Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Conveni especial dels emigrants espanyols i fills d'aquests retornats.

Procediment

[D] 
Procediment de sol·licitud del Conveni especial dels emigrants espanyols i fills d'aquests retornats

Informació General


Objecte:

L'objecte d'aquest Conveni Especial és cobrir les bases de cotització corresponents a les contingències de jubilació, incapacitat permanent i mort i supervivència.

Beneficiaris:

Els emigrants espanyols i els seus fills que posseeixin la nacionalitat espanyola, independentment del país on treballin, en el moment de tornar al territori espanyol, sempre que no estiguin inclosos obligatòriament en algun règim públic de protecció social a Espanya.

Imprès:

Model TA-0040

Documentació:

Original i còpia del document identificatiu:

 • Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Estranger o Passaport, segons el cas
 • Certificat expedit per la Delegació o Subdelegació de Govern de la província de residència del sol·licitant.
On tramitar-ho:

Davant la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'Administració corresponent al domicili del sol·licitant. Si disposa d'un certificat digital, pot accedir a la Seu Electrònica i enviar telemàticament el model de sol·licitud i la documentació requerida a través del tràmit Alta en Conveni Especial, situat a la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

Terminis:
 • Qualsevol moment posterior a la data de retorn. No s'exigeix el compliment de cap termini.
 • Els familiars, des de l'endemà de la data de defunció del causant i del retorn si mor a l'estranger.
Efectes:

Té efecte a partir del primer dia del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.

Requisits:
 • Ser emigrant retornat o fill d'emigrant.
 • Tenir nacionalitat espanyola.
 • No estar inclòs obligatòriament a cap règim públic de protecció social a Espanya.
Extinció:

Causes d'extinció:

 • No abonar les quotes corresponents a tres mensualitats consecutives o cinc d'alternatives.
 • Si l'interessat entra al camp d'aplicació d'un Règim de la Seguretat Social.
 • Si l'interessat adquireix la condició de pensionista de jubilació o incapacitat permanent.
 • Decisió de l'interessat comunicada per escrit a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Per defunció de l'interessat.
Altres dades d'interès:
Complementary Content
${loading}