Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Beneficiaris / requisits

Beneficiaris

Podran causar dret a la pensió contributiva de jubilació a partir dels 60 anys, amb aplicació de coeficients reductors, els treballadors afiliats i en alta o en situació assimilada a la d'alta que reunisquen els demés requeriments generals exigits (període mínim de cotització yfet causant) i es troben en un dels grups següents:

 • Els treballadors que han sigut cotitzants en alguna de les mutualitats laborals de treballadors per compte d'altri (incloses la Mutualitat de Treballadors Espanyols en Gibraltar, la Mutualitat Nacional de Previsió de l'Administració Local i la Caixa d'Assegurances Socials de Guinea) amb anterioritat al 01-01-67
 • Els treballadors ingressats en RENFE, amb anterioritat al 14-07-67.
 • Els treballadors pertanyents a FEVE, a les companyies concessionàries de ferrocarrils d'ús públic i a l'empresa "Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anónima (SA)", ingressats en les empreses esmentades amb anterioritat al 19-12-69.
 • Els que estigueren compresos en el camp d'aplicació del règim especial de la Mineria del Carbó el dia 01-04-69 i foren cotitzants d'alguna de les mutualitats laborals del carbó en 31-01-69 o amb anterioritat.
 • Els treballadors compresos en el camp d'aplicació del règim especial dels treballadors del mar el dia 01-08-70.

Regles en determinats casos especials

Quan l'interessat haja cotitzat a diversos règims del Sistema de la Seguretat Social i no reunisca tots els requisits exigits per a accedir a la pensió de jubilació en cap d'ells, si es tenen en compte únicament les cotitzacions acreditades en cada un dels règims als quals haja cotitzat:

 • Resoldrà sobre el dret a la pensió el règim en el qual s'acredite un major nombre de cotitzacions, i es computaran com a cotitzades totes les acreditades per l'interessat.
 • Si el treballador no reunix el requisit d'edat exigit en el règim en què s'acredita el major nombre de cotitzacions, es podrà reconéixer la pensió pel règim esmentat, sempre que complisca el requisit d'edat en algun dels altres règims que s'han tingut en compte per a la totalització dels períodes de cotització. Per a això, caldrà la concurrència dels requisits següents:
  • Tindre la condició de mutualista l'1-1-67 (o en la data que es determine en les seues respectives normes reguladores, respecte dels règims o col·lectius que en prevegen una altra de diferent) o en qualsevol data abans, o que se certifiquen per part d'algun país estranger períodes cotitzats o assimilats, a raó d'activitats dutes a terme al país esmentat, abans de les dates indicades, que, si s'hagueren efectuat a Espanya, haurien donat lloc a la seua inclusió en alguna de les Mutualitats Laborals i que, en virtut de les normes de dret internacional, s'hagen de tindre en compte.

  • Que la quarta part, com a mínim, de les cotitzacions totalitzades al llarg de la vida laboral del treballador s'haja efectuat als règims que reconeguen el dret a la jubilació anticipada o als precedents dels règims esmentats o a règims de Seguretat Social estrangers. N'hi ha prou amb acreditar un mínim de 5 anys de cotització en els règims assenyalats abans si ha cotitzat 30 anys o més al llarg de la seua vida laboral.

 • El reconeixement del dret a la pensió de jubilació amb menys de 65 anys, quan es complisquen les exigències establides en els apartats precedents, es durà a terme pel règim en què l'interessat acredite un major nombre de cotitzacions, i s'aplicaran les seues normes reguladores.
 • La pensió de jubilació serà objecte de reducció, mitjançant l'aplicació del percentatge del 8% o el que, si escau, corresponga.
Complementary Content
${loading}