Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Convenio especial durante a situación de alta especial como consecuencia de folga legal ou peche patronal

Pode enlazar á sección Trámites e Xestións para ver unha versión simplificada.

¿Quen pode subscribilo?

Os traballadores que se atopen en situación de alta especial como consecuencia de folga legal ou peche patronal.

A situación dos traballadores que subscriban o Convenio Especial seguirá sendo de alta especial, a efectos do conxunto da acción protectora do Réxime de que se trate.

O obxecto deste Convenio Especial será o de completar as bases de cotización correspondentes ás continxencias de invalidez permanente e morte e supervivencia, derivadas de enfermidade común e accidente non laboral, xubilación e servizos sociais durante o período de folga legal ou peche patronal legal.

Forma e prazo de solicitude

A solicitude do Convenio Especial efectuarase mediante a presentación do modelo correspondente (modelo TA-0040), ante a Dirección Provincial da Tesourería Xeral da Seguridade Social ou Administración da mesma correspondente ao domicilio do solicitante.

- Ábrense dous prazos:

*  90 días seguintes ao cesamento ou situación determinante do convenio especial.

Requisitos

Non será esixible a acreditación do período de cotización previo á solicitude do mesmo.

Efectos

Se a solicitude do convenio especial se presentase dentro dos noventa días naturais seguintes á data do cesamento na actividade ou na situación que determine a subscrición do convenio especial, este producirá efectos dende o día seguinte a aquel no que producise efectos a baixa no Réxime correspondente, agás que o solicitante opte porque os efectos se inicien dende a presentación da solicitude.

Se a solicitude do convenio se presentase fóra do prazo dos 90 días, o mesmo producirá efectos dende o día da presentación da solicitude.

Cotización

A base de cotización determinarase de acordo coas seguintes regras:

Nos casos de folga legal total ou peche patronal legal, a base diaria de cotización será a media das bases de cotización polas que viñera cotizando o traballador durante o mes anterior á data de inicio da folga total ou peche patronal.

Nos supostos de folga parcial, a base diaria de cotización será a diferenza entre a base de cotización calculada como no punto anterior e a base pola que se cotice diariamente polo traballador durante esa situación.

O cálculo da cota a ingresar efectuarase conforme ao establecido con carácter xeral, no apartado de Regulación Xeral .

Outros

Para o non establecido no artigo 18 da Orde TAS/2865/2003, do 13 de outubro, este convenio especial regúlase polas normas xerais.

Complementary Content
${loading}