Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Desde el pasado 1 de octubre los trabajadores autónomos están obligados a realizar sus trámites por vía electrónica, incluida la recepción y firma de notificaciones

L’Ordre Ministerial ESS/214/2018, d’1 de març, que modifica l’Ordre ESS/484/2013 reguladora del Sistema de Remissió Electrònica de Dades (Sistema RED) en l’àmbit de la Seguretat Social, establix l’obligatorietat dels treballadors per compte propi o autònoms per a incorporar-se a este Sistema. No obstant això, per a complir esta obligació, el treballador pot optar per acollir-se a este Sistema i gestionar els seus tràmits a través d’un autoritzat Red  o , directament, fer ús dels servicis electrònics disponibles a la Seu Electrònica de la Seguretat Social (SEDESS). L’obligatorietat s’estén a la recepció de les notificacions, per la qual cosa per a la seua consulta i signatura cal accedir al servici corresponent a la SEDESS.

Tríptic Administració Electrònica i Notificacions Telemàtiques. Servicis Electrònics per a Autònoms


En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Tríptic Administració Electrònica i Notificacions Telemàtiques. Servicis Electrònics per a Autònoms Descargar documento Tríptic Administració Electrònica i Notificacions Telemàtiques. Servicis Electrònics per a Autònoms. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Tríptic Administració Electrònica i Notificacions Telemàtiques. Servicis Electrònics per a Autònoms. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,809 KB) 23/01/2020
Administració Electrònica i Notificacions Telemàtiques. Treballadors per Compte Propi del Règim Especial del Mar Descargar documento Administració Electrònica i Notificacions Telemàtiques. Treballadors per Compte Propi del Règim Especial del Mar. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Administració Electrònica i Notificacions Telemàtiques. Treballadors per Compte Propi del Règim Especial del Mar. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,559 KB) 13/09/2018

A qui afecta l’Ordre ESS/214/2018 d’1 de març de 2018?

Els col·lectius afectats pel que disposa l’Ordre Ministerial són:

 • Els treballadors autònoms per compte propi o autònom.
 • Els treballadors del Sistema Especial de Treballadors Agraris (SETA).
 • Els treballadors del grup I del Règim Especial de Treballadors del Mar.

Si soc autònom, quines obligacions tinc segons l’OM ESS/214/2018 d’1 de març de 2018?

L’Ordre Ministerial establix l’obligació de gestionar per via electrònica tots els tràmits relacionats amb l’afiliació, la cotització i la recaptació de quotes. Inclou la recepció, per compareixença a la SEDESS, de les notificacions i comunicacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Des de quin moment és efectiva l’obligació?

L’obligació per als treballadors autònoms d’utilitzar els canals electrònics que oferix la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), ja siga a través de la SEDESS o del Sistema RED, és efectiva des del passat 1 d’octubre de 2018. Recorde que, des d’esta data, la consulta i signatura de les notificacions també s’ha de fer a la Seu Electrònica de la Seguretat Social, a través del servici Consulta i firma de notificacions telemàtiques.

No s’efectuarà notificació prèvia sobre l’obligació per correu postal.

On puc gestionar els meus tràmits amb la Tresoreria General de la Seguretat Social?

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) disposa de dos canals electrònics a través dels quals el treballador autònom podrà fer les seues gestions:

Quins requisits tècnics requerix el meu equip per a accedir als servicis de SEDESS?

Els servicis de SEDESS són compatibles amb els sistemes operatius, els navegadors d’internet i les màquines virtuals que s’indiquen a l’apartat de Requisits tècnics

Què necessito per poder accedir als servicis de la SEDESS?

Per accedir als servicis de la SEDESS, l’autònom ha de disposar d’un sistema d’autenticació que garantisca la seua identitat.

Hi ha diferents sistemes d’autenticació admesos a la SEDESS que permeten l’accés als  servicis. 

 1. El Certificat electrònic admès per la Seguretat Social.

  Tots els servicis adreçats als treballadors autònoms són accessibles amb este mitjà d’autenticació, inclòs el servici de  Consulta i firma de notificacions telemàtiques. Permet, a més, la presentació de sol·licituds a través del Registre Electrònic.

 2. El DNI electrònic

  Tots els servicis adreçats als treballadors autònoms són accessibles amb este mitjà d’autenticació, inclòs el servici de Consulta i firma de notificacions telemàtiques. Permet també la presentació de sol·licituds a través del Registre Electrònic.

