Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Xestión / Solicitudes

Xestión e recoñecemento do dereito

Xestión:

 • A xestión e o recoñecemento do dereito ás prestacións familiares correspóndelle  ao INSS.

 • A determinación e, se é o caso, a revisión do grao de discapacidade, así como a necesidade de concurso doutra persoa para realizar os actos esenciais da vida cotiá e as dificultades para utilizar transportes públicos colectivos, está atribuída ao órgano competente da respectiva Comunidade Autónoma e aos Equipos de Valoración e Orientación (EVO) das Direccións provinciais do IMSERSO en Ceuta e Melilla, en cuxo ámbito territorial residan habitualmente os interesados.

Solicitude da prestación:

 • O procedemento iniciarase previa presentación ante o INSS da correspondente solicitude, achegando os documentos necesarios para a acreditación das circunstancias determinantes do dereito. Poderá iniciarse coa achega da solicitude de recoñecemento de grao de discapacidade efectuada ante o órgano competente, se ben suspenderase o procedemento durante o tempo necesario para a incorporación ao expediente da resolución recaída para a declaración e cualificación do grao de discapacidade.

 • A tramitación axustarase ao disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (BOE do 2 de outubro).

 • En ningún caso será esixible ao solicitante a acreditación de feitos, datos ou circunstancias que a Administración da Seguridade Social deba coñecer en por si.

Resolución e notificación:

O Director provincial do INSS ditará resolución expresa e notificaralla ao interesado no prazo de 45 días.

Prescrición:

O dereito ao recoñecemento da prestación prescribe aos 5 anos, contados dende o día seguinte a aquel no que se produce o feito causante. 

Documentos que deben acompañar a solicitude

EXHIBICIÓN DOS SEGUINTES DOCUMENTOS EN ORIXINAL E EN VIGOR:

1. Españois:

DNI do solicitante, do outro proxenitor/a, adoptante ou acolledor/a permanente ou preadoptivo e dos fillos ou menores polos que se solicita a prestación que cumprisen 14 anos.

2. Estranxeiros:

Cidadáns da UE, EEE ou Suíza:

Certificado de rexistro de cidadán da Unión ou Certificado do dereito a residir con carácter permanente, xunto con pasaporte ou documento de identidade en vigor (arts.7.1 e 10.1 RD 240/2007, do 16 de febreiro).

Membros da familia dun cidadán da UE, EEE ou Suíza que non ostenten a nacionalidade dun destes Estados:

 • Tarxeta de residencia de familiar de cidadán da Unión ou resgardo acreditativo da presentación da solicitude da tarxeta (arts. 8 e 10.3 do RD 240/2007, do 16 de febreiro).
Non nacionais da UE, EEE ou Suíza que residan en territorio nacional:
 • Tarxeta de identidade de estranxeiro (TIE) para os solicitantes, outros proxenitores e causantes ou autorización de residencia temporal ou permanente, segundo proceda.
 • Solicitude da tarxeta ou autorización de residencia, para fillos nacidos en España de non nacionais da UE/EEE ou Suíza.
 • Número de identidade de estranxeiro (NIE) en todos os supostos.  
Residentes no estranxeiro:
 • Número de identificación de estranxeiro (NIE) se o posúe.

PRESENTACIÓN DOS SEGUINTES DOCUMENTOS EN ORIXINAL E EN VIGOR E FOTOCOPIAS COMPULSADAS OU COPIAS PARA PROCEDER Á SÚA COMPULSA:
 

3. Certificado de empadroamento de beneficiarios e causantes (só nos supostos previstos no  RD 523/2006, do 28 de abril).

4. Libro de familia ou Certificado en extracto das partidas de nacemento dos fillos expedido polo Rexistro Civil correspondente.

Só se se atopa nalgunha destas situacións:

5. Nos supostos de separación xudicial ou divorcio:

 • Sentenza xudicial que acredite estas situacións ou documento polo que se establece a garda e custodia dos fillos e

 • Declaración de se obtivo do seu cónxuxe a prestación de asignación familiar por fillo a cargo despois da data de separación ou divorcio, en caso de cambio de titular. 

6. No suposto de separación de feito ou se a separación ou o divorcio están en trámite:

 • Copia dilixenciada polo Xulgado da demanda de separación ou divorcio.
 • Copia da denuncia de abandono do fogar familiar.
 • Convenio regulador selado e dilixenciado polo xulgado.
 • Testemuño da aprobación xudicial das medidas provisionais nas que se acorde a garda e custodia.

7. No suposto de parellas de feito nas que non exista convivencia:

 • Documento xudicial que atribúa a garda e custodia dos fillos comúns a un determinado proxenitor ou a ambos de forma compartida.

