Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Incompatibilitats / Extinció

Incompatibilitats / Compatibilitats

Incompatibilitats:

La percepció de la pensió de jubilació és incompatible amb:

 • La realització de qualsevol faena del pensionista, per compte d'altres o propi, que done lloc a la seua inclusió en el Règim General o en algun dels Règims Especials, amb les excepcions i en els termes que es determinen legalment o reglamentàriament.
 • L'execució d'un lloc de treball en el sector públic delimitat en el paràgraf segon de l'apartat 1 de l'art. 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servici de les administracions públiques (excepcions: professors universitaris emèrits i personal llicenciat sanitari).
 • L'execució dels alts càrrecs.

La realització de faenes incompatibles amb la percepció de la pensió produïx els efectes següents:

 • La pensió de jubilació se suspén, així com l'assistència sanitària inherent a la condició de pensionista.
 • L'empresari està obligat a sol·licitar l'alta i ingressar les cotitzacions que, si és el cas, corresponguen.
 • Les noves cotitzacions servixen per a:
  • Incrementar, si escau, el percentatge ordinari de la pensió.
  • Meritar el complement que corresponga per prolongació de la vida activa laboral més enllà de l'edat ordinària de jubilació, establit en l'art. 210 de la LGSS.
  • Disminuir el coeficient reductor aplicat, en cas d'haver anticipat l'edat de jubilació.
  • En cap cas les noves cotitzacions poden modificar la base reguladora.

Compatibilitats:

A pesar del que s'ha indicat en l'apartat anterior, es podrà compatibilitzar la percepció de la pensió de jubilació amb la realització de les faenes següents:

 • Les persones que "accedisquen" a la jubilació podran compatibilitzar la percepció de la pensió amb un treball a temps parcial en els termes establits. Durant esta situació, anomenada jubilació parcial, es minorarà la percepció de la pensió en proporció inversa a la reducció aplicable a la jornada laboral del pensionista en relació amb la d'un treballador a temps complet comparable.
 • Els pensionistes de jubilació podran compatibilitzar a percepció de la pensió "causada" amb un treball a temps parcial en els termes establits. Durant esta situació, anomenada jubilació flexible, es minorarà la pensió en proporció inversa a la reducció aplicable a la jornada laboral del pensionista, en relació amb la d'un treballador a temps complet comparable.
 • La percepció de la pensió de jubilació és compatible amb la realització de treballs per compte propi, els ingressos anuals totals dels quals no superen el SMI, en còmput anual. Els que duguen a terme estes activitats econòmiques no estan obligats a cotitzar per les prestacions de la Seguretat Social i no generaran drets sobre les prestacions de la Seguretat Social.
 • L'exercici de l'activitat desenvolupada per compte propi pels professionals col·legiats en situació d'alta en una mutualitat alternativa o exempts de donar-se d'alta en el RETA.
 • El manteniment de la titularitat del negoci i l'exercici de les funcions inherents a esta titularitat.
 • Jubilació Activa. Pensió de jubilació i envelliment actiu, article 214 de la LGSS:
  El gaudi de la pensió de jubilació, en la seua modalitat contributiva, serà compatible amb la realització de qualsevol treball per compte d'altri o per compte propi del pensionista, en els termes següents:
  • L'accés a la pensió ha de tindre lloc, almenys, un any després d’haver complit l’edat de jubilació que en cada cas siga aplicable, sense que, a este efecte, siguen admissibles jubilacions acollides a bonificacions o anticipacions de l'edat de jubilació que poden ser aplicables a l'interessat.
  • El percentatge aplicable a la respectiva base reguladora per a determinar la quantia de la pensió obtinguda ha d'arribar al 100%.
  • El treball compatible es pot fer per compte d’altri a temps complet o a temps parcial o per compte propi.
  • La quantia de la pensió de jubilació compatible amb el treball serà equivalent al 50 % de l'import resultant en el reconeixement inicial, una vegada aplicat, si escau, el límit màxim de pensió pública, o del límit que s'estiga percebent, en el moment d'inici de la compatibilitat amb el treball, exclòs, en tot cas, el complement per mínims, independentment de la jornada laboral o l'activitat que duga a terme el pensionista.
   No obstant això, si l’activitat es fa per compte propi i s’acredita tindre contractat, almenys, un treballador per compte d’altri, la quantia de la pensió compatible amb la faena arribarà al 100 %. La disposició final sisena bis de la LGSS també preveu la possibilitat que s’amplie a futur esta compatibilitat del 100 % als treballadors per compte d’altri i a la resta de treballadors per compte propi.
  • La pensió es revalorarà en la seua integritat en els termes establits per a les pensions del sistema de la Seguretat Social. No obstant això, sempre que es mantinga la faena compatible, l’import de la pensió més les revaloracions acumulades es reduirà en un 50 %, excepte en el supòsit de realització de feines per compte propi en els termes assenyalats en el paràgraf anterior.
  • El pensionista no tindrà dret als complements per a pensions inferiors a la mínima durant el temps en què compatibilitze la pensió amb el treball.
  • El beneficiari tindrà la consideració de pensionista amb caràcter general.
  • Una vegada acabada la relació laboral per compte d’altri, es restablirà la percepció íntegra de la pensió de jubilació. Es produirà un restabliment igual en el cas de cessament en l’activitat per compte propi quan no es donen les circumstàncies que permeten compatibilitzar el 100 % de la pensió de jubilació amb la feina.
  • Este règim de compatibilitat no és aplicable en els supòsits d’acompliment d’un lloc de treball o alt càrrec al sector públic, que és incompatible amb la percepció de la pensió de jubilació.
  • Este règim és incompatible amb la percepció del complement per prolongació de la vida activa laboral més enllà de l'edat ordinària de jubilació, establit en l'art. 210 de la LGSS.
  Cotització:

