Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Quins estan inclosos en el Règim General?

 1. Estaran inclosos en aquest règim, entre altres:
  • Els treballadors espanyols per compte aliè de la indústria i els servicis i assimilats als que exercisen normalment la seua activitat en territori nacional.
  • Els treballadors per compte aliè i els socis treballadors de societats mercantils capitalistes, encara que siguen membres del seu òrgan d'administració, si l'acompliment d'aquest càrrec no implica la realització de les funcions de direcció i gerència de la societat ni posseïsquen el seu control. Com assimilats a treballadors per compte aliè, amb exclusió de la protecció per desocupació i del Fons de Garantia Salarial, els consellers i administradors de societats mercantils capitalistes sempre que no posseïsquen el control d'aquestes, quan l'acompliment del seu càrrec comporte la realització de les funcions de direcció i gerència de la societat, per això o per la seua condició de treballadors en aquesta, seran retribuïts.
  • En ambdós casos, es presumirà, llevat prova del contrari, que el treballador posseeix el control efectiu de la societat quan concorra alguna de les següents circumstàncies:
   • Que, al menys, la mitat del capital social per a la que preste els seus servicis estiga retribuït entre socis, amb els que convisca i a qui es trobe unit per vincle conjugal o de parentesc per consanguinitat, afinitat o adopció, fins al segon grau.
   • Que la seua participació en el capital de la societat siga igual o superior a la tercera part d'aquest.
   • Que la seua participació en el capital social siga igual o superior a la quarta part d'aquest, si té atribuïdes funcions de direcció i gerència de la societat.


   Els socis treballadors de les societats laborals, qualsevol siga la seua participació en el capital social dins dels límits establits en l'art. 5 de la Llei 4/97 de Societats Laborals, i encara que formen part de l'òrgan d'administració social, tindran la consideració de treballadors per compte aliè a efectes de la seua inclusió en el Règim General o Especial de la Seguretat Social que corresponga per raó de la seua activitat, i quedaran compresos en la protecció per desocupació i en l'atorgada per el Fons de Garantia Salarial, quan aquestes contingències estigueran previstes en eixe Règim.

   Quan aquests socis, per la seua condició d'administradors social, realitzen funcions de direcció i gerència de la societat, i siguen retribuïts per l'acompliment d'aquest càrrec estiguen no vinculats simultàniament a la mateixa mitjançant relació laboral comú o especial, o quan, per la seua condició d'administradors socials realitzen funcions de direcció i gerència de la societat i simultàniament estiguen vinculats a la mateixa mitjançant relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció, s'assimilaran a treballadors per compte aliè, a efectes d'inclusió en el Règim de la Seguretat Social que corresponga, amb exclusió de la protecció per desocupació i de l'atorgada pel Fons de Garantia Salarial, sempre que la seua participació en el capital social juntament amb la del seu cònjuge i parents per consanguinitat, afinitat o adopció fins el segon grau amb els que convisca siga inferior al cinquanta per cent, o acredite que l'exercici del control efectiu de la societat requerisca el concurs de persones alienes a les relacions familiars.

   Els treballadors espanyols no residents en territori nacional, en determinats casos (funcionaris o empleats d'organismes internacionals, espanyols no funcionaris contractats al servici de l'Administració espanyola a l'estranger, etc.)
    
   Els estrangers amb permís de residència i de treball en Espanya que treballen per compte aliè en l'indústria i els servicis i exercisquen la seua activitat en territori nacional. Els treballadors comunitaris no necessiten permís de treball. Personal (funcionari o laboral) de l'Administració Local.
    
   Els conductors de vehicles de turisme al servici de particulars.

   El personal civil no funcionari, depèn d'organismes, servicis o entitats de l'Estat.

   Laics o seglars que presten servicis retribuïts en institucions eclesiàstiques.

   Les persones que presten servicis retribuïts en entitats o institucions de caràcter benèfic social.

   Personal contractat al servici de Notaries, Registres de la Propietat i demés oficines o centres similars.

   Funcionaris en pràctiques que aspiren a incorporar-se a Cossos o Escales de funcionaris que no estiguen subjectes al Règim de Classes Passives i els alts càrrecs de les Administracions Públiques que no siguen funcionaris, així com els funcionaris de nou ingrés de les Comunitats Autònomes.
    
   Funcionaris transferits a les Comunitats Autònomes, que ingressen voluntàriament en Cossos o Escales propis de la Comunitat Autònoma de destí. Personal interí al servei de l'Administració de Justícia.

   Els treballadors dedicats a les operacions de manipulació, empaquetatge, envasat i comercialització del plàtan.

   Per Reial Decret 2621/1986, de 24 de desembre, s'integren en aquest règim els següents col·lectius:

   • Els representants de comerç. Com a subjectes responsables del compliment de l'obligació de cotitzar i d'abonar la quota en la seua totalitat, tant la seua aportació com la de l'empresari o empresaris amb què mantinga relació laboral, que estiguen obligats a entregar-le en el moment d'abonament de la seua remuneració, la part de quota corresponent a l'aportació empresarial. A efectes de cotització a la Seguretat Social, estan inclosos en el grup 5è de l'escala de grups de cotització vigents en el Règim General de la Seguretat Social, i per contingències professionals (accidents de treball/malalties professionals), cotitzen per l'ocupació/situació "b" de la tarifa de primes vigent (disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2007).
   • Artistes. La base màxima de cotització per a contingències comunes, a raó de les activitats realitzades per a una o diverses empreses en espectacles públics, tenen caràcter anual i es determinarà amb l'elevació a còmput anual de la base màxima mensual. Per a contingències professionals - accidents de treball i malalties professionals - s'apliquen els tipus corresponents a l'activitat CNAE  92 la tarifa de primes establides en la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2007, sense que la base de cotització puga ser inferior al mínim vigent.
   • Professionals taurins. La base màxima de cotització per a contingències comunes té caràcter anual i es determina amb l'elevació a còmput anual de la base màxima mensual. Per a contingències professionals - accidents de treball/malalties professionals - s'apliquen els tipus corresponents a l'activitat CNAE 92.342 de la tarifa de primes establida en la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2007.
 2. Exclusions:

  Els treballadors que desenvolupen una activitat professional compresa en algun dels Règims Especials.

  Llevat prova de la seua condició d'assalariat, el cònjuge, descendents, ascendents i demés parents de l'empresari per consanguinitat, afinitat o adopció, fins el segon grau inclusivament, ocupats en el seu centre o centres de treball, quan convisquen en la seua llar i estiguen al seu càrrec.

  Les persones que executen ocasionalment treballs dels anomenats amistosos, benèvols o de bon veïnat.
Complementary Content
${loading}