Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Valore esta páxina
Valore este contido

Solicitudes

Documentos que deben acompañar á solicitude

Os documentos que se indican a continuación débense presentar en orixinal e acompañados de copia para a súa compulsa ou en fotocopia xa compulsada, agás para os documentos de identidade nos que será suficiente a exhibición do orixinal.

EN TODOS OS CASOS:

 • Acreditación de  identidade do interesado, representante legal e demais persoas que figuran na solicitude mediante a seguinte documentación en vigor:
  • Españois: documento nacional de identidade (DNI).
  • Estranxeiros residentes ou non residentes en España: Pasaporte ou, no seu caso, documento de identidade vixente no seu país e NIE (Número de Identificación de Estranxeiro) esixido pola AEAT a efectos de pagamento.
 • Documentación acreditativa da representación legal, se é o caso, ou da emancipación do solicitante menor de idade. Se é titor institucional, CIF/NIF, documento no que conste o nomeamento de tutela da Institución e certificación acreditativa da representación da Institución.

EN CASO DE ENFERMIDADE COMÚN:

 • Xustificantes de pagamento de cotizacións dos últimos 3 meses se é vostede o obrigado a ingresalas e a incapacidade se producíu nese mesmo período.

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABALLO OU ENFERMIDADE PROFESIONAL:

 • Parte administrativo de accidente de traballo ou enfermidade profesional.
 • Certificado empresarial de salarios reais do ano anterior.

OUTROS DOCUMENTOS:

 • Se está no seu poder, Historial clínico elaborado polo Servizo Público de Saúde competente na súa Comunidade Autónoma ou, no seu caso, Informe da Inspección Médica deste servizo.
 • Se tivo algún aborto de máis de 6 meses ou fillos falecidos antes das 24 horas de vida, certificado do Rexistro Civil onde conste a súa existencia.

PARA INCLUÍR EN ASISTENCIA SANITARIA:

 • Libro de Familia ou actas do Rexistro Civil que acrediten o parentesco co solicitante.
 • Certificado do Concello que acredite a convivencia co solicitante (non se esixe para o cónxuxe e os fillos), cando o funcionario o considere necesario.
 • Auto xudicial ou certificado de acollemento familiar, expedido pola Comunidade Autónoma.
 • Resolución xudicial de separación ou divorcio onde conste a custodia dos fillos menores e, no seu caso, a contía da pensión compensatoria ao cónxuxe ou ex-cónxuxe e a de alimentos a fillos.
 • Acreditación de residencia habitual en España de estranxeiros, mediante certificado do empadroamento do Concello ou tarxeta de residencia, cando o funcionario o considere necesario.

Esta documentación pode presentarse en calquera dos centros de atención e información da Seguridade Social.

Complementary Content
${loading}