Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Sol·licituds

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

Cal presentar l'original i una còpia per compulsar o una fotocòpia ja compulsada dels documents que s'indiquen a continuació, excepte per als documents d'identitat, l'exhibició de l'original dels quals serà suficient.

EN TOTS ELS CASOS:

 • Acreditació d'identitat del sol·licitant, representant legal i altres persones que consten en la sol·licitud mitjançant la següent documentació en vigor:
  • Espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI)
  • Estrangers residents o no residents a Espanya: Passaport o, si escau, document d'identitat vigent al seu país i NIE (Número d'Identificació d'Estrangers) exigit per l'AEAT a efectes de pagament.
 • Documentació acreditativa de la representació legal o, si escau, de l'emancipació del sol·licitant menor d'edat Si és tutor institucional, CIF/NIF, document on consti el nomenament de tutela de la institució i certificació acreditativa de la representació de la institució.

EN CAS DE MALALTIA COMUNA:

 • Justificant de pagament de cotitzacions dels 3 últims mesos si sóu la persona que esteu obligada a ingressar-les i la incapacitat ha tingut lloc en aquest mateix període.

EN CAS DACCIDENT DE FEINA O MALALTIA PROFESSIONAL:

 • Recurs administratiu d'accident laboral o malaltia professional.
 • Certificat empresarial de salaris reals de l'any anterior.

ALTRES DOCUMENTS:

 • Si el teniu, historial clínic elaborat pel Servei de Salut Pública competent a la vostra comunitat autònoma o, si escau, l'informe de la inspecció mèdica de l'esmentat servei.
 • Si ha tingut algun avortament de més de 6 mesos o fills morts abans de les 24 hores de vida, certificat del Registre Civil on consti la seva existència.

PER INCLOURE EN ASSISTÈNCIA SANITÀRIA:

 • Llibre de família o actes del Registre Civil que acreditin el parentiu amb el sol·licitant.
 • Certificat de l'Ajuntament que acrediti la convivència amb el sol·licitant (no s'exigeix per al cònjuge i els fills), quan el funcionari ho consideri necessari.
 • Acte judicial o certificat d' acolliment familiar, expedit per la comunitat autònoma.
 • Resolució judicial de separació o divorci on consti la custòdia dels fills menors i, si escau, la quantia de la pensió compensatòria al cònjuge o excònjuge i la d'aliments a fills.
 • Acreditació de residència habitual a Espanya d'estrangers, mitjançant el certificat d'empadronament de l'ajuntament o targeta de residència, quan el funcionari ho consideri necessari.

Aquesta documentació pot presentar-se a qualsevol dels centres d'atenció i informació de la Seguretat Social.

Complementary Content
${loading}