Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Conveni especial durant la situació d'alta especial com a conseqüència de vaga legal o tancament patronal

Pot enllaçar a la secció Tràmits i Gestions per veure una versió simplificada.

Qui pot subscriure'l?

Els treballadors que es troben en situació d'alta especial com a conseqüència de vaga legal o tancament patronal.

La situació dels treballadors que subscriuen el Conveni Especial continuarà sent d'alta especial, a l'efecte del conjunt de l'acció protectora del Règim de què es tracte.

L'objecte d'este Conveni Especial serà completar les bases de cotització corresponents a les contingències d'incapacitat permanent i mort i supervivència, derivades de malaltia comuna i accident no laboral, jubilació i servicis socials durant el període de vaga legal o tancament patronal legal.

Forma i termini de sol·licitud

La sol·licitud del Conveni Especial s'efectuarà mitjançant la presentació del model corresponent (model TA-0040), a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administració d'esta corresponent al domicili del sol·licitant.

- S'obren dos terminis:

*  90 dies següents a la cessació o situació determinant del conveni especial.

Requisits

No serà exigible l'acreditació de període de cotització previ a la sol·licitud d'este.

Efectes

Si la sol·licitud del conveni especial es presentara dins dels noranta dies naturals següents a la data de la cessació en l'activitat o en la situació que determine la subscripció del conveni especial, tindrà efecte des del dia següent al dia en què haja tingut efecte la baixa en el Règim corresponent, llevat que el sol·licitant opte perquè l'efecte s'inicie des de la presentació de la sol·licitud.

Si la sol·licitud del conveni s'haguera presentat fora del termini dels 90 dies, tal conveni tindrà efecte des del dia de la presentació de la sol·licitud.

Cotització

La base de cotització es determinarà d'acord amb les regles següents:

En els casos de vaga legal total o tancament patronal legal, la base diària de cotització serà la mitjana de les bases de cotització per les quals haguera cotitzat el treballador durant el mes anterior a la data d'inici de la vaga total o tancament patronal.

En els supòsits de vaga parcial, la base diària de cotització serà la diferència entre la base de cotització calculada com en el punt anterior i la base per la qual es cotitze diàriament pel treballador durant esta situació.

El càlcul de la quota a ingressar s'efectuarà conforme a l'establit amb caràcter general, a l'apartat de Regulació General .

Altres

En el que no s'estableix en l'article 18 de l'Ordre TAS/2865/2003 de 13 d'octubre, aquest conveni especial es regula per les normes generals.

Complementary Content
${loading}