Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Beneficiarios / requisitos

Beneficiarios

Poderán causar dereito á pensión contributiva de xubilación a partir dos 60 anos, con aplicación de coeficientes redutores, os traballadores afiliados e en alta ou en situación asimilada á de alta que reúnan os demais requisitos xerais esixidos (período mínimo de cotización e feito causante) e que se atopen nun dos grupos seguintes:

 • Os traballadores que fosen cotizantes nalgunha das Mutualidades Laborais de traballadores por conta allea (incluídas a Mutualidade de Traballadores Españois en Xibraltar, a Mutualidade Nacional de Previsión da Administración Local e a Caixa de Seguros Sociais de Guinea) con anterioridade ao 1-1-67.
 • Os traballadores ingresados en RENFE, con anterioridade ao 14-7-67.
 • Os traballadores pertencentes a FEVE, ás Compañías Concesionarias de Ferrocarrís de uso público e á empresa "Ferrocarrís Vascos, Sociedade Anónima (SA)", ingresados nestas empresas con anterioridade ao 19-12-69.
 • Quen estivese comprendido no campo de aplicación do Réxime Especial da Minaría do Carbón o día 1-4-69 e fose cotizante dalgunha das Mutualidades Laborais do Carbón en 31-1-69 ou con anterioridade.
 • Os traballadores comprendidos no campo de aplicación do Réxime Especial dos Traballadores do Mar o día 1-8-70.

Regras en determinados casos especiais

Cando o interesado cotizase a varios réximes do Sistema da Seguridade Social e non reúna todos os requisitos esixidos para acceder á pensión de xubilación en ningún deles, considerando unicamente as cotizacións acreditadas en cada un dos réximes aos que tivese cotizado:

 • Resolverá sobre o dereito á pensión o réxime no que se acredite maior número de cotizacións, computando como cotizadas a este a totalidade das que acredite o interesado.
 • Se o traballador non reúne o requisito de idade esixido no réxime no que se acredite o maior número de cotizacións, poderá recoñecerse a pensión polo devandito réxime, sempre que cumpra o requisito de idade nalgún dos demais réximes que se tivesen en conta para a totalización dos períodos de cotización. Para iso, será necesaria a concorrencia dos seguintes requisitos:
  • Ter a condición de mutualista o 1-1-67 (ou na data que se determine nas súas respectivas normas reguladoras, respecto aos réximes ou colectivos que consideren outra distinta) ou en calquera data con anterioridade, ou que sexan certificados por algún país estranxeiro períodos cotizados ou asimilados, en razón de actividades realizadas neste, con anterioridade ás datas indicadas, que, de terse efectuado en España, tivesen dado lugar á inclusión daquel nalgunha das Mutualidades Laborais e que, en virtude das normas de dereito internacional, deban ser tomadas en consideración.

  • Que a cuarta parte, polo menos, das cotizacións totalizadas ao longo da vida laboral do traballador se efectuasen nos réximes que recoñezan o dereito á xubilación anticipada ou aos precedentes dos devanditos réximes ou a réximes de Seguridade Social estranxeiros. Bastará con acreditar un mínimo de 5 anos de cotización nos réximes antes sinalados, se cotizou 30 ou máis anos ao longo da súa vida laboral.

 • O recoñecemento do dereito á pensión de xubilación con menos de 65 anos, cando se cumpran as esixencias establecidas nos apartados precedentes, será levado a cabo polo réxime en que o interesado acredite maior número de cotizacións, aplicando as súas normas reguladoras.
 • A pensión de xubilación será obxecto de redución, mediante a aplicación da porcentaxe do 8% ou a que, se é o caso, corresponda.
Complementary Content
${loading}