Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Prestacions incloses en el Conveni

Informació general:

El Conveni s'aplica:

Pel que fa a Espanya

A les prestacions contributives del Sistema espanyol de la Seguretat Social següents:

 • Prestacions econòmiques per incapacitat temporal, per malaltia comuna o accident no laboral
 • Prestacions econòmiques per maternitat
 • Prestacions econòmiques d'invalidesa, vellesa, mort i supervivència
 • Prestacions econòmiques de protecció familiar
 • Prestacions econòmiques derivades d'accident laboral i malaltia professional

Pel que fa al Paraguai:

A les lleis que regulen la Seguretat Social quant a:

 • Prestacions econòmiques per incapacitat temporal, per malaltia comuna o accident no laboral
 • Prestacions econòmiques per maternitat
 • Prestacions econòmiques per invalidesa, vellesa, mort i supervivència
 • Prestacions econòmiques derivades d'accident laboral i malaltia professional

Respecte a estes prestacions, cal tindre en compte:

 • Per a accedir a les prestacions de caràcter contributiu recollides en el Conveni, es poden sumar els períodes d'assegurança complits a Espanya i al Paraguai, sempre que no coincidisquen en el temps.
 • Les prestacions econòmiques de caràcter contributiu, excepte les d'incapacitat temporal en els casos de malaltia comuna o professional o d'accident, ja siga laboral o no, es podran percebre tant si l'interessat residix o es troba a Espanya com al Paraguai.
 • Cada país abonarà les seues pròpies prestacions directament al beneficiari. No obstant això, dels primers pagaments de la pensió que se li reconega es podrà descomptar l'import corresponent als abonaments de les prestacions del mateix tipus que superen la quantitat que haja d'abonar la Seguretat Social de l'altre país.
 • Les persones que reunisquen els requisits exigits per les legislacions dels dos països per tindre dret a pensió contributiva, la podran percebre de cada un.

Incapacitat temporal i maternitat

Reconeix les prestacions econòmiques derivades d'eixes contingències el país on està assegurat el beneficiari, tenint en compte, si cal, els períodes d'assegurança a l'altre país, sempre que no coincidisquen en el temps.

Invalidesa, vellesa i mort i supervivència

Cada país examinarà per separat la sol·licitud de prestació en la forma següent:

• Es comprovarà si l'interessat té dret a la prestació tenint en compte únicament els períodes d'assegurança propis, sense sumar els de l'altre país.

• Així mateix, es calcularà la prestació sumant als períodes d'assegurança propis els acreditats a l'altre país (pensió teòrica). En este supòsit, l'import de la prestació no serà íntegre, sinó que representarà la proporció entre els períodes d'assegurança complits al país que l'atorgue i la suma dels períodes d'Espanya i el Paraguai (pensió prorrata).

Hi ha una excepció per als supòsits en què la duració total dels  períodes d'assegurança acreditats en un dels dos països siga inferior a un any i que per sí mateix no donen dret a una pensió a eixe país. L'altre país els assumirà com a propis, però sense aplicar-hi la clàusula "prorrata temporis"

• Es compararan les prestacions calculades segons el que indiquen els apartats anteriors i cada país reconeixerà i abonarà la prestació que siga més favorable a l'interessat.

Per al reconeixement i càlcul de la pensió es tindrà en compte:

• La Institució que calcula la pensió considerarà que el treballador està sotmés a la seua legislació si està assegurat a l'altre país o bé rep una prestació d'eixe país, ja siga del mateix tipus o d'un altre, però causada pel mateix beneficiari. Per a reconéixer les pensions de supervivència es tindrà en compte si el difunt estava assegurat o era jubilat i/o pensionista de l'altre país.

• Si per a reconéixer una prestació s'exigix el compliment d'uns períodes d'assegurança immediatament anteriors al fet causant d'esta prestació, este requisit es considerarà complit si l'interessat l'acredita en el període immediatament anterior al reconeixement de la prestació de l'altre país.

• Si la legislació d'un dels països firmants conté clàusules de reducció, de suspensió o de supressió de la pensió per al cas de pensionistes que exercisquen una activitat laboral, els seran aplicables encara que facen eixa activitat laboral a l'altre país.

• Si per a reconéixer la pensió espanyola s'han hagut de sumar períodes d'assegurança paraguaians, el càlcul de la pensió partirà de les bases de cotització reals acreditades per l'assegurat a Espanya durant els anys immediatament anteriors al pagament de l'última cotització a la Seguretat Social espanyola. La quantia obtinguda s'incrementarà segons les revaloracions establides anualment fins a la data del fet causant per a les prestacions de la mateixa naturalesa.

• Per a accedir als beneficis de determinats règims especials (per exemple, treballadors del Mar, Mineria del Carbó), només es tindran en compte els períodes de l'altre país que s'hagen complit en la mateixa professió o ocupació.

• En el supòsit de pensió de jubilació de la Seguretat Social espanyola, per a la qual s'hagen totalitzat períodes d'assegurança acreditats al Paraguai, esta totalització s'utilitzarà per a determinar l'edat en què es pot accedir a la pensió.

Accident laboral i malaltia professional

La prestació es determinarà pel país a la legislació del qual es trobara subjecte el treballador en la data de produir-se l'accident o de contraure's la malaltia.

Complementary Content
${loading}