Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Beneficiarios / Feito causante

Beneficiarios / requisitos

As persoas incluídas no Réxime Xeral, declaradas en situación de incapacidade permanente absoluta, calquera que sexa a continxencia que a orixine, sempre que reúnan os seguintes requisitos:

 • Non ter a idade prevista, no apartado 1.a) do artigo 205 da LGSS, na data do feito causante ou non reunir os requisitos esixidos para acceder á pensión de xubilación contributiva do Sistema, sempre que a incapacidade derive de continxencias comúns.
 • Estar afiliadas e en situación de alta, asimilada á de alta ou en situación de non alta.

  Cando a incapacidade se derive de accidente de traballo ou enfermidade profesional, os traballadores consideraranse de pleno dereito afiliados e en alta, aínda que o empresario incumprise as súas obrigas.

  Considérase situación de alta especial a folga legal ou peche patronal.
 • Ter cuberto un período previo de cotización se a incapacidade permanente deriva de enfermidade común ou se a incapacidade permanente deriva de accidente non laboral e o interesado non se encontra en situación de alta nin asimilada.

  Se deriva de enfermidade común, en situación de alta ou asimilada:

  • Menor de 31 anos de idade:
   • Período xenérico de cotización: a terceira parte do tempo transcorrido entre a data en que fixo os 16 anos e a do feito causante
   • Período específico de cotización: non se esixe.
  • 31 ou máis anos de idade:
   • Período xenérico de cotización: un cuarto do tempo transcorrido entre a data en que fixo os 20 anos e a do feito causante, cun mínimo, en todo caso, de 5 anos.
   • Período específico de cotización: un quinto do período de cotización esixible debe estar comprendido:
    • Nos 10 anos inmediatamente anteriores ao feito causante ou
    • Nos 10 anos inmediatamente anteriores á data en que cesou a obriga de cotizar, se se accede á pensión dende unha situación de alta ou asimilada, sen obriga de cotizar. O disposto neste parágrafo aplicarase, igualmente, aos que, sen completar o período específico esixible, causen a pensión dende unha situación de alta, con obriga de cotizar cando a devandita situación proceda doutra inmediatamente anterior de alta ou asimilada á alta, sen obriga de cotizar

Non se terán en conta, para estes efectos, as fraccións de idade inferiores a 6 meses; se son superiores, considéranse equivalentes a medio ano. Os períodos de cotización resultantes serán obxecto de redondeo, desprezándose, se é o caso, as fraccións de mes.

Se deriva de enfermidade común ou accidente non laboral, en situación de "non alta":

    • Período xenérico de cotización: 15 anos.
    • Período específico de cotización: 3 anos nos últimos 10.

No caso dos traballadores con contratos a tempo parcial, para acreditar o período de cotización esixido, a partir do 04-08-2013, aplicaranse  as regras establecidas no Real Decreto-lei 11/2013, do 2 de agosto.

Feito causante / Efectos económicos

 • Se a incapacidade permanente xorde tras extinguirse a incapacidade temporal da que deriva, ben por esgotamento do prazo, ben por alta médica con proposta de incapacidade permanente:
  • O feito causante enténdese producido na data da extinción da incapacidade temporal.

  • Os efectos económicos fíxanse no momento da cualificación, é dicir, na data da resolución do Director Provincial do INSS. Non obstante, poderán retrotraerse á data de extinción do subsidio de incapacidade temporal cando a contía da pensión de incapacidade permanente sexa superior á do subsidio, que se viña percibindo non existindo retroacción, en ningún caso, se o traballador se encontraba en situación de demora da cualificación.

 • Se a incapacidade permanente non está precedida de incapacidade temporal ou esta se extinguiu:
  • O feito causante enténdese producido na data de emisión do ditame-proposta do Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI).

  • Os efectos económicos fíxanse na mesma data de emisión do ditame-proposta.

 • Se a incapacidade permanente se produce dende unha situación de non alta nin asimilada á de alta:
  • O feito causante enténdese producido o día da solicitude.

  • Os efectos económicos fíxanse na mesma data. 

Complementary Content
${loading}