Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Prazo de Presentación

Agás que se establezan outros prazos especiais, as cotas da Seguridade Social, e se é o caso, os demais conceptos que se recadan conxuntamente, liquidaranse por mensualidades, e ingresaranse dentro do mes natural seguinte ao que corresponda a súa devindicación, coas seguintes

 • Excepcións:

  • Réxime Especial de Autónomos: A devindicación terá lugar por períodos mensuais e o seu importe liquidarase e ingresarase dentro do mesmo mes.
  •  Seguro Escolar: A cantidade que, como parte da cota, deben aboar os alumnos farase efectiva no momento mesmo de pagar a matrícula correspondente.
 • Supostos Especiais:

  • Salarios de tramitación: O prazo regulamentario de ingreso finaliza o último día do mes seguinte ao de notificación da sentenza, auto xudicial ou acta de conciliación.
  • Incremento de salarios con carácter retroactivo: O ingreso de cotas por incrementos de salarios, modificacións das bases e tipos que deban aplicarse con carácter retroactivo, en virtude de disposición legal, acta de conciliación, sentenza xudicial ou por calquera outro título lexítimo, finalizará, salvo que nas devanditas normas se fixe outro prazo, o último día do mes seguinte ao da publicación no boletín oficial correspondente das normas que os establezan, ao da notificación da acta de conciliación ou da sentenza xudicial, ou expedición do título lexítimo.
  • No suposto de que a sentenza xudicial que declarase as diferenzas salariais fose recorrida, a obriga de cotizar á Seguridade Social quedará interrompida durante a substanciación do recurso, iniciándose o prazo indicado a partir da data de notificación da sentenza firme ditada pola instancia superior.
  •  Diferenzas salariais debidas a convenio colectivo: O prazo regulamentario de ingreso rematará o último día do mes seguinte a aquel en que deban aboarse, en todo ou en parte, os devanditos incrementos nos termos estipulados no Convenio e, no seu defecto, ata o último día do mes seguinte ao da súa publicación no boletín correspondente.
  • Diferenzas de cotización como consecuencia da Orde anual de Cotización: As diferenzas de cotizacións como consecuencia do disposto na Orde anual de cotización, respecto das cotizacións que, a partir do 1 de xaneiro de cada exercicio, se efectuasen, deberán ser ingresadas antes do último día do segundo mes seguinte ao de publicación desa Orde.
 
Complementary Content
${loading}