats:

  • Targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió o resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud de la targeta (arts. 8 i 10.3 del RD 240/2007, de 16 de febrer).

  No nacionals de la UE, EEE o Suïssa que resideixin en territori nacional:

  • Targeta d'identitat d'estranger (TIE) per als sol·licitants, altres progenitors i causants o autorització de residència temporal o permanent, segons escaigui.
  • Sol·licitud de la targeta o autorització de residència, per a fills nascuts a Espanya de no nacionals de la  UE, EEEo Suïssa.
  • Número d'identitat d'estranger  (NIE) en tots els supòsits. 

  Residents a l'estranger:

  • Número d'identificació d'estranger (NIE) si en tenen.
  PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS ORIGINALS SEGÜENTS EN VIGOR I FOTOCÒPIES COMPULSADES O CÒPIES PER COMPULSAR:

  3. Certificat d'empadronament de beneficiaris i causants (només en els supòsits que preveu el  RD 523/2006, de 28 d’abril).

  4. Llibre de família o Certificat en extracte de les partides de naixement dels fills, expedit pel Registre Civil corresponent.

  5. Justificant d'ingressos. Cal que presenteu, si s’escau, la documentació que acrediti el nivell de rendes indicat a la sol·licitud.

  Només si es presenta alguna d'aquestes situacions:

  6. En els casos de separació judicial o divorci:

  • Sentència judicial que acrediti aquestes situacions o document pel qual s'estableix la guarda i custòdia dels fills i
  • Declaració de si heu obtingut del vostre cònjuge la prestació d'assignació familiar per fill a càrrec després de la data de separació o divorci, en cas de canvi de titular. 

  7. En els casos de separació de fet o si la separació o el divorci estan en tràmit:

  • Còpia diligenciada pel Jutjat de la demanda de separació o divorci o
  • Còpia de la denúncia d'abandonament de la llar familiar o
  • Conveni regulador segellat i diligenciat pel Jutjat o
  • Testimoni de l'aprovació judicial de les mesures provisionals en què s'acordi la guarda i custòdia.

  8. En el cas de parelles de fet en què no hi hagi convivència:

  • Document judicial que atribueixi la guàrdia i custòdia dels fills comuns a un determinat progenitor o a ambdós de manera compartida.

  9. En el cas de tutela, guarda, curatela o acolliment de menors o majors amb discapacitat:

  • Resolució judicial que constitueix la tutela/curatela o
  • Document expedit per l' Entitat Pública a la qual s'atribueix la protecció de menors o incapacitats, que acrediti l'acolliment del menor o incapacitat o
  • Interlocutòria judicial que encomana la guarda i custòdia

  10. En el cas de fills amb discapacitat o en tràmit de reconeixement: 

  • Títol de discapacitat emès per l’IMSERSO o organisme competent de la Comunitat Autònoma o justificant d'haver-lo sol·licitat.

  11. En el cas de:

  • Sol·licitants amb fills residents en algun Estat membre de la  UE, EEE o de Suïssa, el formulari E-401, "Certificació relativa a la composició de la família amb vista a la concessió de prestacions familiars", emplenat per l'organisme competent del país de residència dels fills.
  • Conveni amb un país, certificat de la composició familiar expedit per l'autoritat competent del país de residència dels fills.
  • Sol·licitants marroquins per fills que resideixen al Marroc, certificat de la Caixa Nacional de la Seguretat Social del Marroc que determini si el cònjuge percep prestacions familiars pels fills inclosos a la sol·licitud i sobre l'activitat laboral del cònjuge i dels fills majors de 16 anys. En cas afirmatiu, cal indicar els ingressos (formulari E/M-14).

  12. En el cas de família nombrosa, "títol de família nombrosa".

  13.  En el cas d'orfes absoluts , certificat de defunció si no tenen una pensió d'orfandat.

  14. En els casos de menor no emancipat, document que justifiqui la relació del sol·licitant amb el menor no emancipat.

  Aquesta documentació es pot presentar en qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social.

  Complementary Content
  ${loading}