Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Prestació de risc durant la lactància natural

Procediment

Prestació de risc durant la lactància natural

Informació general


Objecte:

Prestació econòmica que tracta de cobrir  la pèrdua de rendes que es produeix, durant el període de suspensió del contracte per risc durant  la lactància natural , en els casos en què la treballadora que ha de canviar el seu lloc de treball o d'activitat per un altre que sigui compatible amb la seva situació, aquest canvi no resulti tècnicament o objectivament possible o no es pugui exigir raonablement per motius justificats.

Beneficiaris/Requisits:

Les treballadores per compte d'altri o per compte propi incloses en qualsevol Règim de la Seguretat Social, en situació de suspensió del contracte de treball o d'interrupció de la seva activitat professional per risc durant la lactància natural, que compleixin els requisits exigits:

 • Estar afiliades i d'alta.
 • Estar al corrent del pagament de les quotes, en el cas de treballadores responsables de la cotització.

Més informació sobre beneficiaris i requisits

Contingut/quantia:

Subsidi equivalent al 100% de la base reguladora  corresponenet, que serà l'establerta per a la prestació d'IT  derivada de contingències professionals.

Quan s'efectuï el pagament, es deduiran els imports per cotitzacions a la Seguretat Social i les retencions per IRPF.

Durada/Extinció:

S'abonarà durant el temps necessari per a la protecció de la salut de la treballadora i/o del fill i finalitzarà:

Treballadores per compte d'altri:

 • Per compliment dels 9 mesos del fill.
 • Per reincorporació al lloc de treball anterior o a un altre compatible amb el seu estat.
 • Amb l'extinció del contracte laboral per causes legals
 • Per interrupció de la lactància natural.
 • Per defunció.

Treballadores per compte propi:

 • Per compliment dels 9 mesos del fill.
 • Quan es reincorporen a la seva activitat professional.
 • Quan es donen de baixa del Règim Especial de la Seguretat Social.
 • Per defunció.

Pèrdua i suspensió:

 • Actuar fraudulentament per obtenir o conservar la prestació.
 • Realitzar qualsevol treball iniciat després de la suspensió de l'activitat incompatible amb el seu estat.
Impresos:

Documentació:

S'aportaran els documents necessaris per a l'acreditació de la identitat i de les circumstàncies determinants del dret.

On es tramita?

La sol·licitud i la documentació necessària s'hauran de presentar en qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social de l'Entitat Gestora o, si s'escau, a la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social.

Entitat competent:

La gestió i el pagament de la prestació corresponen a la Direcció provincial de l'Entitat gestora (INSS o ISM ) en la qual tingui el seu domicili la interessada o a la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, en funció de l'Entitat que cobreixi els riscos professionals.

Terminis:

El Director Provincial de l'Entitat gestora de la província en què tingui el seu domicili la interessada dictarà resolució expressa i li notificarà en el termini de 30 dies.

El dret al reconeixement de la prestació prescriu al cap de 5 anys, comptats des del dia següent al del fet causant, sense perjudici que els efectes d'aquest reconeixement es produeixin a partir dels 3 mesos anteriors a la data de la sol·licitud.

Més informació sobre terminis

Altres dades d'interès:

Preguntes més freqüents

Complementary Content
${loading}