Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Requisits

Edat

Regla general: 

A partir de l'1-1-2013, l'edat d'accés a la pensió de jubilació depèn de l'edat de l'interessat i de les cotitzacions acumulades al llarg de la seva vida laboral, i cal que hagi complert l'edat de:

 • 67 anys o
 • 65 anys quan s'acreditin 38 anys i 6 mesos de cotització.

Aquest requisit serà exigible, en tot cas, quan s'accedeixi a la pensió sense estar donat d'alta o en una situació assimilada a la d'alta.

Les edats de jubilació i el període de cotització a què es refereixen els paràgrafs anteriors s'aplicaran de manera gradual en els termes que resulten del quadre següent:

Any Períodes cotitzats Edat exigida
2013 35 anys i 3 mesos o més 65 anys
Menys de 35 anys i 3 mesos 65 anys i 1 mes
2014 35 anys i 6 mesos o més 65 anys
Menys de 35 anys i 6 mesos 65 anys i 2 mesos
2015 35 anys i 9 mesos o més 65 anys
Menys de 35 anys i 9 mesos 65 anys i 3 mesos
2016 36 anys o més 65 anys
Menys de 36 anys 65 anys i 4 mesos
2017 36 anys i 3 mesos o més 65 anys
Menys de 36 anys i 3 mesos 65 anys i 5 mesos
2018 36 anys i 6 mesos o més 65 anys
Menys de 36 anys i 6 mesos 65 anys i 6 mesos
2019 36 anys i 9 mesos o més 65 anys
Menys de 36 anys i 9 mesos 65 anys i 8 mesos
2020 37 anys o més 65 anys
Menys de 37 anys 65 anys i 10 mesos 
2021 37 anys i 3 mesos o més 65 anys
Menys de 37 anys i 3 mesos 66 anys
2022 37 anys i 6 mesos o més 65 anys
Menys de 37 anys i 6 mesos 66 anys i 2 mesos
2023 37 anys i 9 mesos o més 65 anys
Menys de 37 anys i 9 mesos 66 anys i 4 mesos
2024 38 anys o més 65 anys
Menys de 38 anys 66 anys i 6 mesos
2025 38 anys i 3 mesos o més 65 anys
Menys de 38 anys i 3 mesos 66 anys i 8 mesos
2026 38 anys i 3 mesos o més 65 anys
Menys de 38 anys i 3 mesos 66 anys i 10 mesos
A partir de 2027 38 anys i 6 mesos o més 65 anys
Menys de 38 anys i 6 mesos 67 anys 

 

Excepcions:

Es manté l'edat de 65 anys per als qui sigui aplicable la legislació anterior a l'1-1-2013, de conformitat amb el que estableix la disposició transitòria quarta de la LGSS.

L'edat mínima es pot rebaixar o anticipar, només per a treballadors d'alta o en una situació assimilada a la d'alta, en determinats supòsits especials:

 • Jubilació anticipada a partir dels 60 anys pel fet de tenir la condició de mutualista.
 • Jubilació anticipada a partir dels 61 anys sense tenir la condició de mutualista.
 • Jubilació parcial.
 • Jubilació especial als 64 anys per als qui sigui aplicable la legislació anterior a l'1-1-2013, d'acord amb el que estableix la disposició transitòria quarta de la LGSS.
 • Jubilació del personal de l'Estatut Miner, personal de vol de treballs aeris, ferroviaris, artistes, professionals taurins, bombers i membres del cos de l'Ertzaintza.
 • Jubilació flexible.
 • Jubilació de treballadors afectats per un grau de discapacitat igual o superior al 45% o al 65%.

En cap cas l'aplicació dels coeficients reductors de l'edat ordinària de jubilació no donarà lloc al fet que l'interessat pugui accedir a la pensió de jubilació amb una edat inferior a 52 anys; aquesta limitació no afectarà els treballadors dels règims especials (de la Mineria del Carbó i Treballadors del Mar) que, l'1-01-08, tenien reconeguts coeficients reductors de l'edat de jubilació, als quals s'aplicarà la normativa anterior.

Determinació del període cotitzat:

 • El còmput dels mesos es farà de data a data a partir de la corresponent al naixement. Quan en el mes del venciment no hi hagi dia equivalent a l'inicial del còmput, es considerarà que el compliment de l'edat té lloc l'últim dia del mes.
 • Els períodes de cotització acreditats pels sol·licitants de la pensió de jubilació, a l'efecte de poder accedir a la pensió de jubilació en complir l'edat que, en cada cas, sigui aplicable, es reflectiran en dies i, una vegada acumulats tots els dies computables, sense que es tingui en compte la part proporcional corresponent a les pagues extraordinàries, seran objecte de transformació a anys i mesos, amb les regles d'equivalència següents:
  • L'any adquireix el valor fix de 365 dies i
  • el mes adquireix el valor fix de 30,41666 dies.
 • Per al còmput dels anys i mesos de cotització es prendran anys i mesos complets, sense que s'equiparin a un any o a un mes les fraccions.
 • Per determinar els períodes de cotització computables per fixar l'edat d'accés a la pensió de jubilació, a més dels dies efectivament cotitzats per l'interessat, es tindran en compte:
  • Els dies que es considerin efectivament cotitzats, de conformitat amb el que estableix l'art.237 de la LGSS, com a conseqüència dels períodes d'excedència de què gaudeixin els treballadors, d'acord amb l'article 46.3 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.
  • Els dies que es computin com a període cotitzat en concepte de beneficis per cura de fills o menors acollits, segons el que estableixen la disposició transitòria catorzena de la LGSS i l'article 6 del R.D. 1716/2012, de 28 de desembre.
  • Els períodes de cotització assimilats per part que es computin a favor de la treballadora sol·licitant de la pensió, d'acord amb el que estableix l'art. 235 de la LGSS.

