Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Sol·licituds

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

Cal presentar l'original i una còpia per compulsar o una fotocòpia ja compulsada dels documents que s'indiquen a continuació, excepte per als documents d'identitat, l'exhibició de l'original dels quals serà suficient.

EN TOTS ELS CASOS:

 • Acreditació d'identitat del sol·licitant, representant legal i altres persones que consten en la sol·licitud mitjançant la següent documentació en vigor:
  • Espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI)
  • Estrangers residents o no residents a Espanya: Passaport o, si escau, document d'identitat vigent al seu país i NIE (Número d'Identificació d'Estrangers) exigit per l'AEAT a efectes de pagament.
 • Documentació acreditativa de la representació legal o, si escau, de l'emancipació del sol·licitant menor d'edat Si és tutor institucional, CIF/NIF, document on consti el nomenament de tutela de la institució i certificació acreditativa de la representació de la institució.

EN CAS DE MALALTIA COMUNA:

 • Justificant de pagament de cotitzacions dels 3 últims mesos si sóu la persona que esteu obligada a ingressar-les i la incapacitat ha tingut lloc en aquest mateix període.

EN CAS DACCIDENT DE FEINA O MALALTIA PROFESSIONAL:

 • Recurs administratiu d'accident laboral o malaltia professional.
 • Certificat empresarial de salaris reals de l'any anterior.

ALTRES DOCUMENTS:

 • Si el teniu, historial clínic elaborat pel Servei de Salut Pública competent a la vostra comunitat autònoma o, si escau, l'informe de la inspecció mèdica de l'esmentat servei.
 • Si ha tingut algun avortament de més de 6 mesos o fills morts abans de les 24 hores de vida, certificat del Registre Civil on consti la seva existència.

PER INCLOURE EN ASSISTÈNCIA SANITÀRIA:

 • Llibre de família o actes del Registre Civil que acreditin el parentiu amb el sol·licitant.
 • Certificat de l'Ajuntament que acrediti la convivència amb el sol·licitant (no s'exigeix per al cònjuge i els fills), quan el funcionari ho consideri necessari.
 • Acte judicial o certificat d' acolliment familiar, expedit per la comunitat autònoma.
 • Resolució judicial de separació o divorci on consti la custòdia dels fills menors i, si escau, la quantia de la pensió compensatòria al cònjuge o excònjuge i la d'aliments a fills.
 • Acreditació de residència habitual a Espanya d'estrangers, mitjançant el certificat d'empadronament de l'ajuntament o targeta de residència, quan el funcionari ho consideri necessari.

Aquesta documentació pot presentar-se a qualsevol dels centres d'atenció i informació de la Seguretat Social.

Complementary Content
${loading}