Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Ingrés de quotes

Responsable

El treballador autònom és el responsable de l'ingrés de les seves quotes.

Termini Reglamentari

Les quotes de cada mes s'han d'ingressar durant el transcurs del mes en qüestió.

Lloc

En qualsevol entitat financera autoritzada per actuar com a Oficina Recaptadora de la Seguretat Social, presentant el Rebut de liquidació de cotitzacions (RLC), el qual està a disposició dels treballadors a les Direccions Provincials i Administracions de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Documents de cotització.

El pagament de les quotes es pot domiciliar en una entitat financera. La sol·licitud de domiciliació de les quotes es pot fer:

 • A la mateixa Entitat Financera.
 • A les Administracions de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Per Internet, a través de la Seu Electrònica - Ciutadans -Cotització- Domiciliació en compte.

Recàrrecs i interessos de demora

Una vegada transcorregut el termini reglamentari establert per pagar les quotes a la Seguretat Social sense que s'hagi fet efectiu l'ingrés i sens perjudici de les especialitats previstes per als ajornaments, es reportaran els recàrrecs següents:

 • Recàrrecs:
  • Recàrrec del 10 % del deute, si s'abonessin les quotes degudes dins del primer mes natural següent al del venciment del termini per al seu ingrés.
  • Recàrrec del 20 % del deute, si s'abonessin les quotes degudes a partir del segon mes natural següent al del venciment del termini per al seu ingrés.
 • Interessos de demora:

  Els interessos de demora es reportaran a partir de l'endemà del venciment del termini reglamentari d'ingrés de les quotes, si bé seran exigibles una vegada transcorreguts quinze dies des de la notificació de la providència de constrenyiment o comunicació de l'inici del procediment de deducció, sense que s'hagi abonat el deute.

  Així mateix, aquests interessos seran exigibles quan no s'hagi abonat l'import del deute en el termini fixat a les resolucions desestimatòries dels recursos presentats contra les reclamacions de deute o les actes de liquidació, si l'execució d'aquestes resolucions se suspengués en els tràmits del recurs contenciós administratiu que s'hi interposés en contra.

  Els interessos de demora exigibles seran els que hagi reportat el principal del deute des del venciment del termini reglamentari d'ingrés i els que hagi reportat, a més, el recàrrec aplicable en el moment del pagament, des de la data en què, segons l'apartat anterior, siguin exigibles.

  El tipus d'interès de demora serà l'interès legal del diner vigent en cada moment del període de meritació, incrementat en un 25%, tret que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat n'estableixi un de diferent. Per a l’any 2023, el 4,0625 %.

Complementary Content
${loading}