Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Règim Especial de Treballadors Autònoms

Subjectes obligats

El propi treballador autònom és responsable directe de complir l'obligació de sol·licitar l'alta, i si escau, l'afiliació. Subsidiàriament, respondrà el treballador autònom respecte als seus familiars col·laboradors.

Tindran la mateixa responsabilitat subsidiària les Companyies Regulars Col·lectives, Companyies Comanditàries i Cooperatives de Treball Associat respecte dels seus socis.

D'ofici per la Tresoreria General de la Seguretat Social, com a conseqüència de l'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, de les dades obrants en les entitats gestores i servicis comuns de la Seguretat Social o per qualsevol altre procediment, es comprove l'incompliment de l'obligació de sol·licitar l'afiliació i/o alta per part dels treballadors als quals pertoca aquesta obligació.

Cobertura del risc d'Incapacitat Temporal

La cobertura de la prestació econòmica per incapacitat temporal  tindrà caràcter obligatori des de l'1 de gener de 2008, segons el que establix la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del Treballador Autònom, per a:

 • Els treballadors donats d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.
 • Els treballadors que tinguen la condició d'econòmicament dependents.
 • Els treballadors que duguen a terme activitats en què la cobertura de les contingències professionals siga obligatòria pel seu major risc de sinistralitat.

I serà opcional per a:

 • Els treballadors autònoms amb dret a la prestació per incapacitat temporal en un altre règim del Sistema de la Seguretat Social en el qual també estiguen donats d'alta  mentres es mantinga la seua situació de pluriactivitat.
 • Els treballadors  inclosos al Sistema Especial per a treballadors per Compte Propi Agraris.

L'opció s'haurà de formalitzar amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social en el moment de donar-se d'alta en este Règim Especial i els seus efectes coincidiran amb els d'eixa alta.

Cobertura del risc de contingències professionals

La cobertura d'esta contingència és voluntària, excepte per a:

 • Els Treballadors Autònoms Econòmicament Dependents (TRADE).
 • Els socis de les Cooperatives de Treball Associat dedicats a la venda ambulant que perceben els ingressos directament dels compradors.
 • Els treballadors autònoms que, sense ser socis de cooperatives, es dediquen a la venda ambulant (CNAE-09: 4781, 4782, 4789 o 4799) a mercats tradicionals o mercats ambulants durant un màxim de tres dies a la setmana, amb horari de venda inferior a huit hores/dia, que no disposen d'establiment fix propi, ni produïsquen els articles o productes que venen.
 • També serà obligatòria per als que facen activitats amb un alt risc de sinistralitat. (Pendent de desenrotllament reglamentari)

L'opció per esta contingència comporta també la cobertura per cessació d'activitat.

La cobertura dels riscos professionals es du a terme amb la mateixa entitat asseguradora amb què hagen formalitzat la cobertura de la Incapacitat Temporal.

Cobertura del cessament d'activitat

La Llei 35/2014, de 26 de desembre (BOE del 29), establix la voluntarietat de la cobertura del cessament d'activitat per als treballadors per compte propi o autònoms a partir de l'1 de gener de 2015.

Els treballadors que poden sol·licitar la cobertura d'este risc són els treballadors donats d'alta en el Règim de Treballadors Autònoms.

L'opció s'haurà de formalitzar amb la mútua col·laboradora de la Seguretat Social amb què tinga cobertes les contingències comunes en el moment de donar-se d'alta en este Règim Especial i els seus efectes coincidiran amb els d'esta alta.

L'opció de renúncia o cobertura del risc que no es formalitze amb l'alta s'haurà d'efectuar abans de l'1 d'octubre de cada any i serà efectiva  a partir de l'1 de gener de l'any següent.

Efectes de les altes i baixes

Efectes de les altes:

 • Les altes inicials o successives tindran efecte des del primer dia del mes natural en què concórreguen totes les condicions, sempre que s'haja sol·licitat en el termini reglamentari.
 • Les altes sol·licitades fora del termini reglamentari tindran, així mateix, efectes des del dia primer del mes natural en què es reunisquen els requisits per a la inclusió en aquest Règim Especial.
 • En aquests casos i sense perjuí de les sancions administratives que procedisquen pel seu ingrés fora de termini, les cotitzacions corresponents a períodes anteriors a la formalització de l'alta seran exigibles i produiran efectes amb vista a les prestacions una vegada hagen sigut ingressades, amb els recàrrecs que legalment corresponguen, llevat que per aplicació de la prescripció no foren exigibles les quotes ni per això vàlides a l'efecte de prestacions, i sempre que l'alta s'haguera formalitzat a partir de l'1 de gener de 1994.

Efectes de les baixes:

 • Les baixes sol·licitades dins del termini i la forma escaient establits produiran efectes des del dia primer del mes següent a aquell en què el treballador haguera cessat en l'activitat determinant de la seua inclusió.
 • Quan, el treballador no sol·licitara la baixa o la sol·licitara en forma i termini diferents dels establits a l'efecte o es practicara d'ofici, l'alta així mantinguda produirà efectes quant a l'obligació de cotitzar i no serà considerat en situació d'alta quant al dret de les prestacions.
 • En aquest cas, no s'extingirà l'obligació de cotitzar fins al dia en què la Tresoreria General de la Seguretat Social conega el cessament en l'activitat per compte propi o en la situació determinant de la inclusió en aquest Règim Especial.
 • No obstant el que disposa l'apartat anterior, els interessats podran provar, per qualsevol dels mitjans admesos en dret, que el cessament en l'activitat es va produir en una altra data, a l'efecte de l'extinció de l'obligació de cotitzar.
 • La mera sol·licitud de la baixa i el reconeixement d'aquesta no extingirà l'obligació de cotitzar ni produirà els altres efectes d'aquella si continuaren les condicions necessàries per a la inclusió en aquest Règim Especial.
Complementary Content
${loading}