Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Règim Especial de Treballadors Autònoms

Subjectes obligats

El propi treballador autònom és responsable directe de complir l'obligació de sol·licitar l'alta, i si escau, l'afiliació. Subsidiàriament, respondrà el treballador autònom respecte als seus familiars col·laboradors.

Tindran la mateixa responsabilitat subsidiària les Companyies Regulars Col·lectives, Companyies Comanditàries i Cooperatives de Treball Associat respecte dels seus socis.

D'ofici per la Tresoreria General de la Seguretat Social, com a conseqüència de l'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, de les dades obrants en les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social o per qualsevol altre procediment, es comprovi l'incompliment de l'obligació de sol·licitar l'afiliació i/o alta per part dels treballadors als quals pertoca aquesta obligació.

Cobertura del risc d'Incapacitat Temporal

La cobertura de la prestació econòmica per incapacitat temporal  tindrà caràcter obligatori des de l'1 de gener de 2008, segons el que estableix la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del Treballador Autònom, per a:

 • Els treballadors donats d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.
 • Els treballadors que tinguin la condició d'econòmicament dependents.
 • Els treballadors que duguin a terme activitats en què la cobertura de les contingències professionals sigui obligatòria pel seu major risc de sinistralitat.

I serà opcional per a:

 • Els treballadors autònoms amb dret a la prestació per incapacitat temporal en un altre règim del Sistema de la Seguretat Social en el qual també estiguin donats d'alta  mentre es mantingui la seva situació de pluriactivitat.
 • Els treballadors  inclosos al Sistema Especial per a treballadors per Compte Propi Agraris.

L'opció s'haurà de formalitzar amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social en el moment de donar-se d'alta en aquest Règim Especial i els seus efectes coincidiran amb els d'aquesta alta.

Cobertura del risc de contingències professionals

La cobertura d'aquesta contingència és voluntària, excepte per a:

 • Els Treballadors Autònoms Econòmicament Dependents (TRADE).
 • Els socis de les cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant, que percebin els ingressos directament dels compradors.
 • Els treballadors autònoms que, sense ser socis de cooperatives, es dediquen a la venda ambulant (CNAE-09: 4781, 4782, 4789 o 4799) a mercats tradicionals o mercats ambulants durant un màxim de tres dies a la setmana, amb horari de venda inferior a vuit hores/dia, que no disposin d'establiment fix propi, ni produeixin els articles o productes que venen.
 • També serà obligatòria per a qui facin activitats amb un alt risc de sinistralitat. (Pendent de desenvolupament reglamentari)

L'opció per aquesta contingència comporta també la cobertura per cessament d'activitat.

La cobertura dels riscos professionals es du a terme amb la mateixa Entitat Asseguradora amb què hagin formalitzat la cobertura de la incapacitat temporal.

Cobertura del cessament d'activitat

La Llei 35/2014, de 26 de desembre (BOE del 29), estableix la voluntarietat de la cobertura del cessament d'activitat per als treballadors per compte propi o autònoms a partir de l'1 de gener de 2015.

Els treballadors que poden sol·licitar la cobertura d'aquest risc són els treballadors donats d'alta en el Règim de Treballadors Autònoms.

L'opció s'haurà de formalitzar amb la mútua col·laboradora de la Seguretat Social amb què tingui cobertes les contingències comunes en el moment de donar-se d'alta en aquest Règim Especial i els seus efectes coincidiran amb els d'aquesta alta.

L'opció de renúncia o cobertura del risc que no es formalitzi amb l'alta s'haurà d'efectuar abans de l'1 d'octubre de cada any i esdevindrà efectiva  a partir de l'1 de gener de l'any següent.

Efectes de les altes i les baixes

Efectes de les altes:

 • Les altes inicials o successives tenen efecte des del primer dia del mes natural en què concorren totes les condicions, sempre que s'hagin sol·licitat en el termini reglamentari.
 • Les altes sol·licitades fora del termini reglamentari tenen efecte des del dia primer del mes natural en què es compleixen els requisits per formar part d'aquest règim especial.
 • En aquests supòsits i sense perjudici de les sancions administratives aplicables a causa de la inscripció fora de termini, les cotitzacions corresponents a períodes anteriors a la formalització de l'alta són exigibles i produeixen efectes quant a les prestacions una vegada s'han ingressat, amb els recàrrecs que pertoquin legalment, llevat que en aplicació de la prescripció aquestes quotes no siguin exigibles i, per tant, no siguin vàlides en el que fa referència a les prestacions, i sempre que l'alta s'hagués formalitzat a partir de l'1 de gener de 1994.

Efectes de les baixes:

 • Les baixes sol·licitades en el termini i la forma establerts tenen efecte des del primer dia del mes següent al mes en què el treballador deixa de dur a terme l'activitat que en determina la inclusió.
 • Quan el treballador no sol·liciti la baixa o no la sol·liciti en la forma i el termini previstos o si la baixa es practica d'ofici, l'alta derivada d'aquesta situació comporta l'obligació de cotitzar, tot i que no es reconeix la situació d'alta pel que fa al dret a les prestacions.
 • En aquest cas, no desapareix l'obligació de cotitzar fins al dia en què la Tresoreria General de la Seguretat Social té coneixement del cessament de l'activitat per compte propi o de la situació que determina la inclusió en aquest règim especial.
 • Malgrat el que estipula l'apartat anterior, els interessats poden provar, per qualsevol dels mitjans admesos en dret, que el cessament de l'activitat es va produir en una altra data, per tal de demostrar l'extinció de l'obligació de cotitzar.
 • La presentació de la sol·licitud i el reconeixement de la baixa no extingeixen per si sols l'obligació de cotitzar ni tenen la resta d'efectes vinculats si es continuen complint les condicions necessàries per formar part d'aquest règim especial.
Complementary Content
${loading}