Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Ingrés de quotes

Responsable

El treballador autònom és el responsable de l'ingrés de les seues quotes.

Termini Reglamentari

Cal fer l'ingrés de les quotes corresponents a cada mes dins d'eixe mateix mes.

Lloc

En qualsevol entitat financera autoritzada per a actuar com a Oficina Recaptadora de la Seguretat Social, presentant el Rebut de liquidació de cotitzacions (RLC), el qual està a disposició dels treballadors en les Direccions Provincials i Administracions de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Documents de cotització.

El pagament de les quotes es pot domiciliar en una entitat financera. La sol·licitud de domiciliació de les quotes es podrà efectuar:

 • En la mateixa Entitat Financera.
 • En les Administracions de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Per Internet, a través de la Seu Electrònica - Ciutadans -Cotització- Domiciliació en compte.

Recàrrecs i interessos de demora

Transcorregut el termini reglamentari establit per al pagament de les quotes a la Seguretat Social sense ingrés d'estes i sense perjuí de les especialitats previstes per als ajornaments, es meritaran els recàrrecs següents:

 • Recàrrecs:
  • Recàrrec del 10 % del deute, si s'abonaren les quotes degudes dins del primer mes natural següent al del venciment del termini per al seu ingrés.
  • Recàrrec del 20 % del deute, si s'abonaren les quotes degudes a partir del segon mes natural següent al del venciment del termini per al seu ingrés.
 • Interessos de demora:

  Els interessos de demora es reportaran a partir de l'endemà del venciment del termini reglamentari d'ingrés de les quotes, si bé seran exigibles una vegada transcorreguts quinze dies des de la notificació de la providència de constrenyiment o comunicació de l'inici del procediment de deducció, sense que s'haja abonat el deute.

  Així mateix, eixos interessos són exigibles si no s'abona l'import del deute en el termini fixat en les resolucions desestimatòries dels recursos presentats contra les reclamacions de deute o actes de liquidació, si l'execució de les resolucions se suspén en els tràmits del recurs contenciós administratiu imposat contra estes.

  Els interessos de demora exigibles són els que haja meritat el principal del deute des del venciment del termini reglamentari d'ingrés i els que haja meritat, a més, el recàrrec aplicable en el moment del pagament des de la data en què, segons l'apartat anterior, siguen exigibles.

  El tipus d'interés de demora és l'interés legal dels diners vigent en cada moment del període de meritació incrementat en un 25 per cent, llevat que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat n'establisca un de diferent. Per a l'any 2023 és el 4,0625 %.

Complementary Content
${loading}