Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Beneficiaris / Fet causant

Beneficiaris / requisits

Les persones incloses al Règim General, declarades en situació d'incapacitat permanent absoluta, siga quina siga la contingència que l'origine, sempre que reunisquen els següents requisits:

 • No tindre l'edat prevista en l'apartat 1.a) de l'article 205 de la LGSS, en la data del fet causant o no complir els requisits exigits per a accedir a la pensió de jubilació contributiva del Sistema, sempre que la incapacitat derive de contingències comunes.
 • Estar afiliades i en situació d'alta, assimilada a la d'alta o en situació de no-alta.

  Quan la incapacitat es derive d'un accident laboral o d'una malaltia professional, els treballadors es consideraran de ple dret afiliats i d'alta, encara que l'empresari haja incomplit les seues obligacions.

  Es considera situació d'alta especial la vaga legal o el tancament patronal.
 • Tindre cobert un període previ de cotització si la incapacitat permanent deriva d'una malaltia comuna o si la incapacitat permanent deriva d'un accident no laboral i l'interessat no es troba en situació d'alta ni assimilada.

  Si deriva d'una malaltia comuna, en situació d'alta o assimilada:

  • Menor de 31 anys:
   • Període genèric de cotització: la tercera part del temps transcorregut entre la data en què va complir els 16 anys i la del fet causant
   • Període específic de cotització: no s'exigeix.
  • 31 anys o més:
   • Període genèric de cotització: una quarta part del temps transcorregut entre la data en què va complir els 20 anys i la del fet causant, amb un mínim, en tot cas, de 5 anys.
   • Període específic de cotització: una cinquena part del període de cotització exigible ha d'estar comprés:
    • En els 10 anys immediatament anteriors al fet causant o
    • En els 10 anys immediatament anteriors a la data en què va cessar l'obligació de cotitzar, si s'accedeix a la pensió des d'una situació d'alta o assimilada, sense obligació de cotitzar. El que disposa este paràgraf s'aplicarà, igualment, als que, sense haver completat el període específic exigible, obtinguen la pensió des d'una situació d'alta, amb obligació de cotitzar quan la situació esmentada procedisca d'una altra immediatament anterior d'alta o assimilada a l'alta, sense obligació de cotitzar.

No es tindran en compte, a este efecte, les fraccions d'edat inferiors a 6 mesos; si són superiors, es consideren equivalents a mig any. Els períodes de cotització resultants seran objecte d'arrodoniment, i es desestimaran, si escau, les fraccions de mes.

Si deriva d'una malaltia comuna o d'un accident no laboral, en situació de "no-alta":

    • Període genèric de cotització: 15 anys.
    • Període específic de cotització: 3 anys en els últims 10.

En el cas dels treballadors amb contractes a temps parcial, per a acreditar el període de cotització exigit, a partir del 04-08-2013 s'aplicaran  les regles establides en el Reial Decret Llei 11/2013, de 2 d'agost.

Fet causant / Efectes econòmics

 • Si la incapacitat permanent sorgix després d'haver-se extingit la incapacitat temporal de la qual deriva, bé per esgotament del termini, bé per alta mèdica amb proposta d'incapacitat permanent:

  • El fet causant s'entén produït en la data de l'extinció de la incapacitat temporal.

  • Els efectes econòmics es fixen en el moment de la qualificació, és a dir, en la data de la resolució del Director Provincial de l'INSS. No obstant això, es podran retrotraure a la data d'extinció del subsidi d'incapacitat temporal quan la quantia de la pensió d'incapacitat permanent siga superior a la del subsidi que es percebia, sense haver-hi retroacció en cap cas si el treballador es trobava en situació de demora de la qualificació.

 • Si la incapacitat permanent no està precedida d'incapacitat temporal o no s'ha extingit:

  • El fet causant s'entén produït en la data d'emissió del dictamen-proposta de l'Equip de Valoració d'Incapacitats (EVI).

  • Els efectes econòmics es fixen en la mateixa data d'emissió del dictamen-proposta.

 • Si la incapacitat permanent es produïx des d'una situació de no-alta ni assimilada a la d'alta:

  • El fet causant s'entén produït el dia de la sol·licitud.

  • Els efectes econòmics es fixen en la mateixa data. 
Complementary Content
${loading}