Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Beneficiaris / Contractes

A partir de l'1-04-2013, es modifiquen els requisits d'accés a aquesta modalitat de jubilació. No obstant això, s'aplicarà la legislació anterior als qui afecti la disposició transitòria quarta, apartat 5, de la Llei General de la Seguretat Social.


Beneficiaris / requisits

Els treballadors per compte d'altri, integrats en qualsevol Règim de la Seguretat Social, així com els socis treballadors o de treball de les cooperatives en els termes de l'article 215 de la LGSS, que tinguin 60 anys fets i compleixin les altres condicions exigides per tenir dret a la pensió de jubilació contributiva de la Seguretat Social podran accedir a la jubilació parcial en els termes següents:

Jubilació parcial sense contracte de relleu:

 • Edat mínima: l'edat ordinària de jubilació que en cada cas sigui aplicable (anys reals, sense aplicació de coeficients reductors de l'edat de jubilació).
 • Poden estar contractats a jornada completa o parcial.
 • Reducció de la jornada de treball: estarà compresa entre un mínim d'un 25% i un màxim del 50%. La reducció de jornada pot arribar fins al 75%, per als supòsits en què el treballador rellevista sigui contractat a jornada completa mitjançant un contracte de durada indefinit (art. 215.2.c LGSS 2015).

 • Període mínim de cotització: 15 anys, dels quals 2 hauran d'estar inclosos dins els 15 anys anteriors al fet causant.
 • Antiguitat a l’empresa: no s’exigeix.
 • Contracte de relleu: no s’exigeix.
   

Jubilació parcial amb contracte de relleu:

Sempre que  amb caràcter simultani se subscrigui un contracte de relleu en els termes previstos en l'article 12.7 de l'Estatut dels Treballadors (ET), els treballadors a temps complet podran accedir a la jubilació parcial quan compleixin els següents requisits:

 • Hauran d'estar contractats a jornada completa. S'assimilen els contractats a temps parcial les jornades dels quals, en conjunt, equivalguin en dies teòrics als d'un treballador a temps complet comparable, sempre que es reuneixin als diferents llocs de treball els requisits d'antiguitat, reducció de jornada i contractació del rellevista.
 • Que se subscrigui simultàniament un contracte de relleu.
 • Edat mínima (sense aplicació de les reduccions d'edat de jubilació):
   
  • Si tenen la condició de "mutualistes", 60 anys reals.
  • Si no tenen la condició de mutualistes, l'exigència d'aquest requisit d'edat s'aplicarà de manera gradual, des de l’any 2013 fins al 2027, en funció dels períodes cotitzats:


   Any del fet causant Edat exigida segons períodes cotitzats en el moment del fet causant Edat exigida amb 33 anys cotitzats en el moment del fet causant
   2013 61 i 1 mes 33 anys i 3 mesos o més 61 i 2 mesos
   2014 61 i 2 mesos 33 anys i 6 mesos o més 61 i 4 mesos
   2015 61 i 3 mesos 33 anys i 9 mesos o més 61 i 6 mesos
   2016 61 i 4 mesos 34 anys o més 61 i 8 mesos
   2017 61 i 5 mesos 34 anys i 3 mesos o més 61 i 10 mesos
   2018 61 i 6 mesos 34 anys i 6 mesos o més 62 anys
   2019 61 i 8 mesos 34 anys i 9 mesos o més 62 i 4 mesos
   2020 61 i 10 mesos 35 anys o més 62 i 8 mesos
   2021 62 anys 35 anys i 3 mesos o més 63 anys
   2022 62 i 2 mesos 35 anys i 6 mesos o més 63 i 4 mesos
   2023 62 i 4 mesos 35 anys i 9 mesos o més 63 i 8 mesos
   2024 62 i 6 mesos 36 anys o més 64 anys
   2025 62 i 8 mesos 36 anys i 3 mesos o més 64 i 4 mesos
   2026 62 i 10 mesos 36 anys i 3 mesos o més 64 i 8 mesos
   2027 i següents 63 anys 36 anys i 6 mesos 65 anys

  • Si no tenen la condició de mutualista i els afecta la disposició transitòria quarta, apartat 5, de la LGSS, 61 anys d'edat real.
 • Reducció de jornada:

  • Estarà compresa entre un mínim del 25% i un màxim del 50%, o del 75% si el contracte de relleu és a jornada completa i per temps indefinit, sempre que s'acreditin els altres requisits. Els esmentats percentatges s'entendran referits a la jornada d'un treballador a temps complet comparable.
  • En els casos en què sigui aplicable la disposició transitòria quarta, apartat 5, la reducció de jornada estarà compresa entre un mínim del 25% i un màxim del 75% o del 85%  si el contracte de relleu és a jornada completa i per temps indefinit.
 • Període mínim de cotització:
  • 33 anys de cotitzacions efectives, sense que es pugui tenir en compte la part proporcional de pagues extres. A aquest efecte exclusiu, només es computarà el període de prestació del servei militar obligatori o de la prestació social substitutòria, amb el límit màxim d'1 any.
    