8. No suposto de tutela, garda, curadoría ou acollemento de menores ou maiores con discapacidade:

 • Resolución xudicial mediante a que se constitúa a tutela/curadoría.
 • Documento expedido pola Entidade Pública que ten atribuída a protección de menores ou incapacitados, que acredite o acollemento do menor ou incapacitado ou
 • Auto xudicial que encomende a garda e custodia.

9. No suposto de fillos con discapacidade ou en trámite de recoñecemento: 

 • “Título de discapacidade", expedido polo  IMSERSO  ou organismo competente da Comunidade Autónoma ou xustificante de telo solicitado.

10. No suposto de:

 • Solicitantes cuxos fillos residan nalgún Estado membro da UE, EEE ou de Suíza, o formulario E-401 "Certificación relativa á composición da familia con vistas á concesión de prestacións familiares", cuberto polo organismo competente do país de residencia dos fillos.
 • Convenio cun país, certificado da composición familiar expedido pola autoridade competente do país de residencia dos fillos.
 • Solicitantes marroquís por fillos que residen en Marrocos, certificado da Caixa Nacional de Seguridade Social de Marrocos sobre se o cónxuxe percibe prestacións familiares polos fillos relacionados na solicitude así como sobre a actividade laboral deste e dos fillos maiores de 16 anos, indicando, en caso afirmativo, os ingresos (formulario E/M-14).

11. No suposto de familia numerosa, "título de familia numerosa".

Esta documentación pode presentarse en calquera dos Centros de Atención e Información da Seguridade Social.

Documentos que deben acompañar á solicitude ('Persoas xurídicas')

EXHIBICIÓN DOS SEGUINTES DOCUMENTOS EN ORIXINAL E EN VIGOR:

1. Españois (representantes legais, membros da familia de acollida, menores que cumprisen 14 anos e maiores con discapacidade):

 • DNI .

2. Estranxeiros:

2.1 Cidadáns da UE, EEE ou Suíza:

 • Certificado de rexistro de cidadán da Unión ou Certificado do dereito a residir con carácter permanente, xunto con pasaporte ou documento de identidade en vigor (arts. 7.1 e 10.1 RD 240/2007, do 16 de febreiro).

  2.2. Membros da familia dun cidadán da UE, EEE ou Suíza que non ostenten a nacionalidade dun destes Estados:

  • Tarxeta de residencia de familiar de cidadán da Unión ou resgardo acreditativo da presentación da solicitude da tarxeta (arts. 8 e 10.3 RD 240/2007, do 16 de febreiro).

  2.3. Non nacionais da UE, EEE ou Suíza que residan en territorio nacional:

  • Tarxeta de identidade de estranxeiro (TIE) para os solicitantes, outros proxenitores e causantes ou autorización de residencia temporal ou permanente, segundo proceda.
  • Solicitude da tarxeta ou autorización de residencia, para fillos nacidos en España de non nacionais da  UE, EEEou Suíza.
  • Número de identidade de estranxeiro (NIE) en todos os supostos.  

  PRESENTACIÓN DOS SEGUINTES DOCUMENTOS EN ORIXINAL E EN VIGOR E FOTOCOPIAS COMPULSADAS OU COPIAS PARA PROCEDER Á SÚA COMPULSA

  3. Número de Identificación Fiscal (NIF), da entidade solicitante.

  4. Poder notarial ou nomeamento polo que se outorga a representación legal.

  5. Un destes documentos:

  • Documento acreditativo da entidade pública á que estea encomendada a protección de menores.
  • Apoderamento nos casos de menores en acollida.
  • Nomeamento xudicial do cargo que se ostenta.

  6. Certificado de empadroamento do causante (só nos supostos previstos no  RD 178/2003, do 14 de febreiro e RD 523/2006, do 28 de abril).

  7. Libro de familia ou partida de nacemento dos menores e maiores con discapacidade ou certificado análogo do Rexistro Civil, se non queda acreditada coa documentación anterior a data de nacemento.

  8. No seu caso, título de discapacidade, expedido polo IMSERSO ou Comunidade Autónoma.

  Esta documentación pode presentarse en calquera dos Centros de Atención e Información da Seguridade Social.

  Documentos que deben acompañar á solicitude (Orfos absolutos-Menores non emancipados - Fillos residentes fóra de España e con persoa distinta dos proxenitores e adoptantes)

  EXHIBICIÓN DOS SEGUINTES DOCUMENTOS EN ORIXINAL E EN VIGOR:

  1. Españois:

  DNI do solicitante, do outro proxenitor/a, adoptante ou acolledor/a permanente ou preadoptivo e dos fillos ou menores polos que se solicita a prestación que cumprisen 14 anos.

