Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Termini de Presentació

Tret que s'establisquen altres terminis especials, les quotes de la Seguretat Social, i si escau, els altres conceptes que es recapten conjuntament, es liquidaran per mensualitats, i s'ingressaran dins del mes natural següent al que corresponga la seua meritació, amb les següents

 • Excepcions:

  • Règim Especial d'Autònoms: La meritació tindrà lloc per períodes mensuals, i el seu import es liquidarà i ingressarà del mateix mes.
  •  Assegurança escolar: La quantitat que, com a part de la quota, han d'abonar els alumnes es farà efectiva en el mateix moment en què es pague la matrícula corresponent.
 • Supòsits especials:

  • Salaris de tramitació: El termini reglamentari d'ingrés finalitza l'últim dia del mes següent al de notificació de la sentència, acte judicial o acta de conciliació.
  • Increment de salaris amb caràcter retroactiu: L'ingrés de quotes per increments de salaris, modificacions de les bases i tipus que calga aplicar amb caràcter retroactiu, en virtut de disposició legal, acta de conciliació, sentència judicial o per qualsevol altre títol legítim, finalitzarà, tret que en aquestes normes se'n fixe un altre termini, l'últim dia del mes següent al de la publicació al butlletí oficial corresponent de les normes que els establisquen, al de la notificació de l'acta de conciliació o de la sentència judicial, o expedició del títol legítim.
  • En el supòsit que la sentència judicial que haja declarat les diferències salarials haja sigut recorreguda, l'obligació de cotitzar a la Seguretat Social quedarà interrompuda durant la substanciació del recurs, i el termini anomenat s'iniciarà a partir de la data de notificació de la sentència ferma dictada per la instància superior.
  •  Diferències salarials degudes a conveni col·lectiu: El termini reglamentari d'ingrés finalitzarà l'últim dia del mes següent a aquell en què s'hagen d'abonar, en tot o en part, aquests increments en els termes estipulats al Conveni i, en defecte seu, fins l'últim dia del mes següent al de la seua publicació al butlletí corresponent.
  • Diferències de cotització com a conseqüència de l'Ordre anual de Cotització: Les diferències de cotitzacions com a conseqüència del que disposa l'Ordre anual de cotització, pel que fa a les cotitzacions que, a partir de l'1 de gener de cada exercici, s'hagueren fet, s'hauran d'ingressar abans de l'últim dia del segon mes següent al de publicació d'aquella Ordre.
 
Complementary Content
${loading}