 

Període mínim de cotització

Treballadors en situació d'alta o assimilada:

 • Període de cotització genèric: 15 anys (5.475 dies), a partir del 25-05-2010.
 • Període de cotització específic: 2 anys hauran d'estar compresos dins els 15 anys immediatament anteriors al moment de tenir el dret o a la data en què va cessar l'obligació de cotitzar, si s'accedeix a la pensió de jubilació des d'una situació d'alta o assimilada, sense l'obligació de cotitzar.

Treballadors en situació de no-alta ni assimilada:

 • Període de cotització genèric: 15 anys (5.475 dies), a partir del 25-05-2010.
 • Període de cotització específic: 2 anys hauran d'estar compresos dins els 15 anys immediatament anteriors al moment de tenir el dret.

A l'efecte d'acreditar el període mínim de cotització:

 • Només es computen les cotitzacions efectivament fetes o les assimilades legalment o reglamentàriament.
 • No es tindrà en compte la part proporcional corresponent per pagues extraordinàries.

En el cas dels treballadors contractats a temps parcial:

A partir del 04-08-2013, per acreditar els períodes de cotització necessaris per tenir dret a la prestació, s'aplicaran les regles següents:

 1. Es tindran en compte els diferents períodes durant els quals el treballador hagi romàs d'alta amb un contracte a temps parcial, independentment de la durada de la jornada feta en cada un.

  A aquest efecte, el coeficient de parcialitat, el qual ve determinat pel percentatge de la jornada feta a temps parcial respecte de la jornada feta per un treballador a temps complet comparable, s'aplicarà sobre el període d'alta amb contracte a temps parcial, i el resultat serà el nombre de dies que es consideraran efectivament cotitzats en cada període.

  Se sumaran al nombre de dies que resultin, si s'escau, els dies cotitzats a temps complet, i el resultat serà el total de dies de cotització acreditats computables per a l'accés a les prestacions.
 2. Una vegada determinat el nombre de dies de cotització acreditats, es calcularà el coeficient global de parcialitat, i aquest és el percentatge que representa el nombre de dies treballats i acreditats com a cotitzats, d'acord amb el que estableix la lletra a) anterior, sobre el total de dies d'alta al llarg de tota la vida laboral del treballador.
 3. El període mínim de cotització exigit als treballadors a temps parcial per a cada una de les prestacions econòmiques que el tinguin establert serà el resultat d'aplicar al període regulat amb caràcter general el coeficient global de parcialitat a què es refereix la lletra b).

  En els supòsits en què, a l'efecte de l'accés a la corresponent prestació econòmica, s'exigeixi que part o tot el període mínim de cotització exigit estigui comprès en un termini de temps determinat, el coeficient global de parcialitat s'aplicarà per fixar el període de cotització exigible. L'espai temporal en què haurà d'estar comprès el període exigible serà, en tot cas, el que s'estableix amb caràcter general per a la respectiva prestació.

El que disposen els paràgrafs anteriors serà aplicable, igualment, a  aquelles prestacions de la Seguretat Social que abans del  04-08-2013   hagin estat denegades pel fet de no acreditar el període mínim de cotització exigit. En el supòsit de complir-se el període mínim exigit d'acord amb la regulació nova, el fet causant s'entendrà produït en la data originària, sense perjudici que els efectes econòmics del reconeixement tinguin una retroactivitat màxima de 3 mesos des de la sol·licitud nova, amb el límit en tot cas del dia 04-08-2013.

Excepcionalment, totes aquelles prestacions la sol·licitud de les quals estigui en tràmit el 04-08-2013, es regiran pel que disposa la Llei 1/2014, de 28 de febrer, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l'ordre econòmic i social, i el seu reconeixement esdevindrà efectiu des del fet causant de la respectiva prestació.

A aquest efecte, quan es tracti de treballadors inclosos al Sistema especial per a empleats de la llar, des del 2012 fins al 2018, les hores efectivament treballades es determinaran en funció de les bases de cotització a què es refereixen la disposició transitòria 16a de la LGSS, dividides per l'import fixat per a la base mínima horària del Règim General per la LPGE per a cada un dels exercicis esmentats.

Complementary Content
${loading}