Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Treballadors desplaçats

Com a norma general, els treballadors desplaçats estan sotmesos a la legislació de la Seguretat Social del país on duen a terme la seva activitat laboral. Ara bé, si es tracta d'un trasllat temporal, es poden continuar acollint a la legislació espanyola de Seguretat Social en els termes i requisits que s'indiquen a continuació.

S'aplica als treballadors per compte d'altri i per compte propi de qualsevol nacionalitat.

Desplaçament Inicial (article 8.1 lletres a) i c) del Conveni)

Per als treballadors per compte d'altri, que exerceixen la seva activitat en una empresa espanyola i aquesta els desplaci al Perú per exercir-hi temporalment la seva activitat i per als treballadors pel seu compte que exerceixen normalment la seva activitat a Espanya i l'empresa els traslladi temporalment al Perú per dur a terme aquesta activitat, s'ha  de sol·licitar a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o a les Administracions corresponents l'expedició del certificat de desplaçament.

Formulari que cal tramitar

L'empresa o treballador per compte propi han de fer la seva sol·licitud en el model TA.300  "Sol·licitud d’informació sobre la legislació de Seguretat Social aplicable" i hi han d’adjuntar tres exemplars degudament emplenats del formulari E/PE.1  "Certificat de legislació aplicable.

El formulari E/PE.1  emès per la Direcció Provincial o l'Administració corresponent certifica que el treballador continua sotmès a la legislació espanyola de Seguretat Social durant el seu desplaçament a aquell país i que, per tant, està exempt de cotitzar a la Seguretat Social peruana.

Període que cal autoritzar

El  període màxim de durada del desplaçament és de tres anys, tant en el cas dels treballadors per compte d'altri com dels treballadors per compte propi.

Pròrroga ordinària (Article 8.1 lletres b) i d) del Conveni)

Si el desplaçament o el trasllat en el país s'ha d'allargar més enllà dels  tres anys indicats més amunt, l'empresari o el treballador per compte propi han de sol·licitar la pròrroga, abans de la fi del període ja autoritzat, a la Subdirecció General d'Afiliació, Cotització i Gestió del Sistema RED de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Formulari que cal tramitar

La sol·licitud de pròrroga s'ha de fer en el model TA.300  "Sol·licitud d'informació sobre la legislació de la Seguretat Social aplicable" i s'hi han d’adjuntar quatre exemplars degudament emplenats del formulari E/PE.2  "Pròrroga del desplaçament" per enviar-los a l'altre país.

L'expedició d'aquest formulari per la Seguretat Social peruana acredita que el treballador continua sotmès a la legislació espanyola de Seguretat Social durant el període  que s'hi indica.

Període que cal autoritzar

El període màxim de la pròrroga és d'un any, tant per als treballadors per compte d'altri com per als treballadors per compte propi.

Altres Desplaçaments  
          Direccions Provincials o Administracions de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

              Són els òrgans competents per autoritzar els desplaçaments relatius a:

    • El personal itinerant de les empreses de transport aeri que exerceix la seva activitat al territori dels dos països. (Article 8.1 lletra e) del Conveni).

La sol·licitud s'ha de fer a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o a les Administracions d’aquesta, presentant el formulari E/PE.1 emplenat en triple exemplar.

L'empresa ha de fer la sol·licitud en el model TA-300  "Sol·licitud d'informació sobre la legislació de la Seguretat Social aplicable". 

Subdirecció General d'Afiliació, Cotització i Gestió del Sistema RED.

Per als desplaçaments relatius a:

    • els treballadors que tinguin la condició de funcionaris públics a Espanya i estan destinats al Perú (article 8.1 lletra j) del Conveni);
    • les persones enviades en missions de cooperació  (Article 8.1 lletra k) del Conveni).

La Subdirecció General d'Afiliació, Cotització i Gestió del Sistema RED expedirà, a petició de l’Organisme Públic o del treballador, el formulari E/PE.1 "Certificat de legislació aplicable". La sol·licitud s'ha de fer a través del model TA 300.

Per als desplaçaments relatius a: (Article 8.1 lletra i) del Conveni)

    • El personal administratiu i tècnic i els membres de personal al servei de les missions diplomàtiques i de les Oficines Consulars al Perú que siguin espanyols o hagin estat subjectes a la legislació espanyola de Seguretat Social
    • El personal al servei privat  d'algun dels seus membres, que siguin espanyols o hagin estat subjectes a la legislació espanyola de Seguretat Social

que optin per la legislació espanyola de Seguretat Social, la Subdirecció General d'Afiliació, Cotització i Gestió del Sistema RED expedirà el model E/PE-3(|Cert. ) "Certificat de legislació aplicable.- Dret d'opció" per a tota la durada del desplaçament i a petició de l'Organisme públic o del treballador.

Complementary Content
${loading}