  Durant la realització del treball per compte d'altri o per compte propi, compatible amb la pensió de jubilació, els empresaris i els treballadors cotitzaran a la Seguretat Social únicament per incapacitat temporal i per contingències professionals, segons la normativa reguladora del règim del sistema de la Seguretat Social corresponent, si bé quedaran subjectes a una cotització especial de solidaritat del 9 % sobre la base de cotització per contingències comunes, no computable per a les prestacions, que en els règims de treballadors per compte d'altri es distribuirà entre empresari i treballador, i serà a càrrec de l'empresari el 7 % i del treballador el 2 %.

 •  Compatibilitat de la pensió de jubilació amb l’activitat artística. (entrada en vigor l’1 d’abril de 2023)  

El Reial Decret llei 1/2023, de 10 de gener, introduïx en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social el nou article 249 quater, que amplia el règim de compatibilitat de la pensió de jubilació amb l’activitat artística que preveia fins ara el RD 302/2019, de 28 d’abril, ampliant els supòsits de compatibilitat de la percepció de l’import íntegre de la pensió de jubilació amb tota activitat artística, tant per compte propi com per compte d’altri.

Així doncs, es determina que la percepció del 100 % de l’import de la pensió de jubilació contributiva és compatible amb:

  1. El treball per compte d’altri i per compte propi de les persones que exercisquen una activitat artística.

   A este efecte, s’entén per activitat artística la que exercixen les persones que desenvolupen activitats artístiques, siguen dramàtiques, de doblatge, coreogràfiques, de varietats, musicals, de cant, ball, figuració, d’especialistes, de direcció artística, de cine, d’orquestra, d’adaptació musical, d’escena, de realització, de coreografia, d’obra audiovisual, artista de circ, artista de marionetes, màgia, guionistes i, en tot cas, les exercides per qualsevol persona l’activitat de la qual siga reconeguda com a artista intèrpret o executant del títol I del llibre segon del text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat per del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, o com a artista, artista intèrpret o executant pels convenis col·lectius que siguen d’aplicació en les arts escèniques, l’activitat audiovisual i la musical, conforme a l’article 1. 2, paràgraf 2n del RD 1435/1985, d’1 d’agost.

  2. Amb el treball per compte d’altri i l’activitat per compte propi exercit per autors d’obres literàries, artístiques o científiques, tal com es definixen al capítol I del títol II del llibre primer de la Llei de Propietat Intel·lectual, es perceben o no drets de propietat intel·lectual per esta activitat, inclosos els generats per la seua transmissió a tercers i amb independència que per la mateixa activitat perceben altres remuneracions connexes.
 • L’import de la pensió de jubilació contributiva compatible amb l’activitat artística inclou el complement per a pensions inferiors a la mínima i el complement per maternitat o reducció de la bretxa de gènere, segons corresponga.
 • El beneficiari de la situació de compatibilitat té la consideració de pensionista a tots els efectes.
 • No es pot acollir a esta modalitat de compatibilitat el beneficiari d’una pensió contributiva de jubilació de la Seguretat Social que, a més d’exercir l’activitat artística, faça qualsevol altre treball per compte d’altri o per compte propi diferent de l’activitat indicada que done lloc a la seua inclusió en el camp d’aplicació del Règim General o d’algun dels règims especials de la Seguretat Social.
 • De la mateixa manera, s’exclou de l’àmbit d’este article qualsevol modalitat de jubilació anticipada o jubilació parcial.
 • Durant la realització d’un treball per compte d’altri, els empresaris estan obligats a sol·licitar l’alta i a cotitzar en el Règim General de la Seguretat Social únicament per contingències professionals, si bé queden subjectes a una cotització especial de solidaritat del 9 % sobre la base de cotització per contingències comunes, no computable a l’efecte de prestacions, que es distribuirà entre empresari i treballador, i queda a càrrec de l’empresari el 7 % i del treballador, el 2 %.
 • Durant la realització d’un treball per compte propi compatible amb la pensió de jubilació, les persones estan obligades a sol·licitar l’alta i cotitzar en este règim especial únicament per contingències professionals i queden subjectes a una cotització especial de solidaritat del 9 % sobre la seua base de cotització per contingències comunes, no computable a l’efecte de prestacions.

No obstant això, com a alternativa a este règim de compatibilitat, el beneficiari d’una pensió contributiva de jubilació de la Seguretat Social en què es presenten les circumstàncies anteriors pot optar per l’aplicació del règim jurídic previst per a qualssevol altres modalitats de compatibilitat entre pensió i treball, establides legalment o reglamentàriament, quan en reunisca els requisits.

De la mateixa manera, el pensionista també pot optar per la suspensió de la percepció de la seua pensió, en este cas, l’alta i la cotització a la Seguretat Social es farà conforme a les normes que regisquen en el règim de Seguretat Social que corresponga en funció de la seua activitat.

Extinció

Per defunció del pensionista.

Complementary Content
${loading}