Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Ingreso de cotas

Responsable

O traballador autónomo é o responsable do ingreso das súas cotas.

Prazo Regulamentario

O ingreso das cotas correspondentes a cada mes realizarase dentro dese mesmo mes.

Lugar

En calquera entidade financeira autorizada para actuar como Oficina Recadadora da Seguridade Social, presentando o Recibo de liquidación de cotizacións (RLC), que está a disposición dos traballadores, nas Direccións Provinciais e Administracións da Tesouraría Xeral da Seguridade Social. Documentos de cotización.

O pagamento das cotas pódese domiciliar nunha entidade financeira. A solicitude de domiciliación destas poderase efectuar:

 • Na propia Entidade Financeira.
 • Nas Administracións da Tesourería Xeral da Seguridade Social.
 • Por internet, a través da Sede Electrónica - Cidadáns -Cotización- Domiciliación en conta.

Recargas e xuros de demora

Transcorrido o prazo regulamentario establecido para o pagamento das cotas á Seguridade Social, sen que estas se ingresasen e sen prexuízo das especialidades previstas para os aprazamentos, devindicaranse as seguintes recargas:

 • Recargas:
  • Recarga do 10 por cento da débeda, se se aboasen as cotas debidas dentro do primeiro mes natural seguinte ao do vencemento do prazo para o seu ingreso.
  • Recarga do 20 por cento da débeda, se se aboasen as cotas debidas a partir do segundo mes natural seguinte ao do vencemento do prazo para o seu ingreso.
 • Xuros de demora:

  Os xuros de demora devindicaranse a partir do día seguinte ao do vencemento do prazo regulamentario de ingreso das cotas, aínda que serán esixibles unha vez transcorridos quince días dende a notificación da providencia de constrinximento ou comunicación do inicio do procedemento de dedución, sen que se aboase a débeda.

  Así mesmo, serán esixibles estes xuros cando non se aboase o importe da débeda no prazo fixado nas resolucións desestimatorias dos recursos presentados contra as reclamacións de débeda ou actas de liquidación, se a execución destas resolucións fose suspendida nos trámites do recurso contencioso-administrativo que contra elas se interpuxese.

  Os xuros de demora esixibles serán os que reportase o principal da débeda desde o vencemento do prazo regulamentario de ingreso e os que reportase, ademais, a recarga aplicable no momento do pagamento, desde a data en que, segundo o apartado anterior, sexan esixibles.

  O tipo de xuro de demora será o xuro legal do diñeiro vixente en cada momento do período de devindicación, incrementado nun 25 por cento, agás que a Lei de Orzamentos Xerais do Estado estableza un diferente. Para o ano 2023 o 4,0625%.

Complementary Content
${loading}