Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Solicitudes

Documentos que deben acompañar á solicitude

Os documentos que se indican a continuación débense presentar en orixinal e acompañados de copia para a súa compulsa ou en fotocopia xa compulsada, agás para os documentos de identidade nos que será suficiente a exhibición do orixinal.

EN TODOS OS CASOS:

 • Acreditación de  identidade do interesado, representante legal e demais persoas que figuran na solicitude mediante a seguinte documentación en vigor:
  • Españois: documento nacional de identidade (DNI).
  • Estranxeiros residentes ou non residentes en España: Pasaporte ou, no seu caso, documento de identidade vixente no seu país e NIE (Número de Identificación de Estranxeiro) esixido pola AEAT a efectos de pagamento.
 • Documentación acreditativa da representación legal, se é o caso, ou da emancipación do solicitante menor de idade. Se é titor institucional, CIF/NIF, documento no que conste o nomeamento de tutela da Institución e certificación acreditativa da representación da Institución.

EN CASO DE ENFERMIDADE COMÚN:

 • Xustificantes de pagamento de cotizacións dos últimos 3 meses se é vostede o obrigado a ingresalas e a incapacidade se producíu nese mesmo período.

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABALLO OU ENFERMIDADE PROFESIONAL:

 • Parte administrativo de accidente de traballo ou enfermidade profesional.
 • Certificado empresarial de salarios reais do ano anterior.

OUTROS DOCUMENTOS:

 • Se está no seu poder, Historial clínico elaborado polo Servizo Público de Saúde competente na súa Comunidade Autónoma ou, no seu caso, Informe da Inspección Médica deste servizo.
 • Se tivo algún aborto de máis de 6 meses ou fillos falecidos antes das 24 horas de vida, certificado do Rexistro Civil onde conste a súa existencia.

PARA INCLUÍR EN ASISTENCIA SANITARIA:

 • Libro de Familia ou actas do Rexistro Civil que acrediten o parentesco co solicitante.
 • Certificado do Concello que acredite a convivencia co solicitante (non se esixe para o cónxuxe e os fillos), cando o funcionario o considere necesario.
 • Auto xudicial ou certificado de acollemento familiar, expedido pola Comunidade Autónoma.
 • Resolución xudicial de separación ou divorcio onde conste a custodia dos fillos menores e, no seu caso, a contía da pensión compensatoria ao cónxuxe ou ex-cónxuxe e a de alimentos a fillos.
 • Acreditación de residencia habitual en España de estranxeiros, mediante certificado do empadroamento do Concello ou tarxeta de residencia, cando o funcionario o considere necesario.

Esta documentación pode presentarse en calquera dos centros de atención e información da Seguridade Social.

Complementary Content
${loading}