Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Conveni especial per a persones amb discapacitat que tinguin especials dificultats d'inserció laboral (R.D. 156/2013, d'1 de març)

Procediment

Procediment de discapacitat

Informació General

Objecte:

Completar les cotitzacions de Jubilació, Mort i Supervivència.

Beneficiaris:

Persones amb discapacitat majors de 18 anys i menors de 67 anys o de 65 anys quan s'acreditin 38 anys i 6 mesos de cotització que estiguin afectats pel grau de discapacitat establert en el Reial Decret.

Que no figurin d'alta en cap règim de la Seguretat Social, que figurin inscrits com a demandants d'ocupació, que no siguin pensionistes de jubilació o incapacitat permanent i que resideixin legalment a Espanya.

Imprès:

Model TA-0040 Persones amb Discapacitat.

Documentació:
  • Certificat o resolució emesos per les Direccions Territorials de l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials de Ceuta i Melilla o per l'Òrgan competent de la Comunitat autònoma corresponent.
  • Certificat emès pel Servei Públic d'Ocupació Estatal o pel Servei Públic de la respectiva Comunitat Autònoma.
  • Acreditació de la representació legal, si s'escau.
  • Document identificatiu del/de la sol·licitant i, si s'escau, del representant legal.
  • Certificat d'alta en el padró.
  • Ciutadans estrangers: documentació acreditativa del temps de residència legal i continuada a Espanya.
On tramitar-ho:

Davant la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o l’Administració d'aquesta tresoreria o si disposeu d’un certificat digital, podeu accedir a la Seu Electrònica i enviar telemàticament el model de sol·licitud i la documentació requerida a través del tràmit Alta en Conveni Especial.

Extinció:

Perquè l'interessat queda comprès en el camp d'aplicació d'un Règim de Seguretat Social i la base de cotització que correspongui és igual o superior a la base de cotització del conveni especial.

Perquè l'interessat adquireix la condició de pensionista per jubilació o incapacitat permanent.

Per falta d'abonament de les quotes corresponents a tres mensualitats consecutives o cinc d'alternatives, tret de causa justificada de força major degudament acreditada.

Per defunció de l'interessat.

Per decisió de l'interessat.

Efectes:

Esdevindrà efectiu, a opció de l'interessat:

En 2013 des de la data de presentació de la sol·licitud o des de la data d'entrada en vigor del Reial Decret.

A partir del 2014 esdevindrà efectiu des de la data de la sol·licitud.

Complementary Content
${loading}