Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Sol·licituds

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

Els documents que s'indiquen a continuació es presentaran en original acompanyats de còpia per a la seua compulsa o en fotocòpia ja compulsada, excepte per als documents d'identitat en què serà suficient l'exhibició de l'original.

EN TOTS ELS CASOS:

 • Acreditació d'identitat del sol·licitant, representant legal i altes persones que figuren a la sol·licitud mitjançant la següent documentació en vigor:
  • Espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI).
  • Estrangers residents o no residents en Espanya: Passaport o, si és el cas, document d'identitat vigent en el seu país i NIE (Número d'Identificació d'estrangers) exigit per l'AEAT a l'efecte de pagament.
 • Documentació acreditativa de la representació legal o, si escau, de l'emancipació del sol·licitant menor d'edat. Si és tutor institucional, CIF/NIF, document on conste el nomenament de tutela de la Institució i certificació acreditativa de la representació de la Institució.

EN CAS DE MALALTIA COMUNA:

 • Justificant de pagament de cotitzacions dels 3 últims mesos si és vostè l'obligat a ingressar-les i la incapacitat s'ha produït en este mateix període.

EN CAS D'ACCIDENT DE TREBALL O MALALTIA PROFESSIONAL:

 • Part administratiu d'accident laboral o malaltia professional.
 • Certificat empresarial de salaris reals de l'any anterior.

ALTRES DOCUMENTS:

 • Història clínica elaborada pel Servici Públic de Salut competent en la seua Comunitat Autònoma si es troba a l'abast de l'interessat o, si escau, l'informe de la inspecció mèdica del servici esmentat.
 • Si ha tingut algun avortament de més de sis mesos o fills morts abans de les 24 hores de vida, certificat del Registre Civil on conste la seua existència.

PER A INCLOURE EN ASSISTÈNCIA SANITÀRIA:

 • Llibre de família o actes del Registre Civil que acrediten el parentiu amb el sol·licitant.
 • Certificat de l'Ajuntament que acredite la convivència amb el sol·licitant (excepte en el cas del cònjuge i els fills), quan el funcionari ho considere necessari.
 • Acte judicial o certificat d'acolliment familiar expedit per la Comunitat Autònoma.
 • Resolució judicial de separació o divorci on conste la custòdia dels fills menors i, si escau, la quantia de la pensió compensatòria al cònjuge o excònjuge i la d'aliments a fills.
 • Acreditació de residència habitual a Espanya d'estrangers, mitjançant certificat d'empadronament de l'ajuntament o targeta de residència, quan el funcionari ho considere necessari.

Aquesta documentació pot presentar-se en qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguritat Social.

Complementary Content
${loading}