Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Prestacions incloses al Conveni

Informació general:

El Conveni s'aplica:

En relació amb Espanya

A les prestacions contributives del Sistema espanyol de la Seguretat Social següents:

 • Prestacions econòmiques per incapacitat temporal, per malaltia comuna o accident no laboral
 • Prestacions econòmiques per maternitat
 • Prestacions econòmiques per invalidesa, vellesa, mort i supervivència
 • Prestacions econòmiques de protecció familiar
 • Prestacions econòmiques derivades d'accidents de treball i malalties professionals

En relació amb Paraguai

A les lleis que regulen la Seguretat Social relacionades amb:

 • Prestacions econòmiques per incapacitat temporal, per malaltia comuna o accident no laboral
 • Prestacions econòmiques per maternitat
 • Prestacions econòmiques per invalidesa, vellesa, mort i supervivència
 • Prestacions econòmiques derivades d'accident de treball i malaltia professional.

Respecte d'aquestes prestacions, cal tenir en compte:

 • Per accedir a les prestacions de caràcter contributiu recollides al Conveni, es poden sumar els períodes d'assegurança complerts a Espanya i al Paraguai, sempre que no coincideixin en el temps.
 • Les prestacions econòmiques de caràcter contributiu, excepte les d'incapacitat temporal en els casos de malaltia comuna o professional o d'accident, ja sigui laboral o no, es podran percebre tant si l'interessat resideix o es troba a Espanya com al Paraguai.
 • Cada país abonarà les seves pròpies prestacions directament al beneficiari. No obstant això, dels primers pagaments de la pensió que se li reconegui es podrà descomptar l'import corresponent als abonaments de les prestacions del mateix tipus que superin la quantitat que hagi d'abonar la Seguretat Social de l'altre país.
 • Les persones que reuneixin els requisits exigits per les legislacions dels dos països per tenir dret a pensió contributiva, la podran percebre de cada un.

Incapacitat temporal i maternitat

Reconeix les prestacions econòmiques derivades d'aquestes contingències el país on està assegurat el beneficiari, tenint en compte, si cal, els períodes d'assegurança a l'altre país, sempre que no coincideixin en el temps.

Invalidesa, vellesa, mort i supervivència

Cada país examinarà separadament la sol·licitud de prestació de la manera següent:

• Es comprovarà si l'interessat té dret a la prestació tenint en compte únicament els períodes d'assegurança propis, sense sumar els de l'altre país.

• Així mateix, es calcularà la prestació sumant als períodes d'assegurança propis els acreditats a l'altre país (pensió teòrica). En aquest supòsit, l'import de la prestació no serà íntegre, sinó que representarà la proporció entre els períodes d'assegurança complerts al país que l'atorgui i la suma dels períodes d'Espanya i el Paraguai (pensió prorrata).

Hi ha una excepció relacionada amb els casos en què la durada total dels  períodes d'assegurança acreditats en un dels dos països sigui inferior a un any i que per ells mateixos no donin dret a una pensió en aquell país. En aquest cas, l'altre país els assumirà com a propis, però sense aplicar la clàusula "prorrata temporis".

• Es compararan les prestacions calculades segons el que indiquen els apartats anteriors i cada país reconeixerà i abonarà la prestació que sigui més favorable a l'interessat.

Per al reconeixement i càlcul de la pensió es tindrà en compte:

• La Institució que calcula la pensió considerarà que el treballador està sotmès a la seva legislació si està assegurat a l'altre país o bé rep una prestació d'aquest país, ja sigui del mateix tipus o d'un altre, però causada pel mateix beneficiari. Per reconèixer les pensions de supervivència es tindrà en compte si el difunt estava assegurat o era jubilat i/o pensionista de l'altre país.

• Si per reconèixer una prestació s'exigeix el compliment d'uns períodes d'assegurança immediatament anteriors al fet causant d'aquesta prestació, aquest requisit es considerarà complert si l'interessat l'acredita en el període immediatament anterior al reconeixement de la prestació de l'altre país.

• Si la legislació d'un dels països signants conté clàusules de reducció, de suspensió o de supressió de la pensió per al cas de pensionistes que exerceixin una activitat laboral, els seran aplicables encara que facin aquesta activitat laboral a l'altre país.

• Si per reconèixer la pensió espanyola s'han hagut de sumar períodes d'assegurança paraguaians, el càlcul de la pensió partirà de les bases de cotització reals acreditades per l'assegurat a Espanya durant els anys immediatament anteriors al pagament de la darrera cotització a la Seguretat Social espanyola. La quantia obtinguda s'incrementarà segons les revaloracions establertes anualment fins a la data del fet causant per a les prestacions de la mateixa naturalesa.

• Per accedir als beneficis de determinats règims especials (per exemple, treballadors del Mar, Mineria del Carbó), només es tindran en compte els períodes de l'altre país que s'hagin complert en la mateixa professió o ocupació.

• En el supòsit de pensió de jubilació de la Seguretat Social espanyola, per a la qual s'hagin totalitzat períodes d'assegurança acreditats al Paraguai, aquesta totalització s'utilitzarà per determinar l'edat en què es pot accedir a la pensió.

Accident de treball i malaltia professional

Determinarà la prestació el país la legislació del qual era aplicable al treballador en la data en què es va produir l'accident o es va contraure la malaltia.

Complementary Content
${loading}