Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Qui està inclòs en el Règim General?

 1. Estaran inclosos en aquest règim, entre daltres:
  • Els treballadors espanyols per compte d'altri de la indústria i els serveis i assimilats als mateixos que exerceixin normalment la seva activitat en territori nacional.
  • Els treballadors per compte d'altri i els socis treballadors de societats mercantils capitalistes, encara que siguin membres del seu òrgan d'administració, si l'exercici d'aquest càrrec no comporta la realització de les funcions de direcció i gerència de la societat, ni en posseeixin el control. Com a assimilats a treballadors per compte d'altri, amb exclusió de la protecció per desocupació i del Fons de Garantia Salarial, els consellers i administradors de societats mercantils capitalistes sempre que no en posseeixin el control, quan l'exercici del seu càrrec comporti la realització de les funcions de direcció i gerència de la societat, i siguin retribuïts per això o per la seva condició de treballadors de la mateixa.
  • En ambdós casos es considerarà, llevat que hi hagi prova del contrari, que el treballador posseeix el control efectiu de la societat quan concorri alguna de les circumstàncies següents:
   • Que, almenys, la meitat del capital social per a la qual presti els seus serveis estigui distribuït entre socis, amb els quals convisqui i a qui es trobi unit per vincle conjugal o de parentesc per consanguinitat, afinitat, o adopció, fins a segon grau.
   • Que la seva participació en el capital de la societat sigui igual o superior a la tercera part del mateix.
   • Que la seva participació en el capital social sigui igual o superior a la quarta part del mateix, si té atribuïdes funcions de direcció i gerència de la societat.


   Els socis treballadors de les societats laborals, sigui quina sigui la seva participació en el capital social dins dels límits establerts a l'art. 5 de la Llei 4/97 de Societats Laborals, i encara que formin part de l'òrgan d'administració social, tindran la consideració de treballadors per compte d'altri a l'efecte de la seva inclusió en el Règim General o Especial de la Seguretat Social que correspongui per raó de la seva activitat, i quedaran compresos en la protecció per desocupació i en l'atorgada pel Fons de Garantia Salarial, quan aquestes contingències estiguessin previstes en l'esmentat Règim.

   Quan els socis esmentats per la seva condició d'administradors socials realitzin funcions de direcció i gerència de la societat, i se'ls retribueixi per l'exercici d'aquest càrrec i hi estiguin o no vinculats simultàniament mitjançant relació laboral comuna o especial, o quan per la seva condició d'administradors socials realitzin funcions de direcció i gerència de la societat i simultàniament hi estiguin vinculats mitjançant relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció, s'assimilaran a treballadors per compte d'altri, per a la seva inclusió en el Règim de la Seguretat Social que correspongui, amb exclusió de la protecció per desocupació i de l'atorgada pel Fons de Garantia Salarial, sempre que la seva participació en el capital social juntament amb la del seu cònjuge i parents per consanguinitat, afinitat o adopció fins al segon grau amb els quals convisqui, sigui inferior al cinquanta per cent, o acrediti que l'exercici del control efectiu de la societat requereix el concurs de persones alienes a les relacions familiars.

   Els treballadors espanyols no residents en territori nacional, en determinats supòsits (funcionaris o empleats d'organismes internacionals, espanyols no funcionaris contractats al servei de l'Administració espanyola a l'estranger, etc.)
    
   Els estrangers amb permís de residència i de treball a Espanya que treballin per compte d'altri a l'indústria i els serveis i exerceixin la seva activitat en territori nacional. Els treballadors comunitaris no necessiten permís de treball. Personal (funcionari o laboral) de l'Administració local.
    
   Els conductors de vehicles de turisme al servei de particulars.

   El personal civil no funcionari, dependent d'organismes, serveis o entitats de l'Estat.

   Laics o seglars que prestin serveis retribuïts en institucions eclesiàstiques.

   Les persones que prestin serveis retribuïts en entitats o institucions de caràcter beneficosocial.

   Personal contractat al servei de Notaries, Registres de la Propietat i altres oficines o centres similars.

   Funcionaris en pràctiques que aspiren a incorporar-se a cossos o escales de funcionaris que no es trobin subjectes al Règim de classes passives i els alts càrrecs de les Administracions públiques que no siguin funcionaris, i també els funcionaris de nou ingrés de les Comunitats Autònomes.
    
   Funcionaris transferits a les Comunitats Autònomes, que ingressin voluntàriament en els mateixos cossos o escales de la comunitat autònoma de destinació. Personal interí al servei de lAdministració de Justícia.

   Els treballadors dedicats a les operacions de manipulació, empaquetatge, envasament i comercialització del plàtan.

   Per Reial decret 2621/1986, de 24 de desembre, s'integren en aquest règim els col·lectius següents:

   • Els representants de comerç. Com a subjectes responsables del compliment de l'obligació de cotitzar i abonar la quota en la seva totalitat, tant la seva aportació com la de l'empresari o empresaris amb qui mantingui una relació laboral, que estiguin obligats a lliurar-li en el moment de l'abonament de la seva remuneració, la part de la quota corresponent a l'aportació empresarial. A efectes de cotització a la Seguretat Social, estan inclosos en el grup 5è de l'escala de grups de cotització vigents en el Règim general de la Seguretat Social, i per a contingències professionals (accidents de treball/malalties professionals), cotitzen per l'ocupació/situació "b" de la tarifa de primes vigent (disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2007).
   • Artistes. La base màxima de cotització per a contingències comunes, a raó de les activitats realitzades per a una o vàries empreses en espectacles públics, té caràcter anual i se determinarà elevant a còmput anual la base màxima mensual. Per a contingències professionals - accidents laborals i malalties professionals - s'apliquen els tipus corresponents a l'activitat CNAE  92 de la tarifa de primes establerta en la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007, sense que la base de cotització pugui ser inferior al límit mínim vigent.
   • Professionals taurins. La base màxima de cotització per a contingències comunes té caràcter anual i es determina elevant a còmput anual la base màxima mensual. Per a contingències professionals - accidents de treball/malalties professionals - s'apliquen els tipus corresponents a l'activitat CNAE  92.342 de la tarifa de primes establerta a la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2007.
 2. Exclusions:

  Els treballadors que desenvolupin una activitat professional inclosa en algun dels Règims especials.

  Exceptuant prova de la seva condició d'assalariat, el cònjuge, descendents, ascendents i altres parents de l'empresari per consanguinitat, afinitat o adopció, fins el segon grau inclusivament, ocupats en el seu centre o dentres de treball, quan convisquin a la seva llar i estiguin al seu càrrec.

  Les persones que executin ocasionalment feines dels denominats amistosos, benèvols o de bon veïnatge.
Complementary Content
${loading}