Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Beneficiaris / requisits

Beneficiaris

Podran causar dret a la pensió contributiva de jubilació a partir dels 60 anys, amb aplicació de coeficients reductors, els treballadors afiliats i en situació d'alta o en situació assimilada a la de l'alta que reuneixin els altres requisits generals exigits (període mínim de cotització i fet causant) i estiguin inclosos en un dels grups següents:

 • Els treballadors que fossin cotitzants en alguna de les Mutualitats Laborals de treballadors per compte d'altri (incloses la Mutualitat de Treballadors Espanyols a Gibraltar, la Mutualitat Nacional de Previsió de l'Administració Local i la Caixa d'Assegurances Socials de Guinea) amb anterioritat a l'1-1-67.
 • Els treballadors ingressats a RENFE, amb anterioritat al 14-07-67.
 • Els treballadors que pertanyen a FEVE, a les Companyies Concessionàries de Ferrocarrils d'ús públic i a l'empresa "Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anónima (SA)", ingressats en aquestes empreses amb anterioritat al 19-12-69.
 • Qui fos comprès en el camp d'aplicació del Règim Especial de la Mineria del Carbó el dia 1-4-69 i fos cotitzant d'alguna de les Mutualitats Laborals del Carbó el 31-1-69 ò amb anterioritat.
 • Els treballadors compresos en el camp d'aplicació del Règim Especial dels Treballadors de la Mar el dia 1-8-70.

Regles en determinats casos especials

Quan l'interessat hagi cotitzat a diversos règims del Sistema de la Seguretat Social i no reuneixi tots els requisits exigits per accedir a la pensió de jubilació en cap d'ells, si es tenen en compte únicament les cotitzacions acreditades en cada un dels règims als quals hagi cotitzat:

 • Resoldrà sobre el dret a la pensió el règim en el qual s'acrediti un major nombre de cotitzacions, i es computaran com a cotitzades totes les acreditades per l'interessat.
 • Si el treballador no reuneix el requisit d'edat exigit en el règim en què s'acredita el major nombre de cotitzacions, es podrà reconèixer la pensió per l'esmentat règim, sempre que compleixi el requisit d'edat en algun dels altres règims que s'han tingut en compte per a la totalització dels períodes de cotització. Per a això, caldrà la concurrència dels requisits següents:
  • Tenir la condició de mutualista l'1-1-67 (o en la data que es determini en les seves respectives normes reguladores, respecte dels règims o col·lectius que en prevegin una altra de diferent) o en qualsevol data abans, o que se certifiquin per part d'algun país estranger períodes cotitzats o assimilats, a raó d'activitats dutes a terme en el país esmentat, abans de les dates indicades, que, si s'haguessin efectuat a Espanya, haurien donat lloc a la seva inclusió en alguna de les Mutualitats Laborals i que, en virtut de les normes de dret internacional, hagin de ser tingudes en compte.

  • Que la quarta part, com a mínim, de les cotitzacions totalitzades al llarg de la vida laboral del treballador s'hagin efectuat als règims que reconeguin el dret a la jubilació anticipada o als precedents dels esmentats règims o a règims de Seguretat Social estrangers. N'hi ha prou amb acreditar un mínim de 5 anys de cotització en els règims assenyalats abans si ha cotitzat 30 anys o més al llarg de la seva vida laboral.

 • El reconeixement del dret a la pensió de jubilació amb menys de 65 anys, quan es compleixin les exigències establertes en els apartats precedents, es durà a terme pel règim en què l'interessat acrediti un major nombre de cotitzacions, i s'aplicaran les seves normes reguladores.
 • La pensió de jubilació serà objecte de reducció, mitjançant l'aplicació del percentatge del 8% o el que, si s'escau, correspongui.
Complementary Content
${loading}