Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Requisits

Edat

Regla general: 

A partir de l'1-1-2013, l'edat d'accés a la pensió de jubilació depén de l'edat de l'interessat i de les cotitzacions acumulades al llarg de la seua vida laboral, i cal que haja complit l'edat de:

 • 67 anys o
 • 65 anys quan s'acrediten 38 anys i 6 mesos de cotització.

Este requisit serà exigible, en tot cas, quan s'accedisca a la pensió sense estar en alta o en situació assimilada a la de l'alta.

Les edats de jubilació i el període de cotització a què es referixen els paràgrafs anteriors s'aplicaran de manera gradual en els termes que resulten de la taula següent:

Any Períodes cotitzats Edat exigida
2013 35 anys i 3 mesos o més 65 anys
Menys de 35 anys i 3 mesos 65 anys i 1 mes
2014 35 anys i 6 mesos o més 65 anys
Menys de 35 anys i 6 mesos 65 anys i 2 mesos
2015 35 anys i 9 mesos o més 65 anys
Menys de 35 anys i 9 mesos 65 anys i 3 mesos
2016 36 anys o més 65 anys
Menys de 36 anys 65 anys i 4 mesos
2017 36 anys i 3 mesos o més 65 anys
Menys de 36 anys i 3 mesos 65 anys i 5 mesos
2018 36 anys i 6 mesos o més 65 anys
Menys de 36 anys i 6 mesos 65 anys i 6 mesos
2019 36 anys i 9 mesos o més 65 anys
Menys de 36 anys i 9 mesos 65 anys i 8 mesos
2020 37 anys o més 65 anys
Menys de 37 anys 65 anys i 10 mesos 
2021 37 anys i 3 mesos o més 65 anys
Menys de 37 anys i 3 mesos 66 anys
2022 37 anys i 6 mesos o més 65 anys
Menys de 37 anys i 6 mesos 66 anys i 2 mesos
2023 37 anys i 9 mesos o més 65 anys
Menys de 37 anys i 9 mesos 66 anys i 4 mesos
2024 38 anys o més 65 anys
Menys de 38 anys 66 anys i 6 mesos
2025 38 anys i 3 mesos o més 65 anys
Menys de 38 anys i 3 mesos 66 anys i 8 mesos
2026 38 anys i 3 mesos o més 65 anys
Menys de 38 anys i 3 mesos 66 anys i 10 mesos
A partir de 2027 38 anys i 6 mesos o més 65 anys
Menys de 38 anys i 6 mesos 67 anys 

 

Excepcions:

Es manté l'edat de 65 anys per als que siga aplicable la legislació anterior a l'1-1-2013, de conformitat amb el que establix la disposició transitòria quarta de la LGSS.

L'edat mínima es pot rebaixar o anticipar, només per a treballadors en alta o en situació assimilada a la de l'alta, en determinats casos especials:

 • Jubilació anticipada a partir dels 60 anys per tindre la condició de mutualista.
 • Jubilació anticipada a partir dels 61 anys sense tindre la condició de mutualista.
 • Jubilació parcial.
 • Jubilació especial als 64 anys per als que siga aplicable la legislació anterior a l'1-1-2013, d'acord amb el que establix la disposició transitòria quarta de la LGSS.
 • Jubilació del personal de l'Estatut Miner, personal de vol de treballs aeris, ferroviaris, artistes, professionals taurins, bombers i membres del cos de l'Ertzaintza.
 • Jubilació flexible.
 • Jubilació de treballadors afectats per una discapacitat igual o superior al 45% o al 65%.

En cap cas l'aplicació dels coeficients reductors de l'edat ordinària de jubilació no donarà lloc al fet que l'interessat puga accedir a la pensió de jubilació amb una edat inferior a 52 anys; esta limitació no afectarà els treballadors dels règims especials (de la Mineria del Carbó i Treballadors del Mar) que, l'1-01-08, tenien reconeguts coeficients reductors de l'edat de jubilació, als quals s'aplicarà la normativa anterior.

Determinació del període cotitzat:

 • El còmput dels mesos es farà de data a data a partir de la corresponent al naixement. Quan en el mes del venciment no hi haja dia equivalent a l'inicial del còmput, es considerarà que el compliment de l'edat té lloc l'últim dia del mes.
 • Els períodes de cotització acreditats pels sol·licitants de la pensió de jubilació, a l'efecte de poder accedir a la pensió de jubilació en complir l'edat que, en cada cas, siga aplicable, es reflectiran en dies i, una vegada acumulats tots els dies computables, sense que es tinga en compte la part proporcional corresponent a les pagues extraordinàries, seran objecte de transformació a anys i mesos, amb les regles d'equivalència següents:
  • L'any adquirix el valor fix de 365 dies i
  • el mes adquirix el valor fix de 30,41666 dies.
 • Per al còmput dels anys i mesos de cotització es prendran anys i mesos complets, sense que s'equiparen a un any o a un mes les fraccions.
 • Per a determinar els períodes de cotització computables per a fixar l'edat d'accés a la pensió de jubilació, a més dels dies efectivament cotitzats per l'interessat, es tindran en compte:
  • Els dies que es consideren efectivament cotitzats, de conformitat amb el que establix l'art.237 de la LGSS, com a conseqüència dels períodes d'excedència de què gaudisquen els treballadors, d'acord amb l'article 46.3 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.
  • Els dies que es computen com a període cotitzat en concepte de beneficis per cura de fills o menors acollits, segons el que establixen la disposició transitòria catorzena de la LGSS i l'article 6 del R.D. 1716/2012, de 28 de desembre.
  • Els períodes de cotització assimilats per part que es computen a favor de la treballadora sol·licitadora de la pensió, d'acord amb el que establix l'art. 235 de la LGSS.