  • 30 anys de cotitzacions efectives, sense que es pugui tenir en compte la part proporcional de pagues extres, ni el període de prestació del servei militar obligatori o de la prestació social substitutòria, per als qui sigui aplicable la disposició transitòria quarta, apartat 5.
  • 25 anys, en el supòsit de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, a partir del 01-01-2013.
 • Antiguitat a l’empresa: com a mínim, 6 anys immediatament anteriors a la data de la jubilació parcial. A aquest efecte, es computarà l'antiguitat acreditada a l'empresa anterior si hi ha hagut una successió d'empresa en els termes previstos en l'article 44 de l'|ET, o en empreses pertanyents al mateix grup.
 • Cotització durant la jubilació parcial:

A partir de 01-04-2013 i només en els casos en què no sigui aplicable la disposició transitòria quarta, apartat 5, durant el període de gaudi de la jubilació parcial, empresa i treballador cotitzaran per la base de cotització que, si s’escau, hagi correspost de continuar treballant aquest a jornada completa.

La base de cotització durant la jubilació parcial s’aplicarà de manera gradual conforme als percentatges calculats sobre la base de cotització a jornada completa d’acord amb l’escala següent:

  • Durant l'any 2013, la base de cotització serà equivalent al 50% de la base de cotització que hauria correspost a jornada completa. 
  • Per cada any transcorregut a partir de l'any 2014 s'incrementarà un 5% més fins a arribar al 100% de la base de cotització que li hauria correspost a jornada completa.
  • En cap cas el percentatge de base de cotització fixat per a cada exercici en l'escala anterior no podrà ser inferior al percentatge d'activitat laboral efectivament feta.

 

Any Percentatge de base de cotització
  2013   50
2014 55
2015 60
2016 65
2017 70
2018 75
2019 80
2020 85
2021 90
2022 95

 

 

Contractes de relleu i a temps parcial

Peculiaritats del contracte a temps parcial del treballador que es jubila:

 • Es formalitzarà per escrit i en el model oficial.
 • Hi hauran de figurar els elements propis del contracte a temps parcial, així com la jornada que el treballador feia abans i la que resulti com a conseqüència de la reducció de la seva jornada de treball.
 • La formalització del contracte no suposarà la pèrdua dels drets adquirits ni de l'antiguitat que corresponguin al treballador.

Peculiaritats del contracte de relleu:

 • Es formalitzarà amb un treballador en situació d'atur o que tingui concertat amb l'empresa un contracte de durada determinada.
 • Es formalitzarà per escrit en el model oficial i hi haurà de constar necessàriament el nom, l'edat i les circumstàncies professionals del treballador substituït, així com les característiques del lloc de treball que hagi d'ocupar el rellevista.
 • El lloc de treball del treballador rellevista podrà ser el mateix que el del treballador substituït. En tot cas, haurà d'existir una correspondència entre les bases de cotització del rellevista i del jubilat parcial, de manera que la corresponent al treballador rellevista no podrà ser inferior al 65% de la mitjana de les bases de cotització corresponents als 6 últims mesos del període de base reguladora de la pensió de jubilació parcial.

  Per als qui sigui aplicable la disposició transitòria quarta, apartat 5, de la LGSS, el lloc de treball del treballador rellevista pot ser el mateix que el del treballador substituït o un de similar i s'entén per això l'execució de tasques corresponents al mateix grup professional o a una categoria equivalent.

  En els supòsits en què, a causa dels requeriments específics del treball fet pel jubilat parcial, el lloc de treball no pugui ser el mateix o un de similar que el que hagi de desenvolupar el treballador rellevista, haurà d'existir una correspondència entre les bases de cotització dels dos, de manera que la corresponent al treballador rellevista no podrà ser inferior al 65% de la base per la qual cotitzava el treballador que accedeix a la jubilació parcial.
 • Tindrà una durada indefinida o, com a mínim, igual al temps que falti al treballador substituït per arribar a l'edat de jubilació ordinària exigida en cada cas. Si en complir l'esmentada edat, el treballador jubilat parcialment continua a l'empresa, el contracte de relleu concertat per durada determinada es podrà prorrogar mitjançant un acord de les parts per períodes anuals, i s'extingirà, en tot cas, en finalitzar el període corresponent a l'any en què es produeixi la jubilació total del treballador rellevat.

  A partir de l'1-4-2013 i només en els casos en què no sigui aplicable la disposició transitòria quarta, apartat 5, de la LGSS, quan es redueixi  la jornada fins a un 75% i, per tant, el contracte de relleu sigui de caràcter indefinit i a temps complet, haurà de tenir almenys una durada igual al resultat de sumar 2 anys al temps que falti al treballador substituït per arribar a l'edat ordinària de jubilació.

  En el cas del treballador jubilat parcialment després d'haver arribat a l'edat de jubilació exigida en cada cas, la durada del contracte de relleu que podrà concertar l'empresa per substituir la part de jornada deixada vacant podrà ser indefinida o anual. En aquest segon cas,  el contracte es prorrogarà automàticament per períodes anuals, i s'extingirà, en tot cas, en finalitzar el període corresponent a l'any en què es produeixi la jubilació total del treballador rellevat.
 • Es podrà concertar a jornada completa o a temps parcial. En tot cas, la durada de la jornada haurà de ser, com a mínim, igual a la reducció de jornada acordada pel treballador substituït. L'horari de treball del treballador rellevista podrà completar el del treballador substituït o alternar-s'hi.
Complementary Content
${loading}