 3. El Sistema Cl@ve

  Els servicis adreçats als treballadors autònoms són accessibles amb este Sistema d’autenticació, que disposa de dues modalitats d’ús: Cl@ve PIN i Cl@ve Permanent.

  Este sistema permet l’accés al servici de Consulta i firma de notificacions telemàtiques mitjançant Cl@ve Permanent (amb registre avançat) reforçat amb claus d’un sol ús enviades per SMS per la Seguretat Social al telèfon mòbil del ciutadà. Este sistema permet, a més, l’accés a la firma al núvol.

Puc obtenir un Certificat electrònic a les Oficines de la Seguretat Social?

La Seguretat Social oferix al ciutadà la possibilitat de gestionar, prèvia sol·licitud, a la pàgina de l’entitat https://www.sede.fnmt.gob.es/, l’obtenció del certificat personal de la FNMT,  i posa a la seua disposició una àmplia xarxa d’oficines on es pot efectuar l’acreditació de la seua identitat, pas obligatori en el procés de la seua obtenció.

Pot baixar una guia del procés d’obtenció del Certificat electrònic d’accés als servicis de la Seguretat Social a internet.

Què és el Sistema Cl@ve i com m’hi puc registrar?

Cl@ve és un sistema d’identificació, autenticació i firma electrònica comú per a totes les Administracions Públiques basat en la utilització de claus concertades previ registre del ciutadà.

El gran avantatge d’este sistema és la seua operativitat, ja que permet accedir-hi des de qualsevol dispositiu  amb connexió a internet: ordinadors, mòbils, tauletes, etc., en comparació del Certificat Digital o el DNI electrònic, que requerixen la seua instal·lació prèvia als equips i/o un maquinari específic que permeta llegir els certificats instal·lats en targetes electròniques.

Els passos per poder utilitzar Cl@ve a la SEDESS són:

 1. Registrar-se en el sistema Cl@ve

  1. Per via electrònica amb Certificat electrònic o DNI electrònic, a través de la pàgina de Cl@ve.

  2. Presencialment a les oficines de la Seguretat Social amb servici de Registre al Sistema Cl@ve.

   En ambdós casos s’obté un registre avançat al Sistema Cl@ve.

   Si la sol·licitud de Registre a través d’internet es fa sense certificat electrònic o sense DNI electrònic, el registre al Sistema Cl@ve serà bàsic.

 2. Activar el codi generat durant el procés de registre:

  Per completar el procés d’alta al Sistema Cl@ve i obtenir Cl@ve Permanent, cal activar el codi subministrat en l’acte del registre. L’activació es pot dur a terme a la SEDESS: Cl@ve: gestió de contrasenyes / Activació d’Usuari.

  Les dues modalitats amb les quals es pot operar al Sistema Cl@ve són:

  • Cl@ve PIN. Es tracta d’una clau ocasional facilitada per SMS, de validesa limitada en el temps, orientada a ciutadans que accedixen esporàdicament als servicis.
  • Cl@ve Permanent. Es tracta d’una contrasenya escollida pel mateix usuari, de validesa duradora en el temps, no il·limitada, destinada a aquells ciutadans que hi accedixen habitualment. En ocasions, depenent del servici a què s’accedix, està reforçat amb una clau ocasional facilitada per SMS.

Quins servicis oferix la TGSS als treballadors autònoms a la SEDESS?

Els treballadors autònoms disposen d’un ampli catàleg de servicis a la SEDESS per gestionar els tràmits relacionats amb l’afiliació i la cotització a la Seguretat Social:

A més, des de la SEDESS el treballador autònom pot sol·licitar determinats informes i certificats:

La SEDESS disposa d’altres servicis que poden resultar d’interès per al col·lectiu de treballadors autònoms:

Què són les Notificacions Telemàtiques?

A través del servici de Consulta i firma de notificacions telemàtiques el treballador autònom podrà accedir a consultar i firmar les notificacions dels actes administratius de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). També podrà accedir i gestionar les notificacions el seu autoritzat al sistema RED o, si escau, l'apoderat.

Entre els actes notificats a través del servici de Notificacions Telemàtiques, hi ha:

 • Els del procediment recaptatori: reclamacions de deute i providències de constrenyiment; actes del procediment de constrenyiment per quotes, conceptes de recaptació conjunta i altres recursos, amb els recàrrecs i interessos corresponents; actes del procediment administratiu d'ajornament del pagament de deutes amb la Seguretat Social, i actes del procediment de devolució d'ingressos indeguts a la Seguretat Social.