 

Període mínim de cotització

Treballadors en situació d'alta o assimilada:

 • Període de cotització genèric: 15 anys (5.475 dies), a partir del 25-05-2010.
 • Període de cotització específic: 2 anys hauran d'estar compresos dins dels 15 anys immediatament anteriors al moment de tindre el dret o a la data en què va cessar l'obligació de cotitzar, si s'accedix a la pensió de jubilació des d'una situació d'alta o assimilada, sense l'obligació de cotitzar.

Treballadors en situació de no-alta ni assimilada:

 • Període de cotització genèric: 15 anys (5.475 dies), a partir del 25-05-2010.
 • Període de cotització específic: 2 anys hauran d'estar compresos dins dels 15 anys immediatament anteriors al moment de tindre el dret.

A l'efecte d'acreditar el període mínim de cotització:

 • Només es computen les cotitzacions efectivament fetes o les assimilades legalment o reglamentàriament.
 • No es tindrà en compte la part proporcional corresponent per pagues extraordinàries.

En el cas dels treballadors contractats a temps parcial:

A partir del 04-08-2013, per a acreditar els períodes de cotització necessaris per a tindre dret a la prestació, s'aplicaran les regles següents:

 1. Es tindran en compte els diferents períodes durant els quals el treballador haja romàs d'alta amb un contracte a temps parcial, independentment de la durada de la jornada feta en cada un.

  A este efecte, el coeficient de parcialitat, el qual ve determinat pel percentatge de la jornada feta a temps parcial respecte de la jornada feta per un treballador a temps complet comparable, s'aplicarà sobre el període d'alta amb contracte a temps parcial, i el resultat serà el nombre de dies que es consideraran efectivament cotitzats en cada període.

  Se sumaran al nombre de dies que resulten, si escau, els dies cotitzats a temps complet, i el resultat serà el total de dies de cotització acreditats computables per a l'accés a les prestacions.
 2. Una vegada determinat el nombre de dies de cotització acreditats, es calcularà el coeficient global de parcialitat, i este és el percentatge que representa el nombre de dies treballats i acreditats com a cotitzats, d'acord amb el que establix la lletra a) anterior, sobre el total de dies d'alta al llarg de tota la vida laboral del treballador.
 3. El període mínim de cotització exigit als treballadors a temps parcial per a cada una de les prestacions econòmiques que el tinguen establit serà el resultat d'aplicar al període regulat amb caràcter general el coeficient global de parcialitat a què es referix la lletra b).

  En els supòsits en què, a l'efecte de l'accés a la corresponent prestació econòmica, s'exigisca que part o tot el període mínim de cotització exigit estiga comprés en un termini de temps determinat, el coeficient global de parcialitat s'aplicarà per a fixar el període de cotització exigible. L'espai temporal en què haurà d'estar comprés el període exigible serà, en tot cas, el que s'establix amb caràcter general per a la respectiva prestació.

El que disposen els paràgrafs anteriors serà aplicable, igualment, a  aquelles prestacions de la Seguretat Social que abans del  04-08-2013   hagen sigut denegades pel fet de no acreditar el període mínim de cotització exigit. En el supòsit que es complisca el període mínim exigit d'acord amb la regulació nova, el fet causant s'entendrà produït en la data originària, sense perjuí que els efectes econòmics del reconeixement tinguen una retroactivitat màxima de 3 mesos des de la sol·licitud nova, amb el límit en tot cas del dia 04-08-2013.

Excepcionalment, totes aquelles prestacions la sol·licitud de les quals estiga en tràmit el 04-08-2013 es regiran pel que disposa la Llei 1/2014, de 28 de febrer, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l'orde econòmic i social, i el seu reconeixement esdevindrà efectiu des del fet causant de la respectiva prestació.

A este efecte, quan es tracte de treballadors inclosos en el Sistema especial per a empleats de la llar, des del 2012 fins al 2018, les hores efectivament treballades es determinaran en funció de les bases de cotització a què es referixen la disposició transitòria 16a de la LGSS, dividides per l'import fixat per a la base mínima horària del Règim General per la LPGE per a cada un dels exercicis esmentats.

Complementary Content
${loading}