Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Traballadores desprazados

Como norma xeral, os traballadores desprazados están sometidos á lexislación de Seguridade Social do país en cuxo territorio estean exercendo a súa actividade laboral. Agora ben, se se trata dun traslado temporal, poden manter a lexislación española de Seguridade Social nos termos e requisitos que se indican a continuación:

Aplícase aos traballadores por conta allea e por conta propia de calquera nacionalidade.

Desprazamento Inicial (Artigo 8.1 letras a) e c) do convenio).

Para os traballadores por conta allea, que exercen a súa actividade nunha empresa española e que son desprazados pola mesma a realizar temporalmente a súa actividade en Perú e para os traballadores por conta propia que exerzan normalmente a súa actividade en España e que se trasladen temporalmente a realizar o seu traballo en Perú, solicitarase ante a Dirección Provincial da Tesourería Xeral da Seguridade Social ou Administracións da mesma, a expedición do correspondente certificado de desprazamento.

Formulario que hai que tramitar

A empresa ou traballador por conta propia efectuarán a súa solicitude no modelo TA.300  "Solicitude de información sobre a lexislación española de Seguridade Social aplicable” e acompañarán tres exemplares debidamente cubertos do formulario E/PE.1  "Certificado de lexislación aplicable.

O formulario E/PE.1  expedido pola Dirección Provincial ou Administración correspondente certifica que o traballador continúa sometido á lexislación española de Seguridade Social durante o seu desprazamento nese país e, en consecuencia, está exento de cotizar á Seguridade Social peruana.

Período que hai que autorizar

O período máximo da duración do desprazamento é de tres anos, tanto para os traballadores por conta allea como para os traballadores por conta propia.

Prórroga ordinaria (Artigo 8.1 letras b) e d) do Convenio.)

Se o desprazamento ou traslado nese país debe prolongarse máis alá dos tres anos antes indicados, o empresario ou traballador por conta propia, deberán efectuar a solicitude de prórroga, antes da finalización do período xa autorizado, ante a Subdirección Xeral de Afiliación, Cotización e Xestión do Sistema RED da Tesourería Xeral da Seguridade Social.

Formulario que hai que tramitar

A solicitude de prórroga deberá efectuarse no modelo TA.300  "Solicitude de información sobre a lexislación de Seguridade Social aplicable" e achegaranse catro exemplares debidamente completados do formulario E/PE.2  "Prórroga do desprazamento", para a súa remisión ao outro país.

A expedición deste formulario pola Seguridade Social peruana, acredita que o traballador continúa sometido á lexislación española de Seguridade Social durante o período indicado no mesmo.

Período que hai que autorizar

O período máximo da prórroga é dun ano, tanto para os traballadores por conta allea como para os traballadores por conta propia.

Outros Desprazamentos  
          Direccións Provinciais ou Administracións da Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

              Serán os órganos competentes para autorizar os desprazamentos relativos a:

    • O persoal itinerante das empresas de transporte aéreo que desempeñe a súa actividade no territorio de ambos países (Artigo 8.1 letra e) do Convenio)

A solicitude efectuarase ante a Dirección Provincial da Tesourería Xeral da Seguridade Social ou Administracións dela, presentando o formulario E/PE.1 cuberto por triplicado.

A empresa efectuará a súa solicitude mediante o modelo TA-300 , "Solicitude de información sobre a lexislación de Seguridade Social aplicable". 

Subdirección Xeral de Afiliación, Cotización e Xestión do Sistema RED.

Para os desprazamentos relativos a:

    • os traballadores que teñan a condición de funcionarios públicos en España e estean destinados en Perú (artigo 8.1 letra j) do Convenio).
    • as persoas enviadas en misións de cooperación  (Artigo 8.1 letra k) do Convenio)

A Subdirección Xeral de Afiliación, Cotización e Xestión do Sistema RED expedirá, a petición do Organismo Público ou do traballador, o formulario E/PE.1 "Certificado de lexislación aplicable". A solicitude hase efectuar a través do modelo TA 300.

Para os desprazamentos relativos a: (Artigo 8.1 letra i) do Convenio)

    • O persoal administrativo e técnico e membros do persoal de servizo das Misións Diplomáticas e das Oficinas Consulares en Perú, que sexan españois ou estivesen suxeitos á lexislación española de Seguridade Social.
    • O persoal ao servizo privado dalgún dos seus membros, que sexan españois ou estivesen suxeitos á lexislación española de Seguridade Social

que opten pola lexislación española de Seguridade Social, a Subdirección Xeral de Afiliación, Cotización e Xestión do Sistema RED, expedirá o modelo E/PE-3(|Cert. ) "Certificado de lexislación aplicable.-Dereito de opción" para toda a duración do desprazamento e a petición do Organismo público ou do traballador.

Complementary Content
${loading}