Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Prestació de risc durant la lactància natural

Procediment

Prestació de risc durant la lactància natural

Informació general


Objecte:

Prestació econòmica que tracta de cobrir  la pèrdua de rendes que es produeix, durant el període de suspensió del contracte per risc durant  la lactància natural,  en els casos en què la treballadora haja de canviar de lloc de treball o d'activitat per un altre compatible amb la seua situació  i aquest canvi no siga tècnicament o objectivament possible o no es puga raonablement exigir per motius justificats.

Beneficiaris/Requisits:

Les treballadores per compte d'altri o per compte propi incloses en qualsevol Règim de la Seguretat Social, en situació de suspensió del contracte de treball o d'interrupció de la seua activitat professional per risc durant la lactància natural, que complisquen els requisits exigits:

 • Estar afiliades i d'alta.
 • Estar al corrent del pagament de les quotes, en el cas de treballadores responsables de la cotització.

Més informació sobre beneficiaris i requeriments

Contingut/quantia:

Subsidi equivalent al 100% de la base reguladora  corresponenet, que serà l'establida per a la prestació d'IT  derivada de contingències professionals.

Quan se n'efectue el pagament, es deduiran els imports per cotitzacions a la Seguretat Social i les retencions per IRPF.

Durada/Extinció:

S'abonarà durant el temps necessari per a la protecció de la salut de la treballadora i/o del fill i finalitzarà:

Treballadores per compte d'altri:

 • Per compliment dels 9 mesos del fill.
 • Per reincorporació al lloc de treball anterior o a un altre compatible amb el seu estat.
 • Per extinció del contracte de treball per causes legals.
 • Per interrupció de la lactància natural.
 • Per defunció.

Treballadores per compte propi:

 • Per compliment dels 9 mesos del fill.
 • Per incorporar-se a la seua activitat professional.
 • Per causar baixa en el Règim Especial de la Seguretat Social.
 • Per defunció.

Pèrdua/suspensió:

 • Actuar fraudulentament per a obtenir o conservar la prestació.
 • Realitzar qualsevol treball iniciat després de la suspensió de l'activitat incompatible amb el seu estat.
Impresos:

Documentació:

S'aportaran els documents necessaris per a l'acreditació de la identitat i de les circumstàncies determinants del dret.

On es tramita?:

La sol·licitud i la documentació necessària s'hauran de presentar a qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social de l'Entitat Gestora o, si escau, a la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social.

Entitat competent:

La gestió i el pagament de la prestació corresponen a la Direcció provincial de l'Entitat gestora (INSS o ISM ) en la qual tinga el domicili la interessada o a la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, en funció de l'Entitat que cobrisca els riscos professionals.

Terminis:

El Director Provincial de l'Entitat gestora de la província en què tinga el domicili la interessada dictarà resolució expressa i li la notificarà en el termini de 30 dies.

El dret al reconeixement de la prestació prescriu al cap de cinc anys, comptats des del dia següent al del fet causant, sense el perjuí que els efectes que es produïsquen a partir dels tres mesos anteriors a la data de  la sol·licitud.

Més informació sobre terminis

Altres dades d'interés:

Preguntes més freqüents

Complementary Content
${loading}