  2. Estranxeiros:

  Cidadáns da UE, EEE ou Suíza:

  • Certificado de rexistro de cidadán da Unión ou Certificado do dereito a residir con carácter permanente, xunto con pasaporte ou documento de identidade en vigor (arts.7.1 e 10.1 RD 240/2007, do 16 de febreiro).

  Membros da familia dun cidadán da   UE, EEE ou Suíza que non ostenten a nacionalidade dun destes Estados:

  • Tarxeta de residencia de familiar de cidadán da Unión ou resgardo acreditativo da presentación da solicitude da tarxeta (arts. 8 e 10.3 do RD 240/2007, do 16 de febreiro).

  Non nacionais da UE, EEE ou Suíza que residan en territorio nacional:

  • Tarxeta de identidade de estranxeiro (TIE) para os solicitantes, outros proxenitores e causantes ou autorización de residencia temporal ou permanente, segundo proceda.
  • Solicitude da tarxeta ou autorización de residencia, para fillos nacidos en España de non nacionais da  UE, EEE ou Suíza.
  • Número de identidade de estranxeiro (NIE) en todos os supostos. 

  Residentes no estranxeiro:

  • Número de identificación de estranxeiro (NIE) se o posúe.
  PRESENTACIÓN DOS SEGUINTES DOCUMENTOS EN ORIXINAL E EN VIGOR E FOTOCOPIAS COMPULSADAS OU COPIAS PARA PROCEDER Á SÚA COMPULSA:

  3. Certificado de empadroamento de beneficiarios e causantes (só nos supostos previstos no  RD 523/2006, do 28 de abril).

  4. Libro de familia ou Certificado en extracto das partidas de nacemento dos fillos, expedido polo Rexistro Civil correspondente.

  5. Xustificante de ingresos. Deberá presentar, no seu caso, a documentación que acredite o nivel de rendas indicado na solicitude.

  Só se se atopa nalgunha destas situacións:

  6. Nos supostos de separación xudicial ou divorcio:

  • Sentenza xudicial que acredite estas situacións ou documento polo que se establece a garda e custodia dos fillos e
  • Declaración de se obtivo do seu cónxuxe a prestación de asignación familiar por fillo a cargo despois da data de separación ou divorcio, en caso de cambio de titular. 

  7. No suposto de separación de feito ou se a separación ou o divorcio están en trámite:

  • Copia dilixenciada polo Xulgado da demanda de separación ou divorcio ou,
  • Copia da denuncia de abandono do fogar familiar ou,
  • Convenio regulador selado e dilixenciado polo Xulgado ou,
  • Testemuño da aprobación xudicial das medidas provisionais nas que se acorde a garda e custodia.

  8. No suposto de parellas de feito nas que non exista convivencia:

  • Documento xudicial que atribúa a garda e custodia dos fillos comúns a un determinado proxenitor ou a ambos de forma compartida.

  9. No suposto de tutela, garda, curadoría ou acollemento de menores ou maiores con discapacidade:

  • Resolución xudicial mediante a que se constitúa a tutela/curadoría ou
  • Documento expedido pola Entidade Pública que ten atribuída a protección de menores ou incapacitados, que acredite o acollemento do menor ou incapacitado ou
  • Auto xudicial que encomende a garda e custodia.

  10. No suposto de fillos con discapacidade ou en trámite de recoñecemento: 

  • Título de discapacidade, expedido polo IMSERSO  ou organismo competente da Comunidade Autónoma ou xustificante de telo solicitado.

  11. No suposto de:

  • Solicitantes cuxos fillos residan nalgún Estado membro da  UE, EEE ou de Suíza, o formulario E-401 "Certificación relativa á composición da familia con vistas á concesión de prestacións familiares", cuberto polo organismo competente do país de residencia dos fillos.
  • Convenio cun país, certificado da composición familiar expedido pola autoridade competente do país de residencia dos fillos.
  • Solicitantes marroquís por fillos que residen en Marrocos, certificado da Caixa Nacional de Seguridade Social de Marrocos sobre se o cónxuxe percibe prestacións familiares polos fillos relacionados na solicitude así como sobre a actividade laboral deste e dos fillos maiores de 16 anos, indicando, en caso afirmativo, os ingresos (formulario E/M-14).

  12. No suposto de familia numerosa, "título de familia numerosa".

  13. No suposto de orfos absolutos, certificado de defunción, se non te pensión de orfandade.

  14. Nos supostos de menor non emancipado, documento que xustifique a relación do solicitante co menor non emancipado.

  Esta documentación pode presentarse en calquera dos Centros de Atención e Información da Seguridade Social.

  Complementary Content
  ${loading}