Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Prestació de risc durant la lactància natural

Procediment

Prestació de risc durant la lactància natural

Informació general


Objecte:

Prestació econòmica que tracta de cobrir  la pèrdua de rendes que es produeix, durant el període de suspensió del contracte per risc durant  la lactància natural , en els casos en què la treballadora que ha de canviar el seu lloc de treball o d'activitat per un altre que sigui compatible amb la seva situació, aquest canvi no resulti tècnicament o objectivament possible o no es pugui exigir raonablement per motius justificats.

Beneficiaris/Requisits:

Les treballadores per compte d'altri o per compte propi incloses en qualsevol Règim de la Seguretat Social, en situació de suspensió del contracte de treball o d'interrupció de la seva activitat professional per risc durant la lactància natural, que compleixin els requisits exigits:

 • Estar afiliades i d'alta.
 • Estar al corrent del pagament de les quotes, en el cas de treballadores responsables de la cotització.

Més informació sobre beneficiaris i requisits

Contingut/quantia:

Subsidi equivalent al 100% de la base reguladora  corresponenet, que serà l'establerta per a la prestació d'IT  derivada de contingències professionals.

Quan s'efectuï el pagament, es deduiran els imports per cotitzacions a la Seguretat Social i les retencions per IRPF.

Durada/Extinció:

S'abonarà durant el temps necessari per a la protecció de la salut de la treballadora i/o del fill i finalitzarà:

Treballadores per compte d'altri:

 • Per compliment dels 9 mesos del fill.
 • Per reincorporació al lloc de treball anterior o a un altre compatible amb el seu estat.
 • Amb l'extinció del contracte laboral per causes legals
 • Per interrupció de la lactància natural.
 • Per defunció.

Treballadores per compte propi:

 • Per compliment dels 9 mesos del fill.
 • Quan es reincorporen a la seva activitat professional.
 • Quan es donen de baixa del Règim Especial de la Seguretat Social.
 • Per defunció.

Pèrdua i suspensió:

 • Actuar fraudulentament per obtenir o conservar la prestació.
 • Realitzar qualsevol treball iniciat després de la suspensió de l'activitat incompatible amb el seu estat.
Impresos:

Documentació:

S'aportaran els documents necessaris per a l'acreditació de la identitat i de les circumstàncies determinants del dret.

On es tramita?

La sol·licitud i la documentació necessària s'hauran de presentar en qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social de l'Entitat Gestora o, si s'escau, a la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social.

Entitat competent:

La gestió i el pagament de la prestació corresponen a la Direcció provincial de l'Entitat gestora (INSS o ISM ) en la qual tingui el seu domicili la interessada o a la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, en funció de l'Entitat que cobreixi els riscos professionals.

Terminis:

El Director Provincial de l'Entitat gestora de la província en què tingui el seu domicili la interessada dictarà resolució expressa i li notificarà en el termini de 30 dies.

El dret al reconeixement de la prestació prescriu al cap de 5 anys, comptats des del dia següent al del fet causant, sense perjudici que els efectes d'aquest reconeixement es produeixin a partir dels 3 mesos anteriors a la data de la sol·licitud.

Més informació sobre terminis

Altres dades d'interès:

Preguntes més freqüents

Complementary Content
${loading}