 • Els actes dels procediments sobre moratòries i diferiments.

 • Les resolucions de la Tresoreria General sobre actes de liquidació, imposició de sancions i impugnacions.

Gradualment s'incorporaran al servici de Consulta i firma de notificacions telemàtiques altres notificacions de procediments relacionats amb la TGSS.

A més, cal tenir en compte que:

 • La notificació es posarà a la disposició de l'interessat durant un termini màxim de deu dies. Transcorregut este termini sense haver accedit a la notificació, esta es considerarà efectuada.
 • La TGSS remetrà un correu electrònic per avisar de la posada a la SEDESS d'una notificació telemàtica a l'adreça que el treballador autònom haja facilitat. La podeu comunicar a través del Servici de Comunicació de telèfon i adreça electrònica de la SEDESS.
 • En cas que el treballador autònom dispose d'un autoritzat RED, a este també se li remetrà un avís. L'autoritzat RED, de la mateixa manera que el treballador autònom, podrà accedir a la notificació electrònica i firmar-la.
 • També és possible que el treballador autònom nomene un apoderat a l'efecte de la recepció de les Notificacions Telemàtiques. Per fer este tràmit, el treballador autònom podrà accedir al Servici de Registre Electrònic d'Apoderaments de la SEDESS.

Quin Sistema d’accés s’admet per a la consulta i firma de les Notificacions Telemàtiques?

Per poder accedir als Servicis de Notificacions Telemàtiques de la SEDESS, el treballador autònom ha de disposar d’un sistema d’autenticació vàlid: Certificat electrònic admès per la Seguretat Social, DNI electrònic o Cl@ve Permanent (amb registre avançat).

Treballadors del Mar (compte propi)

Si soc autònom del Mar, com m’afecta el contingut de l’Ordre ESS/214/2018?

Els treballadors per compte propi enquadrats en el primer grup de cotització, com la resta de treballadors autònoms, estan obligats a gestionar tots els seus tràmits, inclosa la recepció de les notificacions, per via electrònica, a partir de l’1 d’octubre de 2018. Els treballadors per compte propi enquadrats en el segon o tercer grup de cotització no estan obligats a l’ús de mitjans electrònics, però podran accedir voluntàriament als mateixos servicis.

On puc gestionar els meus tràmits?

A partir de l’1 d’octubre de 2018, seran operatius els servicis en el Sistema RED. Per a utilitzar el Sistema RED (Remissió Electrònica de Dades) es requerix estar degudament autoritzat. Per a facilitar les gestions, un autoritzat RED podrà actuar en representació del treballador autònom del Mar a través d’este sistema. A la Seu Electrònica de la Seguretat Social (SEDESS) es troben ubicats els servicis que permeten gestionar l’assignació o desassignació del Número d’Afiliació (NAF) del treballador autònom a un autoritzat RED.

Actualment, a través dels servicis disponibles a la Seu Electrònica.

A la Seu Electrònica de la Seguretat Social (SEDESS), el treballador autònom del Mar pot fer directament els tràmits a través dels servicis electrònics disponibles, mitjançant la presentació de sol·licituds per Registre Electrònic (RE). Per a accedir al Registre Electrònic pot fer servir Certificat electrònic i DNI electrònic.

Prompte es posaran a disposició dels treballadors per compte propi del Règim Especial de Treballadors del Mar servicis en línia similars als existents en l’actualitat per a la resta de treballadors autònoms.


Com puc accedir a les meues notificacions?

Per a la recepció i signatura de notificacions i comunicacions procedents de l’Administració de la Seguretat Social hi ha els Servicis de Notificacions Telemàtiques de la SEDESS. Cal disposar d’un sistema d’autenticació vàlid: Certificat electrònic admès per la Seguretat Social, DNI Electrònic o Cl@ve Permanent (amb registre avançat) reforçat amb claus d’un sol ús enviades per SMS per la Seguretat Social al telèfon mòbil del ciutadà. Este sistema permet, a més, l’accés a la firma al núvol.

A través del Servici de Consulta i firma de notificacions telemàtiques, el treballador per compte propi del Mar,  així com el seu autoritzat al sistema RED o, si escau, el seu apoderat, podran accedir a les notificacions i firmar-les.

Suport i atenció

Complementary Content
${loading}