Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Forma de practicar-se

A instàncies de l'Empresari:

Els empresaris estan obligats a comunicar l'alta o, si s'escau, la baixa i la variació de les dades relatives als treballadors que ingressin o cessin en la prestació de serveis en la seva empresa.

Igualment, quan el treballador es traslladi a un centre de treball del mateix empresari situat en una província diferent, s'haurà de promoure la baixa en la província de procedència i l'alta en la de destinació. També correspondrà presentar l'alta o la baixa quan per qualsevol causa sigui procedent la seva adscripció a un compte de cotització diferent.

A instàncies del Treballador:

En cas d'incompliment per part dels empresaris de les obligacions indicades en l'apartat anterior, els treballadors per compte d'altri podran instar directament de la Tresoreria General de la Seguretat Social la seva alta, baixa o variació de dades, segons escaigui, en el Règim d'enquadrament.

Els treballadors per compte propi o autònoms estaran obligats a comunicar directament l'inici o el cessament de les seves activitats, a l'efecte de les altes, baixes i variacions de dades en el Règim  en què figuren inclosos.

Els treballadors inclosos al Sistema Especial per a Empleats de la Llar que prestin serveis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador podran assumir les obligacions d'enquadrament, altes, baixes i variacions de dades.

D'ofici:

La Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'Administració podrà efectuar d'ofici les altes, baixes o variacions de dades dels treballadors quan, com a conseqüència de l'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, de les dades que consten en les Entitats Gestores o per qualsevol altre procediment es comprovi l'incompliment de l'obligació de comunicar l'ingrés, cessament o variació de dades dels treballadors per part de les empreses o, si s'escau, dels treballadors obligats a efectuar-la.

Complementary Content
${loading}